Prírodu chránime komplexne

Projekt sa venuje rozsiahlemu územiu dunajských ramien a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. Zabezpečením dostatočného množstva vody pre tieto vysychajúce oblasti sa prinavrátia vhodné podmienky pre pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Zásoby podzemnej vody v okolí týchto mokradí sa taktiež prirodzene doplnia. Projekt tohto rozsahu je na Slovensku jedinečný a bude slúžiť ako modelový príklad pre podobné projekty v budúcnosti.

Skrytá kamera na hniezde orliaka morského

Hniezdiaci pár orliaka morského

Cez dolné Vojčianske rameno opäť prúdi voda

Vojčianske rameno bývalo v minulosti súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja – systému voľne prúdiacich rozvetvených riečnych ramien. Po výstavbe Vodného diela Gabčíkovo sa odviedla väčšina vody prívodným kanálom na vodnú elektráreň, čo malo za následok odrezanie celej ramennej sústavy od Dunaja.

Záplavy vnútrozemskej delty Dunaja sa začali

V sobotu 2.3. sa začali postupne navyšovať prietoky cez nápustný objekt Dobrohošť, kadiaľ prúdi voda do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, tzv. vnútrozemskej delty s cieľom napojenia tejto vzácnej sústavy riečnych ramien a mokradí na dunajskú vodu.

Obnovujeme srdce dunajských luhov

6. februára 2024 sa v kongresovom centre na Divokej Vode konala záverečná konferencia projektu LIFE Dunajské luhy pod názvom Obnovujeme srdce dunajských luhov.

Obnova dolného Vojčianskeho ramena

Obnova dolného Vojčianskeho ramena je doposiaľ naša najväčšia revitalizácia v oblasti vnútrozemskej delty Dunaja. Preto si zaslúžila aj krátke video spracovanie.

Postupné oslobodzovanie migračných trás pre dunajské ryby

V priebehu posledných dvoch storočí ľudia postupne menili ramennú sústavu Dunaja budovaním ochranných protipovodňových hrádzí, reguláciou koryta Dunaja pre podmienky plavby, a neskôr aj využívaním rieky pre energetické účely v spojení s výstavbou umelého plavebného kanála (vodné dielo Gabčíkovo).

Prvé výsledky pastvy na Apálskom ostrove

V auguste tohto roka sme s radosťou oznamovali vypustenie stáda 20 kráv na Apálsky ostrov. Po niekoľkých rokoch príprav, rokovaní s farmármi, vybavovaní povolení, stavaní oplôtkov a zabezpečovania celkovej infraštruktúry sa nám sem podarilo prinavrátiť pastvu, ktorá tu kedysi bola bežnou.

Dunajské brány – kam viedli a prečo sú zatvorené?

Tí ktorí poznali Dunaj a jeho ramennú sústavu pred výstavbou Vodného diala Gabčíkovo, vedeli čo sú a kde sa nachádzajú takzvané dunajské brány. Samozrejme to neboli skutočné brány, ale len výstižný názov pre prepojenie hlavného toku Dunaja a jeho ramenných systémov.

Rekonštrukcia prehrádzky pre ryby aj vodákov

Veľmi nás teší, že po dlhej dobe vybavovania súhlasov, stavebného povolenia, obstarávania dodávateľa už v súlade s technickou dokumentáciou prebiehajú práce zamerané na obnovu prietočnosti prehrázky E3 línie E ramennej sústavy Dunaja.

Letné tábory na Veľkolélskom ostrove 2023

Aj tento rok, v letných mesiacoch júl a august, sme opäť organizovali šesť turnusov detských táborov na Veľkolélskom ostrove, so zázemím na Ekofarme Ostrov.

Návrat pastvy na Apálsky ostrov sa konečne podaril

Po niekoľkých rokoch snaženia, rokovaniach s farmármi, vybavovaniach povolení, stavaní oplôtkov a riešenia studne, sa nám v utorok konečne podarilo priviezť kravy na Apálsky ostrov, v sútoku Váhu a Starej Nitry. Ostrov je národná prírodná rezervácia, ktorú okrem porastov lužného lesa tvoria aj lúky, kam kedysi ľudia z miestneho družstva chodievali pásť zvieratá.

Vo Vnúrozemskej delte práve prebieha letná simulovaná záplava

Do Vnútrozemskej delty Dunaja aktuálne prúdi voda z dôvodu letnej simulovanej záplavy. Zatiaľ najvyšší prietok za posledných 19 rokov - 120 m3/sec. Takýto prietok sme žiadali už v rámci petície Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja v roku 2020 a odvtedy na každom rokovaní s vodohospodármi z Vodohospodárskej výstavby a Ministerstvom ŽP, pod ktorého rezort spadajú.

Dunajský majster umenia 2023

BROZ je koordinátorom umeleckej súťaže Dunajsky Majster Umenia na Slovensku, súťaže, ktorá od roku 2004 spája tisíce detí z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj. Cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby spoznali hodnotu a dôležitosť riek.

Prípravy k obnove ramena na Kráľovskej lúke

Uprostred systému dunajských ramien, na úrovni medzi líniovými prehrádzkami F a G, sa nachádza Bakanská ramenná sústava. Do jedného z väčších bočných ramien tejto sústavy je zaústené práve nosné rameno lokality Kráľovská lúka - ich vodný režim sa chystáme v dohľadnej dobe obnoviť.

Pokračujeme v obnovovaní lužného lesa

Začiatkom tohto roka sme na projektových plochách vo Vojke nad Dunajom a na Veľkolélskom ostrove (CHKO Dunajské luhy) vysadili spolu 4 850 sadeníc.

