Prírodu chránime komplexne

Projekt sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. Zabezpečením dostatočného množstva vody pre tieto vysychajúce oblasti sa prinavrátia vhodné podmienky pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Zásoby podzemnej vody v okolí týchto mokradí sa taktiež prirodzene doplnia. Projekt tohto rozsahu je na Slovensku jedinečný a bude slúžiť ako modelový príklad pre podobné projekty v budúcnosti.

Tento rok na hniezde orliaka morského bolo možné sledovať prírastok – dve mláďatá

Vďaka revitalizovanému kanálu, mokrade na Veľkolélskom ostrove tento rok ožili

Na jar 2018 sa nám podarilo revitalizovať kanál na Veľkolélskom ostrove a vytvoriť periodické mokrade o rozlohe skoro 41 ha. Kanál v minulosti bol vybudovaný na rýchle odvodnenie ostrovných lúk po záplavách. Teraz je upravený tak, aby v čase vyšších vodných stavov v Dunaji ( nad 3000 m3/ sec.) privádzal vodu do vysychajúceho stredu ostrova.…

Príďte si pozrieť výstavu „OKNÁ DO PRÍRODY“

V budove zrekonštruovanej sýpky v areáli Ekofarmy Ostrov neďaleko ostrova Veľký Lél môžete na štyroch paneloch s interaktívnymi prvkami uvidieť miznúce krásy krajiny dunajských luhov. Tieto krásy si okrem prezerania môžete aj chytiť alebo im dokonca privoňať. Tešíme sa na Vás. Bližšie informácie/rezervácie: 0948 104 665   Výstava vznikla s podporou európskeho programu LIFE,  v…

Pozvánka na otvorenie výstavy „OKNÁ DO PRÍRODY“.

Dňa 10.10. 2018 Vás srdečne pozývame na otvorenie výstavy o miznúcich krásach krajiny dunajských luhov. Výstava približuje návštevníkom všetkých vekových skupín ohrozenú prírodu dunajských lužných biotopov (dunajských ramien, zaplavovaných lúk, štrkových lavíc, lužných lesov, mokradí a slanísk), ktorú sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie už viac ako 20 rokov úspešne snaží oživovať. Pomocou interaktívnych prvkov, ktoré Vám umožnia…

Umiestnenie vybraných semenných stromov v Dunajských luhoch

Experti z Národného lesníckeho centra (NLC) identifikovali významné stromy – zdroje genetického materiálu pôvodných druhov drevín (ako topoľ čierny a biely, dub letný, hruška obyčajná, vŕba biela, jaseň úzkolistý, čremcha a i.). Z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu. V rámci projektu LIFE Dunajské luhy sú z týchto stromov…

Exkurzie na Veľkolélskom ostrove pre školy a verejnosť sú obľúbené

Pre školákov, škôlkarov aj širokú verejnosť ponúkame exkurzie po Veľkolélskom ostrove. Súčasťou exkurzií je nielen spoznávanie prírodných krás ostrova a jeho jedinečnej mozaiky biotopov, ale aj jazdenie na huculoch, oboznámenie sa s rôznymi spôsobmi revitalizácie biotopov a s tým prečo je potrebné pre zachovanie krásy a rôznorodosti ostrova pasenie rôznych druhov domácich zvierat. Bonusom je možnosť vyskúšať si ryžovanie…

Na Veľkolélskom ostrove bol zrekonštruovaný kanál a vytvorené periodické mokrade – dôvodom bol nedostatok vody v letnom období

Od februára 2018 prebiehali v strede dunajského ostrova Veľký Lél revitalizačné práce na oživení kanála, ktorý vybieha z Veľkolélskeho ramena do stredu ostrova. Pôvodne bol tento kanál vybudovaný miestnymi obyvateľmi v minulých storočiach a mal opačný účel ako má dnes – mal zrýchliť odtok vody z pasienkov na ostrove, ktorá tam zostávala po pravidelných životodarných dunajských záplavách vyskytujúcich sa 2…

Detské tábory na Veľkom Lély mali aj tento rok veľkú účasť

Tento rok sme znova zorganizovali pre deti počas letných prázdnin 6 turnusov táborov v dunajskej prírode Veľkolélskeho ostrove (aktivita E7). Turnusy boli plne obsadené už v máji, čo svedčí o obľube týchto táborov u detí. Okrem jazdenia na huculoch sa deti oboznámili formou rôznych aktivít aj s pôvodnými obyvateľmi dunajskej prírody – obojživelníkmi, vtákmi, plazmi, hmyzom a pod. Deti v tábore pozorujú…

Go Wild! Stay Cultured! Medzinárodná fotosúťaž prírody a krajiny spustená!