Monitoring obojživelníkov Dunajských luhov 2022

Dunajské Kriviny boli v roku 2022 dobre zavodnené a poskytovali vhodné podmienky pre reprodukciu obojživelníkov. Vodný stav ešte zlepšili simulované záplavy. V rámci projektu LIFE Dunajské luhy pokračoval monitoring obojživelníkov aj počas sezóny 2022.

Obhliadka vodohospodárskych objektov v Maďarsku

V rámci networkingu s inými organizáciami sme v decembri zorganizovali obhliadku technických vodohospodárskych objektov v Maďarsku na lokalitách Vámosszabadi a Ásványráró.

Networking s projektom LIFE Isar

V dňoch 5.-7. decembra k nám zavítala delegácia z Nemecka. Zástupcovia projektu LIFE Isar navštívili naše projektové územie. Spoločne sme diskutovali o manažmente a financovaní projektových aktivít, ochranárskych problémoch a možných riešeniach a navštívili viaceré naše lokality.

Návšteva monitora projektu v roku 2022

V priebehu každého LIFE projektu sa pravidelne konajú kontrolné monitorovacie návštevy, v rámci ktorých sa sleduje, či aktivity napredujú podľa plánu. Tento rok sme v dňoch 11.-13.10. v rámci projektu LIFE Dunajské luhy absolvovali kontrolu externého monitora z tímu NEEMO.

Od kosenia k vzácnym nálezom

V marci 2017 sme v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom revitalizovali zatrávnením plochu s rozlohou približne 23 ha na podmáčaných poliach a degradovaných lúkach neďaleko Číčovského mŕtveho ramena.

Nové informačné tabule pozdĺž Dunaja

Aktuálne sme v rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov inštalovali 9 nových informačných tabúľ na strategických miestach v rámci lokalít Dunajské kriviny, Bodíky, Veľkolélsky a Apálsky ostrov.

Dunajský Majster Umenia 2022 – Objavte Dunaj

Vyzývame deti zo všetkých škôl, mimovládnych organizácií, klubov, centier a združení z oblasti povodia Dunaja, aby sa zapojili do súťaže Dunajsky Majster Umenia, ktorá od roku 2004 spája tisíce detí z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj. Súťaž má za cieľ povzbudiť deti k tomu, aby premýšľali o tom, čo pre ne životné prostredie znamená a spoznali hodnotu a dôležitosť riek.

Diverzita letných pasienkov

Diverzita mikro-prostredí, ktoré vytvárajú ústa a zuby pasúceho sa dobytka by sa dala prirovnať k diverzite infraštruktúry v meste.

Nové informačné a propagačné materiály o Dunajských luhoch

V rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov vznikli tento rok nové informačné a propagačné materiály. Okrem kalendára na rok 2022 sme publikovali aj ďalšie jazykové verzie informačných letákov (dostupné teraz v slovenčine, maďarčine a angličtine).

Dunaj zavítal na školu

V rámci šírenia osvety o ochrane prírody Podunajska sme zorganizovali dve prednášky pre školy. Deti z 1. a 3. ročníka na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave mali možnosť dozvedieť sa veľa nového nie len o samotnej rieke Dunaj, ale aj o priľahlých lužných lesoch a mokradiach...

Apálsky ostrov – pralesná rezervácia na sútoku riek

Národná prírodná rezervácia Apálsky ostrov s najvyšším 5. stupňom ochrany predstavuje jednu z výnimočných a vzácnych projektových lokalít BROZ. Toto územie s rozlohou 85,97 ha bolo vyhlásené v roku 1954 z dôvodu zabezpečenia ochrany jedinečných spoločenstiev vŕbovo-topoľového lužného lesa.

Monitoring žiab a mlokov v Dunajských luhoch pokračuje

Nedávno sme informovali o výsledkoch monitoringu obojživelníkov v Dunajských luhoch v rokoch 2019 a 2020 a vplyve simulovaných záplav na ich populácie. Dnes držíme v rukách správu z pozorovaní za rok 2021, ktoré realizoval zoológ Peter Mikulíček v čase pred aj po záplave v cieľovom území.

Líniové prehrádzky v ramennej sústave Dunaja

Územie dunajských luhov medzi obcami Dobrohošť a Sap je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja. Ide o unikátny a vzácny systém rozvetvených riečnych ramien. Kedysi tieto ramená voľne meandrovali a materiál dunajských štrkov a pieskov, ktorý so sebou tok do krajiny prinášal, bol schopný zachytávať veľké množstvo podzemnej vody.

Spolupráca s národným parkom Dunaj – Ipeľ

Súčasný projekt LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov nie je prvým, na ktorom BROZ spolupracuje s maďarským partnerom Národný park Dunaj-Ipeľ. Už v minulosti sme spojili naše ochranárske úsilie v rámci medzinárodnej siete chránených území na Dunaji Danubeparks, v rámci ktorej spolu realizujeme už štvrtý projekt.

Kampaň na vydanie detskej knihy bola úspešná

Počas celého mesiaca júl bola aktívna crowdfundingová kampaň na financovanie vydania našej detskej rozprávkovej knihy - Príbehy z lúk a mokradí. S radosťou môžeme konštatovať, že kampaň bola úspešná.

Vydávame knižku rozprávok pre deti

V Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení sme sa rozhodli vydať knižku detských rozprávok a preložiť tak environmentálne súvislosti do reči detí.

Vo Vnútrozemskej delte prebieha letná simulovaná záplava

Prietok vody je nižší ako bolo dohodnuté V tomto prebiehajú po dlhom čase 2 simulované záplavy ramennej sústavy. Po sérii rokovaní a úspešnej petícii sa nám podarilo presadiť to, čo je v manipulačnom poriadku k vodnému dielu Gabčíkovo schválené. Avšak doposiaľ sa organizácia záplav podriaďovala zložitému administratívnemu procesu.

Pozvánka na žabí koncert

Vedeli ste, že rieky a mokrade sú z hľadiska pestrosti života považované za jedny z najbohatších ekosystémov? Počas minulého storočia však bolo kvôli ľudským zásahom stratených takmer 90% z nich, s čím súvisí aj úbytok žiab. V minulosti boli preto "žabie koncerty" počas jari bežnou súčasťou pobytu v prírode, v súčasnosti nájsť miesta, kde si ich môžeme užiť, je čoraz vzácnejšie.

Aj túto sezónu pokračujeme s pastvou v Bodíkoch

V oblasti Vnútrozemskej delty Dunaja v katastri obce Bodíky, sme v roku 2020 rozšírili pastvu kráv na nivných lúkach o približne 8ha. Na podporu biodiverzity sme okrem pastvy na lokalite, orezávali hlavové vŕby.

Na Veľkolélsky ostrov len v gumákoch

Aktuálne sú totiž mokrade na Veľkolélskom ostrove plné vody. Pred pár rokmi sme totiž urobili takú vec - zmenili sme sklon dna v odvodňovacom kanáli. Bol to kanál určený na odvádzanie vody z Veľkolélskeho ostrova. Bol vybudovaný v minulosti, aby voda z ostrova po záplavách odtiekla skôr a ľudia mohli lúky čím skôr využívať na pastvu dobytka.

Rokujeme o petícii Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja

Petícia za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja, ktorú podpísalo až 11 603 ľudí, slúži ako základ k rokovaniam s Vodohospodárskou výstavbou a Ministerstvom životného prostredia o zvýšení prietokov vo Vnútrozemskej delte Dunaja.

Deň Dunaja 2020 s deťmi na raftoch

Dňa 29.6.2020 sa oslava pri príležitosti Dňa Dunaja niesla v znamení kontaktu s touto mohutnou riekou na raftoch spolu s deťmi zo ZŠ A.Dubčeka. Splav sa začal krátkou prednáškou o Dunaji, lužných lesoch a revitalizácii Karloveského ramena. Deti sa oboznámili taktiež so živočíchmi, ktoré tu žijú - najmä rybami, niektoré z nich mohli vidieť aj ako modely v životnej veľkosti.

Simulovaná záplava 15.5.-17.6.2020 v obrazoch

V máji bola z našej iniciatívy uskutočnená simulovaná záplava, podľa platného Manipulačného poriadku k VD Gabčíkovo, v ramennej sústave Dunaja. Táto simulovaná záplava, nie je to o čo sa snažíme v petícii.

Obnova lužných lesov pomáha biodiverzite aj klíme

Pri hľadaní riešení klimatickej zmeny sú lužné lesy často prehliadané. Obnova lužných lesov však môže hrať veľmi dôležitú úlohu pri snahe znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére. Stromy majú schopnosť zachytávať veľké množstvá CO2 z atmosféry a ukladať ho v podobe uhlíka vo svojich tkanivách. Dospelý strom takto dokáže za jeden rok „vytiahnuť“ až 22kg CO2 z atmosféry.

K dnešnému dňu spúšťame petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja

Dnes je 22. apríl – Deň Zeme. Rozhodli sme sa preto dnes o našu Zem zabojovať na mieste, ktoré môžeme ovplyvniť. Presne dnes preto spúšťame petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja, najväčšej sústavy mokradí na Slovensku. https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_poslednych_zvyk…

Februárová záplava na Veľkom Léli

V mesiaci február nám príroda dopriala vlahu aj na Veľkolélskom ostrove. Na ostrov sa dalo dostať len v gumákoch. Neveríte? Pozrite sa 🙂

Podporte ochranu dunajských luhov – dostanete tričko

Potešte seba alebo blízkych zmysluplným vianočným darčekom! ? Noste tričko s MANDALOU DUNAJSKEJ PRÍRODY z dielne umeleckého grafika Riki Watzka na podporu ochrany dunajských luhov. Podporte ochranu dunajských luhov sumou 20 a viac eur a my Vám ako poďakovanie pošleme naše originálne tričko z bio bavlny

Vďaka revitalizovanému kanálu, mokrade na Veľkolélskom ostrove tento rok ožili

Na jar 2018 sa nám podarilo revitalizovať kanál na Veľkolélskom ostrove a vytvoriť periodické mokrade o rozlohe skoro 41 ha. Kanál v minulosti bol vybudovaný na rýchle odvodnenie ostrovných lúk po záplavách. Teraz je upravený tak, aby v čase vyšších vodných stavov v Dunaji ( nad 3000 m3/ sec.) privádzal vodu do vysychajúceho stredu ostrova.…

Karloveský majáles alebo EU Green Week 2019

V rámci európskeho „zeleného týždňa“ EU Green Week, kedy sa po celej Európe konajú partnerské podujatia od 13. apríla do 9. júna 2019 s environmentálnou problematikou, sme sa v spolupráci so spoločnosťou Veolia a mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves zúčastnili Karloveského majálesu.

Príďte si pozrieť výstavu „OKNÁ DO PRÍRODY“

V budove zrekonštruovanej sýpky v areáli Ekofarmy Ostrov neďaleko ostrova Veľký Lél môžete na štyroch paneloch s interaktívnymi prvkami uvidieť miznúce krásy krajiny dunajských luhov. Tieto krásy si okrem prezerania môžete aj chytiť alebo im dokonca privoňať.

Pozvánka na otvorenie výstavy „OKNÁ DO PRÍRODY“.