  Choď do divočiny! Zostaň kultúrny! Go Wild! Stay Cultured! Medzinárodná fotografická súťaž prírody a kultúry konaná v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 Príroda aj kultúra môžu byť bohatým zdrojom inšpirácie. Čo sa stane, ak sa prepoja? V týchto dňoch vás pozývame vydať sa na cestu objavovania prostredníctvom našej fotografickej súťaže. Zdieľajte svoje fotografie znázorňujúce prepojenie prírody…

Príbeh Veľkolélskeho ostrova – seriál Rádia Regina

Vypočujte si ďalšie zaujímavosti o prírodnom bohatstve Veľkolélskeho ostrova, o ľuďoch žijúcich v osade Veľký Lél, hlavových vŕbach či ekofarme chovajúcej mnohé druhy zvierat, najmä kone a kravy spásajúce ostrov. Reportáž Rádia Regina nájdete na tomto mieste.

Svetový Deň Mokradí

Druhý február patrí MOKRADIAM. V tento deň si pripomíname okrem tradičného sviatku Hromníc aj Svetový Deň Mokradí. To, že mokrade majú v kalendári svoj deň je dôkazom toho, aké sú dôležité pre zachovanie stability ekosystému celej Zeme. Napriek tomu mokrade stále zostávajú zároveň najohrozenejším typom biotopu Zeme a stále ich ubúda. Vo svete stále prevažuje trend ubúdania mokradí…

Mokrade pri Vojke ožívajú

Po revitalizačnom zásahu na jar 2017 sa ukazujú prvé úspechy. V oblasti bývalej ramennej sústavy Dunaja, v rámci projektovej aktivity C.2, pri obci Vojka boli na jar obnovené ramená na úseku dlhšom ako 800 m a vznikli trvalé mokrade na rozlohe takmer 1 ha. Voda, ktorú sme revitalizačnými opatreniami doviedli tam, kde už dlhšie nemala prístup…

Revitalizácia nížinných lúk na Apáli

Pár týždňov pred Vianocami sa nám podarilo zabezpečiť inštaláciu cestnej zábrany na opustenej poľnej ceste na okraji NPR Apálsky ostrov pri Komárne (SKUEV0092 Dolnovážske luhy), ktorá má brániť vjazdu motorovým vozidlám do Národnej prírodnej rezervácie. Vďaka tomu mohla byť cesta sprístupnená pre mechanizmy, pomocou ktorých budeme pravidlene každý rok zabezpečovať údržbu vzácneho biotopu – nížiných…

Vypestované sadenice pôvodných drevín

Partnerovi projektu – NLC – sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov – duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú „materské hlavy“ topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.

Zelený deň v Dömösi prilákal najmä rodiny s deťmi

9. septembra sa uskutočnila každoročná akcia Zelený deň v maďarskej obci Dömös (Dömös Day), ktorá svojím bohatým programom  zameraným na prírodu a jej ochranu prilákala najmä rodiny s deťmi.      

Pozvánka na Zelený deň v Dömösi 9. 9. 2017

Pozývame všetky rodiny na každoročnú akciu – Zelený deň v obci Dömös v Maďarsku, ktorá sa uskutoční 9. 9. 2017. Čakajú vás najrozličnejšie aktivity pre deti aj dospelých v srdci krásnej prírody dunajských lužných lesov.

Fyzický model ramennej sústavy partnera projektu VÚVH

V priestoroch hydraulického laboratória Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH)  vytvorili pracovníci fyzický model časti ramennej sústavy.  Model optimalizuje hlavné parametre, pozíciu a konfiguráciu priečnych štruktúr s cieľom dosiahnuť optimálne podmienky toku. Na základe neho a nadväzujúcich terénnych meraní a výpočtov pomocou numerických modelov bude možné vybrať najvhodnejšie opatrenia pre realizáciu v rámci projektovej aktivity C1. Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému…

Deň otvorených dverí projektu

Pri príležitosti tohtoročného 25. výročia vzniku programu LIFE a 20. výročia vzniku Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa konal dňa 17.5. 2017 od 8:30 do 21:00 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave „Deň otvorených dverí“ projektu LIFE14  NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia širokého spektra organizácií rôznych sektorov: štátne inštitúcie (Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana…

Obnovené mokrade v Dunajských luhoch pri Dobrohošti

V máji 2017 sa podarilo obnoviť a vytvoriť nové mokrade v Dunajských luhoch pri Dobrohošti. Po prekopaní kanála sa voda dostala do terénnych depresií a vznikli tam ideálne podmienky pre pôvodných obyvateľov lužných lesov, napr. obojživelníky a vtáky viazané na otvorenú vodnú plochu. Okrem obojživelníkov sa tam vzápätí po ukončení prác objavili aj vzácne sťahovavé vtáky včeláriky zlaté (Merops…

Výsadba pôvodných druhov drevín lužných lesov v k.ú. Bodíky

V apríli 2017 bolo v lesných porastoch v k.ú. Bodíky vysadených spolu  3375 ks sadeníc pôvodných druhov drevín lužných lesov. Výsadba bola zrealizovaná na tých otvorených plochách po ťažbe, kde neprebehlo prirodzené zmladenie minulý rok.  K výsadbe sa pristúpilo, z dôvodu aby sa zabránilo šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečilo sa druhové zloženie typické pre tento biotop. Aktivita bola realizovaná…

Monitoring obojživelníkov v projektovom území Dunajské luhy

Od konca marca 2017 prebieha na rôznych lokalitách dotknutých revitalizačnými zásahmi v mokradiach monitoring obojživelníkov. Na viacerých miestach bol potvrdený výskyt vzácnych druhov – kunka červenobruchá (Bombina bombina) a mlok dunajský (Triturus dobrogicus). Na základe zozbieraných a vyhodnotených údajov o obojživelníkoch sa bude dať sledovať vplyv revitalizačných zásahov na populácie týchto druhov, ale aj na celé vzácne biotopy.…

Vypestované sadenice pôvodných drevín

Partnerovi projektu – NLC – sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov – duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú „materské hlavy“ topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.  

Zatrávňovanie v SKUEV Čiližské močiare

Na začiatku jari 2017 sa v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi podarilo zatrávniť dlhodobo podmáčané časti polí v SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare, v k.ú. Číčov o rozlohe cca 23 ha. Tak sme spoločne úspešne rozšírili plochu trávnatých porastov v projektovom území. Zatrávnenie je súčasťou projektovej aktivity C.5 Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov.

Dömös Day v Maďarsku – úspešná akcia pre rodiny v okolí Dunaja

V rámci projektovej aktivity E.10 sa uskutočnila úspešná akcia pre verejnosť – rodiny s deťmi v okolí Dunaja v dedinke Dömös. Túto akciu zorganizoval projektový partner – Riaditeľstvo Národného parku Dunaj – Ipeľ (DINPD). Akcia sa konala 10. septembra 2016 a mala asi 400 návštevníkov z okolia. V rámci tohto dňa bol predstavený projekt LIFE,…

Časopis venovaný projektu – Cincér news letter

Maďarský partner projektu – Národný park Dunaj – Ipeľ vydal nové číslo časopisu „Cincér“, ktoré je venované projektu LIFE Dunajské luhy a jeho cieľom. Cincér news letter  

Detské letné tábory na Veľkom Léli sú v plnom prúde

Od druhého júlového týždňa prebiehajú detské letné tábory na Veľkom Lély (projektová aktivita E.7). V priebehu týždňových turnusov deti spoznávajú krajinu lužných lesov, jej výnimočnosť, dôležitosť jej ochrany a pravidelného extenzívneho hospodárenia pre jej zachovanie. Sú celé dni von v prírode tak ako to bolo niekedy bežné. Dozvedajú sa, prečo je dôležité na Veľkom Lély…

Zrevitalizovali sme prvú časť dunajského ramena v Kráľovej lúke

Pred revitalizáciou ramena tiekol v starom ramene iba malý potôčik, po revitalizácii už bolo v ramene vody viac ako pol metra, na niektorých miestach skoro meter. Pokračovanie revitalizácie ramena pripravujeme v ďalších fázach projektu. Úvodný obrázok predstavuje stav pred realizáciou projektu (malý potôčik v ramene zanesenom bahnom): Obrázok č.2 – Záber z realizácie projektu: Obrázok…

Na holoruboch podporujeme a sledujeme prirodzené zmladenie

V rámci monitorovacej misie z EK, ktorá sa uskutočnila 22.- 23.6.2016 sme navštívili dve projektové lokality v katastrálnom území Bodíky. Tu si BROZ prenajalo lesné pozemky, na ktorých majitelia pozemkov pred uskutočnením prenájmu vykonali holorubnú ťažbu nepôvodných druhov topoľov. Vznikol tak otvorený priestor v lesnom poraste. Vzhľadom na prítomnosť pár jedincov pôvodných druhov topoľov na…

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov už rastú v terénnej stanici NLC

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov pre Dunajské lužné lesy v rámci projektu už rastú v terénnej stanici Národného lesníckeho centra (NLC) v Gabčíkove už od tejto jari 2016. Pracovníci začali tohto roku prvý krát pestovať sadenice stromov, ktoré sú pôvodné pre naše lužné lesy na Podunajsku v rámci projektovej aktivity C3. Medzi nimi sú topole…

Názov projektu: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE – Dunajské luhy
Kód projektu: LIFE14 NAT/SK/001306
Trvanie: 1.8.2015 – 31.1.2022
Rozpočet: 5 999 420 € (60 % príspevok Európskej komisie – 3 599 651 € , program LIFE+)

Koordinujúci príjemca:  

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Pridružení partneri:

–       Vodohospodárska Výstavba, š.p. (VVB)

–       Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

–       Národné lesnícke centrum (NLC)

–       Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (Maďarsko) (DINPD)

 

         

 

Medzi hlavnými plánovanými opatreniami sú – rekonštrukcia alebo vybudovanie technických objektov v ramennej sústave – prehrádzok, napájacích objektov, priepustov a pod. Opatrenia budú navrhnuté v úzkej spolupráci s VÚVH, VVB š.p. a SVP š.p.