Dňa 10.10. 2018 Vás srdečne pozývame na otvorenie výstavy o miznúcich krásach krajiny dunajských luhov. Výstava približuje návštevníkom všetkých vekových skupín ohrozenú prírodu dunajských lužných biotopov (dunajských ramien, zaplavovaných lúk, štrkových lavíc, lužných lesov, mokradí a slanísk), ktorú sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie už viac ako 20 rokov úspešne snaží oživovať. Pomocou interaktívnych prvkov, ktoré Vám umožnia zapojiť skoro všetky ľudské zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat) objavíte kúzlo málo známych, ale na biodiverzitu výnimočne bohatých dunajských luhov.

Umiestnenie vybraných semenných stromov v Dunajských luhoch

Experti z Národného lesníckeho centra (NLC) identifikovali významné stromy - zdroje genetického materiálu pôvodných druhov drevín (ako topoľ čierny a biely, dub letný, hruška obyčajná, vŕba biela, jaseň úzkolistý, čremcha a i.).

Exkurzie na Veľkolélskom ostrove pre školy a verejnosť sú obľúbené

Pre školákov, škôlkarov aj širokú verejnosť ponúkame exkurzie po Veľkolélskom ostrove. Súčasťou exkurzií je nielen spoznávanie prírodných krás ostrova a jeho jedinečnej mozaiky biotopov, ale aj jazdenie na huculoch, oboznámenie sa s rôznymi spôsobmi revitalizácie biotopov a s tým prečo je potrebné pre zachovanie krásy a rôznorodosti ostrova pasenie rôznych druhov domácich zvierat. Bonusom je možnosť vyskúšať si ryžovanie…

Na Veľkolélskom ostrove bol zrekonštruovaný kanál a vytvorené periodické mokrade – dôvodom bol nedostatok vody v letnom období

Od februára 2018 prebiehali v strede dunajského ostrova Veľký Lél revitalizačné práce na oživení kanála, ktorý vybieha z Veľkolélskeho ramena do stredu ostrova. Pôvodne bol tento kanál vybudovaný miestnymi obyvateľmi v minulých storočiach a mal opačný účel ako má dnes – mal zrýchliť odtok vody z pasienkov na ostrove, ktorá tam zostávala po pravidelných životodarných dunajských záplavách vyskytujúcich sa 2…

Detské tábory na Veľkom Lély mali aj tento rok veľkú účasť

Tento rok sme znova zorganizovali pre deti počas letných prázdnin 6 turnusov táborov v dunajskej prírode Veľkolélskeho ostrove (aktivita E7). Turnusy boli plne obsadené už v máji, čo svedčí o obľube týchto táborov u detí. Okrem jazdenia na huculoch sa deti oboznámili formou rôznych aktivít aj s pôvodnými obyvateľmi dunajskej prírody – obojživelníkmi, vtákmi, plazmi, hmyzom a pod. Deti v tábore pozorujú…

Go Wild! Stay Cultured! Medzinárodná fotosúťaž prírody a krajiny spustená!

  Choď do divočiny! Zostaň kultúrny! Go Wild! Stay Cultured! Medzinárodná fotografická súťaž prírody a kultúry konaná v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 Príroda aj kultúra môžu byť bohatým zdrojom inšpirácie. Čo sa stane, ak sa prepoja? V týchto dňoch vás pozývame vydať sa na cestu objavovania prostredníctvom našej fotografickej súťaže. Zdieľajte svoje fotografie znázorňujúce prepojenie prírody…

Príbeh Veľkolélskeho ostrova – seriál Rádia Regina

Vypočujte si ďalšie zaujímavosti o prírodnom bohatstve Veľkolélskeho ostrova, o ľuďoch žijúcich v osade Veľký Lél, hlavových vŕbach či ekofarme chovajúcej mnohé druhy zvierat, najmä kone a kravy spásajúce ostrov. Reportáž Rádia Regina nájdete na tomto mieste.

Svetový Deň Mokradí

Druhý február patrí MOKRADIAM. V tento deň si pripomíname okrem tradičného sviatku Hromníc aj Svetový Deň Mokradí. To, že mokrade majú v kalendári svoj deň je dôkazom toho, aké sú dôležité pre zachovanie stability ekosystému celej Zeme. Napriek tomu mokrade stále zostávajú zároveň najohrozenejším typom biotopu Zeme a stále ich ubúda. Vo svete stále prevažuje trend ubúdania mokradí…

Mokrade pri Vojke ožívajú

Po revitalizačnom zásahu na jar 2017 sa ukazujú prvé úspechy. V oblasti bývalej ramennej sústavy Dunaja, v rámci projektovej aktivity C.2, pri obci Vojka boli na jar obnovené ramená na úseku dlhšom ako 800 m a vznikli trvalé mokrade na rozlohe takmer 1 ha. Voda, ktorú sme revitalizačnými opatreniami doviedli tam, kde už dlhšie nemala prístup…

Revitalizácia nížinných lúk na Apáli

Pár týždňov pred Vianocami sa nám podarilo zabezpečiť inštaláciu cestnej zábrany na opustenej poľnej ceste na okraji NPR Apálsky ostrov pri Komárne (SKUEV0092 Dolnovážske luhy), ktorá má brániť vjazdu motorovým vozidlám do Národnej prírodnej rezervácie.

Vypestované sadenice pôvodných drevín

Partnerovi projektu – NLC – sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov – duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú „materské hlavy“ topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.

Zelený deň v Dömösi prilákal najmä rodiny s deťmi

9. septembra sa uskutočnila každoročná akcia Zelený deň v maďarskej obci Dömös (Dömös Day), ktorá svojím bohatým programom  zameraným na prírodu a jej ochranu prilákala najmä rodiny s deťmi.      

Pozvánka na Zelený deň v Dömösi 9. 9. 2017

Pozývame všetky rodiny na každoročnú akciu - Zelený deň v obci Dömös v Maďarsku, ktorá sa uskutoční 9. 9. 2017. Čakajú vás najrozličnejšie aktivity pre deti aj dospelých v srdci krásnej prírody dunajských lužných lesov.