Očakávané výsledky:

Minimálne 5 technických objektov v ramenách  bude zrekonštruovaných alebo vybudovaných tak aby bol dosiahnutý čo najväčší ekologický prínos (dostatok vody a vhodný vodný režim).

Vodný režim sa zlepší na 1850 ha v ramennej sústave Dunaja.

Minimálne 2 izolované bočné ramená budú znovu pripojené k toku Dunaja.

Ramená budú obnovené v celej svojej dĺžke 4500 m (odstránené rôzne bariéry – nánosy, zvyšky po ťažbe, a pod., ktoré bránia prúdeniu vody).

Bude zasadených minimálne 57 500 stromov.

Vodou oživené ramená a mokrade budú schopné fixovať CO2 z ovzdušia a tým znižovať dopady zmeny klímy (návratnosť investície do takto obnovených mokradí je podľa odhadov odborníkov 100 násobne vyššia voči bežným mitigačným opatreniam na znižovanie dopadov zmeny klímy).

Zlepší sa stav ochrany vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov lužných lesov a mokradí v projektovej oblasti (patriacich do siete NATURA 2000), zlepší sa protipovodňová ochrana územia.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnoviť kľúčové prírodzené biotopy lužných lesov a zaviesť trvaloudržateľný manažment týchto oblastí. Obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu v rozsiahlom systéme riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov.

Špecifické ciele:

 1. Optimalizovať vodnú hladinu a distribúciu vody v rámci dunajského ramenného systému v Dunajských luhoch
 1. Obnoviť vodný režim vo vybraných narušených lokalitách
 2. Obnoviť cieľové typy biotopov a zlepšiť ich stav ochrany
 3. Zvýšiť biodiverzitu biotopov lužných lesov, produkčný potenciál a ekosystémové služby lesného hospodárstva
 4. Zlepšiť stav ochrany posledných fragmentov nelesných biotopov v projektovom území, špeciálne aluviálnych lúk a zaviesť ich pravidelný trvaloudržateľný manažment
 5. Podporiť praktickú implementáciu EU Smernice o biotopoch a siete NATURA 2000 na Slovensku
 6. Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti obnovy luhov a rozšíriť získané vedomosti za účelom umožniť opakovanie podobných aktivít a prenos výsledkov a najlepšej praxe na iné miesta s podobnými podmienkami

Tento projekt sa na Slovensku týka rozsiahleho územia dunajských ramien v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a Číčovského ramena, Čiližského potoka, a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. V Maďarsku sa projekt týka územia Národného parku Dunaj – Ipeľ.

Mapa projektového územia

Čiližské močiare SKUEV0227, SKUEV1227

Dunajské luhy SKUEV0090

Dunaj SKUEV0393

Veľkolélsky ostrov SKUEV0183

Dolnovážske luhy SKUEV0092

Kľúčovské rameno SKUEV0293 a SKUEV1293

Klátovské rameno SKUEV0075

Číčovské luhy SKUEV0182 a SKUEV1182

Háros ostrov HUDI20034

Szentendre Island HUDI20034

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Návrh obnovných zásahov vrátane špecifikácie základných parametrov.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Expertná štúdia, ktorá bude obsahovať všetky navrhované obnovné zásahy a ich základné parametre.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia, podľa ktorej sa budú realizovať revitalizačné aktivity C.1 a C.2, predložená na stavebné konanie a získané všetky potrebné povolenia na začatie stavby.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA – overených genotypov topoľa čierneho s rôznou identifikáciou  a GIS záznamami na Maďarskej strane.

Jednotlivé stromy/ overené porasty budú identifikované na Slovenskej strane ako zdroj reprodukčného materiálu, a z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu.

Odborná štúdia, ktorá odporučí konkrétne obnovné zásahy za účelom zlepšenia stavu ochrany cieľových lesných biotopov.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Odborná štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov v nížinných lúkach a nelesných biotopoch, ktorá bude prediskutovaná so zainteresovanými stranami a odborníkmi (stretnutia s odborníkmi a zainteresovanými stranami budú minimálne 2).

 

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Za účelom realizácie C aktivít budú prenajaté alebo nakúpené pozemky.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita bude implementovaná v CHVÚ Dunajské luhy. Minimálne 5 technických objektov bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných na vybraných lokalitách tam, kde bude dosiahnutý maximálny ekologický vplyv na najväčšie úseky ramennej sústavy . Vodný režim sa zlepší na ploche minimálne 1850 ha. Aktualizovaný  „Prevádzkový poriadok“ s novými technickými opatreniami a maximálnym ekologickým prínosom bude pripravený.  Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Dva väčšie systémy ramien budú obnovené v ich celej pôvodnej dĺžke. To zahŕňa aj obnovu vodného režimu a riečnej dynamiky. Očakáva sa, že minimálne 4500 m riečnych ramien bude znovupripojených k vodnému toku s perspektívou trvaloudržateľnej obnovy hniezdnych biotopov cieľových druhov. Migračné bariéry pre ryby a iné vodné organizmy budú odstránené. Z dôvodu obmedzeného prístupu do niektorých oblastí bude znížené aj narušovanie vzácnych druhov a biotopov ľudskou činnosťou.