Fyzický model ramennej sústavy partnera projektu VÚVH

V priestoroch hydraulického laboratória Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH)  vytvorili pracovníci fyzický model časti ramennej sústavy.  Model optimalizuje hlavné parametre, pozíciu a konfiguráciu priečnych štruktúr s cieľom dosiahnuť optimálne podmienky toku. Na základe neho a nadväzujúcich terénnych meraní a výpočtov pomocou numerických modelov bude možné vybrať najvhodnejšie opatrenia pre realizáciu v rámci projektovej aktivity C1. Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému…

Deň otvorených dverí projektu

Pri príležitosti tohtoročného 25. výročia vzniku programu LIFE a 20. výročia vzniku Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa konal dňa 17.5. 2017 od 8:30 do 21:00 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave „Deň otvorených dverí“ projektu LIFE14  NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia širokého spektra organizácií rôznych sektorov: štátne inštitúcie (Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné lesnícke centrum, Vojenské lesy Záhoria, SHMÚ a ďalšie), zastúpenie EK

Obnovené mokrade v Dunajských luhoch pri Dobrohošti

V máji 2017 sa podarilo obnoviť a vytvoriť nové mokrade v Dunajských luhoch pri Dobrohošti. Po prekopaní kanála sa voda dostala do terénnych depresií a vznikli tam ideálne podmienky pre pôvodných obyvateľov lužných lesov, napr. obojživelníky a vtáky viazané na otvorenú vodnú plochu. Okrem obojživelníkov sa tam vzápätí po ukončení prác objavili aj vzácne sťahovavé vtáky včeláriky zlaté (Merops apiaster), ktoré skúšali v obnažených pieskových brehoch kanála nájsť vhodné miesto na hniezdenie.

Výsadba pôvodných druhov drevín lužných lesov v k.ú. Bodíky

V apríli 2017 bolo v lesných porastoch v k.ú. Bodíky vysadených spolu 3375 ks sadeníc pôvodných druhov drevín lužných lesov. Výsadba bola zrealizovaná na tých otvorených plochách po ťažbe, kde neprebehlo prirodzené zmladenie minulý rok. K výsadbe sa pristúpilo, z dôvodu aby sa zabránilo šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečilo sa druhové zloženie typické pre tento biotop.

Monitoring obojživelníkov v projektovom území Dunajské luhy

Od konca marca 2017 prebieha na rôznych lokalitách dotknutých revitalizačnými zásahmi v mokradiach monitoring obojživelníkov. Na viacerých miestach bol potvrdený výskyt vzácnych druhov – kunka červenobruchá (Bombina bombina) a mlok dunajský (Triturus dobrogicus). Na základe zozbieraných a vyhodnotených údajov o obojživelníkoch sa bude dať sledovať vplyv revitalizačných zásahov na populácie týchto druhov, ale aj na celé vzácne biotopy.…

Vypestované sadenice pôvodných drevín

Partnerovi projektu – NLC – sa podarilo vypestovať niekoľko druhov pôvodných drevín, ktoré sa budú v nasledujúcom období vysádzať do lesov – duby letné, plané hrušky a jablone, lipy a topole čierne. Spolu sa vypestovalo 4325 ks sadeníc. Zároveň sa zakladajú “materské hlavy” topoľov bielych a čiernych ako budúce zdroje odrezkov pre vegetatívne množenie.

Zatrávňovanie v SKUEV Čiližské močiare

Na začiatku jari 2017 sa v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi podarilo zatrávniť dlhodobo podmáčané časti polí v SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare, v k.ú. Číčov o rozlohe cca 23 ha. Tak sme spoločne úspešne rozšírili plochu trávnatých porastov v projektovom území. Zatrávnenie je súčasťou projektovej aktivity C.5 Obnova nížinných lúk a nelesných biotopov.

Dömös Day v Maďarsku – úspešná akcia pre rodiny v okolí Dunaja

V rámci projektovej aktivity E.10 sa uskutočnila úspešná akcia pre verejnosť – rodiny s deťmi v okolí Dunaja v dedinke Dömös. Túto akciu zorganizoval projektový partner – Riaditeľstvo Národného parku Dunaj – Ipeľ (DINPD). Akcia sa konala 10. septembra 2016 a mala asi 400 návštevníkov z okolia. V rámci tohto dňa bol predstavený projekt LIFE, jeho ciele a očakávané výsledky.

Časopis venovaný projektu – Cincér news letter

Maďarský partner projektu – Národný park Dunaj – Ipeľ vydal nové číslo časopisu „Cincér“, ktoré je venované projektu LIFE Dunajské luhy a jeho cieľom. Cincér news letter  

Detské letné tábory na Veľkom Léli sú v plnom prúde

Od druhého júlového týždňa prebiehajú detské letné tábory na Veľkom Lély (projektová aktivita E.7). V priebehu týždňových turnusov deti spoznávajú krajinu lužných lesov, jej výnimočnosť, dôležitosť jej ochrany a pravidelného extenzívneho hospodárenia pre jej zachovanie. Sú celé dni von v prírode tak ako to bolo niekedy bežné. Dozvedajú sa, prečo je dôležité na Veľkom Lély…

Zrevitalizovali sme prvú časť dunajského ramena v Kráľovej lúke

Pred revitalizáciou ramena tiekol v starom ramene iba malý potôčik, po revitalizácii už bolo v ramene vody viac ako pol metra, na niektorých miestach skoro meter. Pokračovanie revitalizácie ramena pripravujeme v ďalších fázach projektu. Úvodný obrázok predstavuje stav pred realizáciou projektu (malý potôčik v ramene zanesenom bahnom): Obrázok č.2 – Záber z realizácie projektu: Obrázok…

Na holoruboch podporujeme a sledujeme prirodzené zmladenie

V rámci monitorovacej misie z EK, ktorá sa uskutočnila 22.- 23.6.2016 sme navštívili dve projektové lokality v katastrálnom území Bodíky. Tu si BROZ prenajalo lesné pozemky, na ktorých majitelia pozemkov pred uskutočnením prenájmu vykonali holorubnú ťažbu nepôvodných druhov topoľov. Vznikol tak otvorený priestor v lesnom poraste. Vzhľadom na prítomnosť pár jedincov pôvodných druhov topoľov na…

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov už rastú v terénnej stanici NLC

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov pre Dunajské lužné lesy v rámci projektu už rastú v terénnej stanici Národného lesníckeho centra (NLC) v Gabčíkove už od tejto jari 2016. Pracovníci začali tohto roku prvý krát pestovať sadenice stromov, ktoré sú pôvodné pre naše lužné lesy na Podunajsku v rámci projektovej aktivity C3. Medzi nimi sú topole…

Názov projektu: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE – Dunajské luhy
Kód projektu: LIFE14 NAT/SK/001306
Trvanie: 1.8.2015 – 30.9.2024
Rozpočet: 5 999 420 € (60 % príspevok Európskej komisie – 3 599 651 € , program LIFE+)

Koordinujúci príjemca:  

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Pridružení partneri:

–       Vodohospodárska Výstavba, š.p. (VVB)

–       Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)

–       Národné lesnícke centrum (NLC)

–       Riaditeľstvo Národného parku Dunaj-Ipeľ (Maďarsko) (DINPD)

 

         

 

Medzi hlavnými plánovanými opatreniami sú – rekonštrukcia alebo vybudovanie technických objektov v ramennej sústave – prehrádzok, napájacích objektov, priepustov a pod. Opatrenia budú navrhnuté v úzkej spolupráci s VÚVH, VVB š.p. a SVP š.p.

Očakávané výsledky:

Minimálne 5 technických objektov v ramenách  bude zrekonštruovaných alebo vybudovaných tak aby bol dosiahnutý čo najväčší ekologický prínos (dostatok vody a vhodný vodný režim).

Vodný režim sa zlepší na 1850 ha v ramennej sústave Dunaja.

Minimálne 2 izolované bočné ramená budú znovu pripojené k toku Dunaja.

Ramená budú obnovené v celej svojej dĺžke 4500 m (odstránené rôzne bariéry – nánosy, zvyšky po ťažbe, a pod., ktoré bránia prúdeniu vody).

Bude zasadených minimálne 57 500 stromov.

Vodou oživené ramená a mokrade budú schopné fixovať CO2 z ovzdušia a tým znižovať dopady zmeny klímy (návratnosť investície do takto obnovených mokradí je podľa odhadov odborníkov 100 násobne vyššia voči bežným mitigačným opatreniam na znižovanie dopadov zmeny klímy).

Zlepší sa stav ochrany vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov lužných lesov a mokradí v projektovej oblasti (patriacich do siete NATURA 2000), zlepší sa protipovodňová ochrana územia.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnoviť kľúčové prírodzené biotopy lužných lesov a zaviesť trvaloudržateľný manažment týchto oblastí. Obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu v rozsiahlom systéme riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov.

Špecifické ciele:

 1. Optimalizovať vodnú hladinu a distribúciu vody v rámci dunajského ramenného systému v Dunajských luhoch
 1. Obnoviť vodný režim vo vybraných narušených lokalitách
 2. Obnoviť cieľové typy biotopov a zlepšiť ich stav ochrany
 3. Zvýšiť biodiverzitu biotopov lužných lesov, produkčný potenciál a ekosystémové služby lesného hospodárstva
 4. Zlepšiť stav ochrany posledných fragmentov nelesných biotopov v projektovom území, špeciálne aluviálnych lúk a zaviesť ich pravidelný trvaloudržateľný manažment
 5. Podporiť praktickú implementáciu EU Smernice o biotopoch a siete NATURA 2000 na Slovensku
 6. Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti obnovy luhov a rozšíriť získané vedomosti za účelom umožniť opakovanie podobných aktivít a prenos výsledkov a najlepšej praxe na iné miesta s podobnými podmienkami

Tento projekt sa na Slovensku týka rozsiahleho územia dunajských ramien v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a Číčovského ramena, Čiližského potoka, a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. V Maďarsku sa projekt týka územia Národného parku Dunaj – Ipeľ.

Mapa projektového územia

Čiližské močiare SKUEV0227, SKUEV1227

Dunajské luhy SKUEV0090

Dunaj SKUEV0393

Veľkolélsky ostrov SKUEV0183

Dolnovážske luhy SKUEV0092

Kľúčovské rameno SKUEV0293 a SKUEV1293

Klátovské rameno SKUEV0075

Číčovské luhy SKUEV0182 a SKUEV1182

Háros ostrov HUDI20034

Szentendre Island HUDI20034

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Návrh obnovných zásahov vrátane špecifikácie základných parametrov.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Expertná štúdia, ktorá bude obsahovať všetky navrhované obnovné zásahy a ich základné parametre.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia, podľa ktorej sa budú realizovať revitalizačné aktivity C.1 a C.2, predložená na stavebné konanie a získané všetky potrebné povolenia na začatie stavby.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA – overených genotypov topoľa čierneho s rôznou identifikáciou  a GIS záznamami na Maďarskej strane.

Jednotlivé stromy/ overené porasty budú identifikované na Slovenskej strane ako zdroj reprodukčného materiálu, a z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu.