Štyri mokrade budú obnovené s celkovou rozlohou minimálne 37 ha.

Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.3: Príprava sadbového materiál a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Bude vybudovaný archív/register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch na Slovensku. Dôležité druhy drevín budú reprezentované minimálne 20 kusmi každého druhu v registri NLC. Spolu bude vypestovaných 45 000 kusov sadeníc za účelom znovuzalesnenia v priebehu projektu. Genofond bude vytvorený na ploche 3.8 ha partnerom DINPD v Maďarsku.  Počet genotypov v Maďarsku uložených v genofonde bude minimálne 400.

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiversity lesných porastov (BROZ, DINPD)

Výsadba 57 500 ks pôvodných druhov drevín na celkovej rozlohe 45 ha, z toho 45 000 na slovenskej časti územia. Odstránenie inváznych druhov rastlín a drevín na rozlohe minimálne 40 ha na Slovensku. Po výsadbe budú mladé sadenice podľa potreby ošetrované.

V Maďarsku, lokalita ostrov Háros: odstránenie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na minimálne 7 ha. Obnova lužného lesa (na viacerých menších lokalitách) v celkovej výmere 3.5 ha. Vybudovanie plota okolo vysadených stromov ako ochrana pred zverou v celkovej dĺžke 1,550 m.

Odstránenie odpadu a starej vojenskej munície na ploche 5 ha. Odstránenie munície je nevyhnutné pre začatie obnovných opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť vedcov a ostatných pracovníkov  podieľajúcich sa na projekte.

560 m dlhý betónový plot, ktorý prebieha stredom lužného lesa bude odstránený.  Prerušením hrádzí v plote  na dvoch miestach sa zabezpečí lepšie a častejšie zaplavovanie v tejto oblasti.

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Celkovo bude obnovených 84 ha lúčnych ekosystémov a bude zavedený ich pravidelný manažment.  Minimálne 150 hlavových vŕb bude obnovených a 200 kusov nových vŕb bude vysadených.

 

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Databáza hydrologických, morfologických, klimatologických, biologických a chemických dát charakterizujúcich stav pred implementáciou projektu a po implementácii projektu. Posúdenie súčasného stavu biotických a abiotických zložiek ramenného systému v projektovom území. Posúdenie efektívnosti navrhovaných opatrení.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

Bude vytvorená databáza s odhadovaným počtom niekoľko tisíc záznamov.  Na konci projektu bude pripravená monitorovacia správa s celkovými výsledkami za účelom poskytnutia spätnej väzby po implementácii obnovných C aktivít.

Vedecké informácie o vybraných druhoch monitorovanej bioty budú prezentované v ročných čiastkových správach.  Záverečná správa porovná situáciu pred implementáciou C aktivít a po implementácii aktivít. Ročné záznamy z monitoringu poskytnú obraz o zmenách v populáciách sledovaných druhov v nadväznosti na realizované opatrenia a overia efektívnosť C aktivít.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

Jedna záverečná správa o socioekonomickom dopade aktivít projektu bude pripravená na záver projektu. Táto správa zhodnotí socioekonomické dopady implementovaných C aktivít.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Ekosystémové funkcie dôležité pre projektovú lokalitu budú charakterizované na začiatku projektu, po predchádzajúcom monitoringu projektových lokalít a celkovom monitoringu (bioty, hydrobiologickom monitoringu a pod.). Relevantné ekosystémové funkcie pre každú projektovú lokalitu budú vybrané a tie budú následne monitorované.

Tiež relevantné ekosystémové funkcie pre špecifické biotopy budú vybrané a monitorované. Stav ekosystému vo vzťahu k ekosystémovým funkciám bude meraný na začiatku a na konci projektu.

Na záver bude pripravená záverečná správa, charakterizujúca ekosystémové funkcie pred projektom a po projekte.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

V tejto aktivite sa bude monitorovať dopad informačných aktivít na zmenu povedomia verejnosti. Monitorované výsledky budú prezentované v excel tabuľkách a grafoch, kde bude zjavný posun vo vnímaní problematiky. Percento úspešných odpovedí v dotazníkoch a kvízoch bude merané na začiatku aktivity a na konci  aktivity. Výsledky a grafy budú prezentované v rámci záverečnej správy, ktorá bude vypracovaná na konci projektu.