Odborná štúdia, ktorá odporučí konkrétne obnovné zásahy za účelom zlepšenia stavu ochrany cieľových lesných biotopov.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Odborná štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov v nížinných lúkach a nelesných biotopoch, ktorá bude prediskutovaná so zainteresovanými stranami a odborníkmi (stretnutia s odborníkmi a zainteresovanými stranami budú minimálne 2).

 

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Za účelom realizácie C aktivít budú prenajaté alebo nakúpené pozemky.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita bude implementovaná v CHVÚ Dunajské luhy. Minimálne 5 technických objektov bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných na vybraných lokalitách tam, kde bude dosiahnutý maximálny ekologický vplyv na najväčšie úseky ramennej sústavy . Vodný režim sa zlepší na ploche minimálne 1850 ha. Aktualizovaný  „Prevádzkový poriadok“ s novými technickými opatreniami a maximálnym ekologickým prínosom bude pripravený.  Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Dva väčšie systémy ramien budú obnovené v ich celej pôvodnej dĺžke. To zahŕňa aj obnovu vodného režimu a riečnej dynamiky. Očakáva sa, že minimálne 4500 m riečnych ramien bude znovupripojených k vodnému toku s perspektívou trvaloudržateľnej obnovy hniezdnych biotopov cieľových druhov. Migračné bariéry pre ryby a iné vodné organizmy budú odstránené. Z dôvodu obmedzeného prístupu do niektorých oblastí bude znížené aj narušovanie vzácnych druhov a biotopov ľudskou činnosťou.

Štyri mokrade budú obnovené s celkovou rozlohou minimálne 37 ha.

Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.3: Príprava sadbového materiál a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Bude vybudovaný archív/register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch na Slovensku. Dôležité druhy drevín budú reprezentované minimálne 20 kusmi každého druhu v registri NLC. Spolu bude vypestovaných 45 000 kusov sadeníc za účelom znovuzalesnenia v priebehu projektu. Genofond bude vytvorený na ploche 3.8 ha partnerom DINPD v Maďarsku.  Počet genotypov v Maďarsku uložených v genofonde bude minimálne 400.

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiversity lesných porastov (BROZ, DINPD)

Výsadba 57 500 ks pôvodných druhov drevín na celkovej rozlohe 45 ha, z toho 45 000 na slovenskej časti územia. Odstránenie inváznych druhov rastlín a drevín na rozlohe minimálne 40 ha na Slovensku. Po výsadbe budú mladé sadenice podľa potreby ošetrované.

V Maďarsku, lokalita ostrov Háros: odstránenie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na minimálne 7 ha. Obnova lužného lesa (na viacerých menších lokalitách) v celkovej výmere 3.5 ha. Vybudovanie plota okolo vysadených stromov ako ochrana pred zverou v celkovej dĺžke 1,550 m.

Odstránenie odpadu a starej vojenskej munície na ploche 5 ha. Odstránenie munície je nevyhnutné pre začatie obnovných opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť vedcov a ostatných pracovníkov  podieľajúcich sa na projekte.

560 m dlhý betónový plot, ktorý prebieha stredom lužného lesa bude odstránený.  Prerušením hrádzí v plote  na dvoch miestach sa zabezpečí lepšie a častejšie zaplavovanie v tejto oblasti.

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Celkovo bude obnovených 84 ha lúčnych ekosystémov a bude zavedený ich pravidelný manažment.  Minimálne 150 hlavových vŕb bude obnovených a 200 kusov nových vŕb bude vysadených.

 

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Databáza hydrologických, morfologických, klimatologických, biologických a chemických dát charakterizujúcich stav pred implementáciou projektu a po implementácii projektu. Posúdenie súčasného stavu biotických a abiotických zložiek ramenného systému v projektovom území. Posúdenie efektívnosti navrhovaných opatrení.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

Bude vytvorená databáza s odhadovaným počtom niekoľko tisíc záznamov.  Na konci projektu bude pripravená monitorovacia správa s celkovými výsledkami za účelom poskytnutia spätnej väzby po implementácii obnovných C aktivít.

Vedecké informácie o vybraných druhoch monitorovanej bioty budú prezentované v ročných čiastkových správach.  Záverečná správa porovná situáciu pred implementáciou C aktivít a po implementácii aktivít. Ročné záznamy z monitoringu poskytnú obraz o zmenách v populáciách sledovaných druhov v nadväznosti na realizované opatrenia a overia efektívnosť C aktivít.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

Jedna záverečná správa o socioekonomickom dopade aktivít projektu bude pripravená na záver projektu. Táto správa zhodnotí socioekonomické dopady implementovaných C aktivít.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Ekosystémové funkcie dôležité pre projektovú lokalitu budú charakterizované na začiatku projektu, po predchádzajúcom monitoringu projektových lokalít a celkovom monitoringu (bioty, hydrobiologickom monitoringu a pod.). Relevantné ekosystémové funkcie pre každú projektovú lokalitu budú vybrané a tie budú následne monitorované.

Tiež relevantné ekosystémové funkcie pre špecifické biotopy budú vybrané a monitorované. Stav ekosystému vo vzťahu k ekosystémovým funkciám bude meraný na začiatku a na konci projektu.

Na záver bude pripravená záverečná správa, charakterizujúca ekosystémové funkcie pred projektom a po projekte.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

V tejto aktivite sa bude monitorovať dopad informačných aktivít na zmenu povedomia verejnosti. Monitorované výsledky budú prezentované v excel tabuľkách a grafoch, kde bude zjavný posun vo vnímaní problematiky. Percento úspešných odpovedí v dotazníkoch a kvízoch bude merané na začiatku aktivity a na konci  aktivity. Výsledky a grafy budú prezentované v rámci záverečnej správy, ktorá bude vypracovaná na konci projektu.