 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Bude vytvorená a pravidelne aktualizovaná stránka projektu počas celého trvania projektu v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Konštantná komunikácia so stakeholdrami (zainteresovanými stranami)  bude udržiavaná počas celej realizácie projektu. Bude zorganizovaných minimálne 24 stretnutí (V priemere sa počíta s účasťou asi 5 zástupcov na jednom stretnutí). V rámci projektu budú zorganizované 2 študijné cesty pre cca 30 účastníkov.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

V rámci projektu budú pripravené a vytlačené tieto propagačné materiály:

–          Letáky

–          Odborné brožúry – 3 typy (napr. Objavuj Národný park Dunaj Ipeľ)

–          Látkové propagačné tašky, perá, zápisníky, kalendáre, hrnčeky

–          Nálepky

–          Magnetky

–          Tričká

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

V tejto aktivite bude zorganizovaných na Slovensku: 10 exkurzií so sprievodcom pre študentov (spolu pre cca 200 študentov), 5 exkurzií so sprievodcom pre verejnosť (spolu 50 účastníkov).

V Maďarsku: Jeden 5- dňový tréning pre sprievodcov (20 účastníkov), päť 1- dňových demonštračných exkurzií pre učiteľov.

Očakáva sa účasť 4000 účastníkov na exkurziách so sprievodcom počas trvania projektu.

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Projekt bude prezentovaný na minimálne 13 konferenciách, 4 tlačové konferencie budú zorganizované, 5 tlačových správ bude vyprodukovaných, 30 článkov o projektových aktivitách bude publikovaných, 5 rozhovorov v rádiu a 10 TV šotov.

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

V rámci projektu je plánovaných 10 prezentácií pre študentov (spolu 200 účastníkov) a 5 prezentácií pre verejnosť (spolu 100 účastníkov).

Bude pripravená stabilná výstava na slovenskej strane, ktorú navštívi minimálne 10 inštitúcií/organizácií/ škôl (minimálne 3500 účastníkov).

Paralelne bude vytvorená výstava na maďarskej strane, predpokladaná návštevnosť 5000 návštevníkov počas trvania projektu.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Dvadsať 5-dňových táborov celkovo pre 240 detí bude zorganizovaných v projektovom území na slovenskej strane.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Záverečná konferencia s minimálne 40 účastníkmi zo Slovenska a susediacich krajín bude zorganizovaná v závere projektu. Očakáva sa účasť minimálne 5 zástupcov médií. Výsledky konferencie budú prezentované minimálne formou 5 mediálnych výstupov (napr. online a tlačené články, rozhovory v TV, rádiu).

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Šesť 3- dňových návštev pre 3-5 členov projektového tímu alebo kľúčových stakeholderov bude zorganizovaných počas trvania projektu. Návštevy budú na projektové lokality podobných projektov, kde sú navrhované a realizované podobné obnovné zásahy: pastva, výsadba pôvodných druhov drevín, obnova trávnatých porastov, mokradí a pod. napr. v Českej republike, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku alebo Poľsku.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Šesť rodinných dní (každý rok trvania projektu jeden), s očakávanou návštevnosťou 500 návštevníkov na jednom dni, celkovo 3000 návštevníkov.

E.11: Informačné tabule(BROZ)

Inštalácia 10 väčších  informačných tabúľ. Inštalácia menších informačných tabúľ podľa požiadaviek aktivít a projektu.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Správa o projekte a jeho výsledkoch pre laickú verejnosť vytlačená a distribuovaná verejnosti na konci projektu.

 

F. Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Vypracované 4 správy o pokračovaní projektu, jedna správa v polovici projektu a záverečná správa projektu.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Transparentné účtovníctvo projektu a finančné riadenie.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Audit projektu so záverečným zhodnotením v záverečnej správe projektu.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Vypracovaný plán udržiavacích opatrení na projektových lokalitách – po skončení LIFE projektu.

Dosiahnuté výsledky ku 31.07.2019:

A. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Fyzický model časti ramennej sústavy je postavený v technických laboratóriách VÚVH, všetky terénne merania nevyhnutné pre digitálny model ramennej sústavy prebehli, potrebné výpočty sú hotové a digitálny model je funkčný pre účely výberu najvhodnejších opatrení v štúdii.

Štúdia, ktorá obsahuje návrhy obnovných zásahov pre aktivitu C1 je hotová.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Všetky terénne monitorovacie merania prebehli pre nastavenie hydrodynamických 1D a 2D modelov, simulácie scenárov v modeloch pre rôzne hladiny prebehli.

Štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov pre aktivitu C2 je hotová.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia pre obnovu časti ramena v lokalite Kráľovská lúka bola pripravená (rok 2015).

Pripravuje sa technická dokumentácia pre revitalizácie, ktoré budú realizované  v rámci aktivít C1, C2.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA genotypov topoľov čiernych na Maďarskej strane bol už ukončený (DINPD).

Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu na Slovenskej strane prebehla. Bolo identifikovaných viac ako 150 jedincov stromov v okolí Dunaja, medzi nimi  topole čierne, vŕby (krehká), jaseň úzkolistý, lipa malolistá, jabloň, hruška, moruša, dub letný. Údaje sú spracovávané do správy, semenný a reprodukčný materiál je odoberaný a z neho sú pestované sadenice stromov v terénnej stanici NLC.

Aktivita je ukončená.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov bola vypracovaná v roku 2016. Na základe štúdie momentálne prebiehajú revitalizačné práce na nížinných lúkach – v rámci aktivity C5.

Aktivita je ukončená.

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Tieto pozemky sú prenajaté  a kúpené za účelom obnovy pôvodných lužných ekosystémov v rámci C aktivít.

Doteraz kúpená pôda 37,163 ha –  z toho:

 • Vodné plochy, mokrade a brehové oblasti (biotop 3150, 3270, apod.) – 7,25 ha (kúpené)
 • Lúčne biotopy (TTP – biotop 6120*, 6510) – 11,799 ha
 • Lesné biotopy (91E0*, 91F0) –12,965 ha
 • Ostatné (orná pôda 3,963 ha, ostatná pôda – 1,205 ha).

Doteraz prenajatá pôda – 78,783 ha (18,57 ha SKUEV Číčovské luhy, 56,72 ha SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Dolnovážske luhy 3,493 ha). V prenajatých pozemkoch sú zastúpené tieto biotopy:

 • Vodné plochy, mokrade a brehové oblasti (3150, 3270, etc.) – 1,48 ha
 • Lúčne biotopy (6120*, 6510, etc.) – 23,323 ha
 • Lesné biotopy (91E0*, 91F0) – 53,98 ha

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita začala iniciovaním zmien v Manipulačnom poriadku pre prevádzku Vodného diela Gabčíkovo. Tieto zmeny majú za cieľ priviesť viac vody do dunajskej ramennej sústavy a umožniť jej pravidelné zaplavovanie vodou z Dunaja, tak ako to bolo prirodzené v minulosti pred výstavbou vodného diela.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Máj 2016 – rameno Kráľovská Lúka pri Bake – jeden úsek hotový v dĺžke cca 190m – bude pripravené pokračovanie.

V apríli – máji 2017 – prebehla ďalšia revitalizácia a rozšírenie mokradí v ramennej sústave pri Dobrohošti a Vojke s týmito výsledkami- suché rameno bolo obnovené v dĺžke 430 m, bola obnovená prietočnosť a predĺžené obdobie, kedy je rameno zavodnené v dĺžke 440 m (voda bola 6 mesiacov v roku, teraz celoročne), obnovené dlhodobé periodické mokrade (Dobrohošť + Kyselica) v rozsahu cca 0,95 ha, obnovený potenciál zaplavovania tvrdého a mäkkého lužného lesa (Dobrohošť, Kyselica) na rozlohe cca 16 ha.

Vo februári až máji 2018 prebehla revitalizácia mokradí na Veľkolélskom ostrove s týmito výsledkami – 2 trvalé hlboké mokrade boli vytvorené s celkovou rozlohou 0,6 ha. Jedna väčšia periodická mokraď a 6 menších periodických mokradí bolo vytvorených na ostrove. Tie sú vyplnené vodou z kanála pokiaľ je v rieke Dunaj prietok vyšší ako 3000m3/sec. Ich celková rozloha je 40.89 ha (mapa záplav)

 

C.3: Príprava sadbového materiálu a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Bol budovaný register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch v terénnej stanici NLC.

Doteraz bolo dopestovaných v terénnej stanici toľkoto sadeníc stromov určených pre výsadbu na lesných dielcoch:

Jeseň  2016 800 ks Populus nigra, 450 ks Tilia cordata – spolu 1250
Jeseň 2017 70 ks (Quercus robur), 3000 ks (Populus nigra), 200 ks (Malus silvestris), 200 ks (Pyrus communis), 350 ks (Tilia cordata) – spolu 3820
Jeseň 2018 800 ks (Populus alba), 4500 ks (Populus nigra), 400 ks (Ulmus laevis), 300 ks (Malus silvestris), 1000 ks (Quercus robur), 120 ks (Tilia cordata) –  spolu 7120
Spolu 12 190

 

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiverzity lesných porastov (BROZ, DINPD)

V Maďarsku na lokalite ostrov Háros prebieha odstraňovanie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na ploche 8 ha. Odstránenie vojenského odpadu prebehlo na rozlohe 7.1 ha.

Okrem toho bolo v Maďarsku vysadených 12000 sadeníc stromov (topole čierne, duby, bresty).

Na Slovensku je celkový počet vysadených sadeníc v tejto aktivite 20 970 kusov rôznych druhov (topoľ čierny, topoľ biely, lipa malolistá, dub letný, jabloň plánka, hruška divá, brest väzový).

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Aktivita bola začatá  v Marci 2017  – prebehlo zatrávnenie v UEV Čiližské močiare pri Kľúčovci, cca 23 ha na podmáčaných poliach v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom.

V decembri 2017 – prebehli práce na revitalizácii nížinných lúk NPR Apálsky ostrov pri Komárne, UEV Dolnovážske luhy: rampa pre zabránenie vjazdu nepovolaným osobám bola inštalovaná – 24.11.2017 a potom prebehlo čiastočné zmulčovanie lúky – cca 3,8 ha (odstránili sa náletové dreviny). Práce pokračovali v auguste 2018 ďalším mulčovaním a jednorázovým kosením lúk o rozlohe 5.5 ha nasledujúci rok 2019.

Na jar 2018 bolo vysadených 63 vŕb na Veľkolélskom ostrove pozdĺž periodicky zaplavovaného kanála po oboch stranách. Len 12 z nich prežilo suché a horúce leto 2018.

Okrem toho, 110 hlavových vŕb bolo orezaných pod dohľadom arboristu na Veľkolélskom ostrove.

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Prebehol počiatočný hydromorfologický a hydrobiologický monitoring, ktorý je základom pre aktivitu A1 aj pre porovnanie stavu ekosystémov pred realizáciou C aktivít projektu. Správa z monitoringu bola vypracovaná.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

V Maďarsku prebehol monitoring bioty – vtákov a ichtyomonitoring.

Na Slovensku prebehol monitoring obojživelníkov, monitoring vyšších rastlín a vodných rastlín a biotopov v rokoch 2017, 2018.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

V roku 2017 prebehol terénny dotazníkový prieskum, z ktorého bola predložená prvá správa.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Aktivita začala  v roku 2018. Správa z monitoring bude predložená v roku 2019.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

Aktivita prebieha monitoringom pomocou dotazníkov, návštevnosti web – stránky, FB, sledovanosťou radio- výstupov, apod.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Projektová web- stránka je v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ, a pravidelne aktualizovaná.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Od začiatku projektu sa uskutočnilo cca 70 neformálnych stretnutí so stakeholdrami a 14 stretnutí s prezenčnými listinami.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

BROZ:

Projektové logo: logo hotové od 11/2015.

Nálepky a magnetky s logom: 06/2016.

Nálepky s historickými motívmi zaplavovanej krajiny a s motívmi vzácnych druhov rastlín a živočíchov – jar 2017.

Informačný leták o činnostiach projektu – október 2017- je možné si ho stiahnuť z webovej stránky projektu.

Perá – sú hotové v troch jazykových verziách.

Hrnčeky – ručne robené s projektovým logom sú hotové.

Vybavenie  návštevníckeho centra vo Veľkom Lély je zabezpečené – použitie aj pre tábory E.7.

Postavený altánok pre návštevníkov vo Veľkom Lély– august 2017.

Tričká s organickej biobavlny pre mužov, ženy a deti s mandalami – sú hotové

Kalendár pre rok  2019 bol vytlačený na recyklovanom papieri.

Brožúra o Veľkom Lély bola vytlačená na recyklovanom papieri.

DINPD:

Projektové tašky.

Cincer Newletter v roku 201620172018.

Čokolády s logom projektu sú vyrobené.

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

Za účelom exkurzií boli nakúpené ďalekohľady a lupy, ktoré sa používajú aj pre tábory E.7 aktivita. Zorganizovali sme 12 exkurzií pre študentov a deti (338 detí a učiteľov), 7 exkurzií pre verejnosť (101 účastníkov).

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Doteraz bol projekt sprezentovaný:

 • na 6 konferenciách
 • 3 tlačovými správami
 • 8 článkami v časopisoch a novinách
 • 4 vstupmi v rádiu

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

Zorganizovali sme 14 prezentácií pre študentov 371 študentami s učiteľmi a 6 prezentácií pre verejnosť – 413 účastníkov.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Prvé tábory boli v lete 2016, 2017, 2018 a prebiehajú v roku 2019. Prebehlo 18 táborov pre 200 detí. Vybavenie táborov- bolo nakúpené v júli 2017: 10 ďalekohľadov, jeden veľký ďalekohľad a lupy na hmyz. V roku 2016  boli postavené soc. zariadenia pre tábory.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Doposiaľ bolo zorganizovaných 9 networkingových aktivít so zástupcami NPDA, českými a slovenskými neziskovými organizáciami, a zástupcami Jihočeského kraja a zástupcami SOS  – 91 účastníkov.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Domos Green Day bol v Maďarsku 3x – 10. 9. 2016 , 9.9.2017, 15.9. 2018, účasť a záujem u ľudí bol veľký.

E.11: Informačné tabule (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

 

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Aktivita pokračuje, prvá správa vypracovaná v roku 2016, druhá správa vypracovaná v roku 2018.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Aktivita v progrese.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

Leták „Oživujeme krajinu dunajských luhov“

Zoznam semenných stromov so súradnicami vo WGS84 (.pdf , .xlsx)

BROZ – Mgr. Silvia Halková – projektová manažérka –
halkova (at) broz.sk

DINPD – Márton Árvay – projektový manažér za partnerskú organizáciu Národný park Dunaj Ipeľ
arvaym (at) dinpi.hu

NLC – Ing. Martin Bartko, PhD. – projektový manažér za partnerskú organizáciu Národné lesnícke centrum
bartko (at) nlcsk.org

VÚVH – Ing. Katarina Holubova, PhD., – projektová manažérka za partnerskú organizáciu VÚVH
holubova (at) vuvh.sk