 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Bude vytvorená a pravidelne aktualizovaná stránka projektu počas celého trvania projektu v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Konštantná komunikácia so stakeholdrami (zainteresovanými stranami)  bude udržiavaná počas celej realizácie projektu. Bude zorganizovaných minimálne 24 stretnutí (V priemere sa počíta s účasťou asi 5 zástupcov na jednom stretnutí). V rámci projektu budú zorganizované 2 študijné cesty pre cca 30 účastníkov.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

V rámci projektu budú pripravené a vytlačené tieto propagačné materiály:

–          Letáky

–          Odborné brožúry – 3 typy (napr. Objavuj Národný park Dunaj Ipeľ)

–          Látkové propagačné tašky, perá, zápisníky, kalendáre, hrnčeky

–          Nálepky

–          Magnetky

–          Tričká

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

V tejto aktivite bude zorganizovaných na Slovensku: 10 exkurzií so sprievodcom pre študentov (spolu pre cca 200 študentov), 5 exkurzií so sprievodcom pre verejnosť (spolu 50 účastníkov).

V Maďarsku: Jeden 5- dňový tréning pre sprievodcov (20 účastníkov), päť 1- dňových demonštračných exkurzií pre učiteľov.

Očakáva sa účasť 4000 účastníkov na exkurziách so sprievodcom počas trvania projektu.

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Projekt bude prezentovaný na minimálne 13 konferenciách, 4 tlačové konferencie budú zorganizované, 5 tlačových správ bude vyprodukovaných, 30 článkov o projektových aktivitách bude publikovaných, 5 rozhovorov v rádiu a 10 TV šotov.

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

V rámci projektu je plánovaných 10 prezentácií pre študentov (spolu 200 účastníkov) a 5 prezentácií pre verejnosť (spolu 100 účastníkov).

Bude pripravená stabilná výstava na slovenskej strane, ktorú navštívi minimálne 10 inštitúcií/organizácií/ škôl (minimálne 3500 účastníkov).

Paralelne bude vytvorená výstava na maďarskej strane, predpokladaná návštevnosť 5000 návštevníkov počas trvania projektu.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Dvadsať 5-dňových táborov celkovo pre 240 detí bude zorganizovaných v projektovom území na slovenskej strane.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Záverečná konferencia s minimálne 40 účastníkmi zo Slovenska a susediacich krajín bude zorganizovaná v závere projektu. Očakáva sa účasť minimálne 5 zástupcov médií. Výsledky konferencie budú prezentované minimálne formou 5 mediálnych výstupov (napr. online a tlačené články, rozhovory v TV, rádiu).

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Šesť 3- dňových návštev pre 3-5 členov projektového tímu alebo kľúčových stakeholderov bude zorganizovaných počas trvania projektu. Návštevy budú na projektové lokality podobných projektov, kde sú navrhované a realizované podobné obnovné zásahy: pastva, výsadba pôvodných druhov drevín, obnova trávnatých porastov, mokradí a pod. napr. v Českej republike, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku alebo Poľsku.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Šesť rodinných dní (každý rok trvania projektu jeden), s očakávanou návštevnosťou 500 návštevníkov na jednom dni, celkovo 3000 návštevníkov.

E.11: Informačné tabule(BROZ)

Inštalácia 10 väčších  informačných tabúľ. Inštalácia menších informačných tabúľ podľa požiadaviek aktivít a projektu.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Správa o projekte a jeho výsledkoch pre laickú verejnosť vytlačená a distribuovaná verejnosti na konci projektu.

 

F. Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Vypracované 4 správy o pokračovaní projektu, jedna správa v polovici projektu a záverečná správa projektu.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Transparentné účtovníctvo projektu a finančné riadenie.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Audit projektu so záverečným zhodnotením v záverečnej správe projektu.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Vypracovaný plán udržiavacích opatrení na projektových lokalitách – po skončení LIFE projektu.

Dosiahnuté výsledky k 22.2.2024:

 1. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Fyzický model časti ramennej sústavy bol postavený v technických laboratóriách VÚVH, všetky terénne merania nevyhnutné pre digitálny model ramennej sústavy prebehli, potrebné výpočty sú hotové a digitálny model je funkčný pre účely výberu najvhodnejších opatrení v štúdii.

Štúdia, ktorá obsahuje návrhy obnovných zásahov pre aktivitu C1 je hotová.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Všetky terénne monitorovacie merania pre nastavenie hydrodynamických 1D a 2D modelov, simulácie scenárov v modeloch pre rôzne hladiny prebehli.

Štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov pre aktivitu C2 je hotová.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia pre obnovu časti ramena v lokalite Kráľovská lúka bola pripravená (rok 2015).

Pripravuje sa technická dokumentácia pre revitalizácie, ktoré budú realizované v rámci aktivít C1, C2.

K aktivite C1: Dokumentácia k sprietočneniu bočných ramien pri Vojčianskom ramene – pod prehrádzkou A vyhotovená v 03/2020. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja vypracovaná na jar 2022.

K aktivite C2: Prebiehali práce na zabezpečení chýbajúcich hradidiel pre možnosť úplného zahradenia línie B ramennej sústavy. Aktivita bude zabezpečená dodávateľsky, v 05 – 06/2021 boli spracované zadávacie a súťažné podmienky na obstaranie technickej dokumentácie a výrobu a dodanie 2 ks chýbajúcich hradidiel.

Bola vypracovaná technická dokumentácia pre rekonštrukciu prehrádzky Bst., E3 prehrádzky, komplexnej obnovy vodného režimu lokality Kráľovská lúka ako aj úpravy vetvy L4 Veľkolélskeho ramena.

Všetky technické dokumentácie pre plánované obnovné aktivity sú hotové, aktivita je ukončená.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA genotypov topoľov čiernych na Maďarskej strane bol už zostavený (DINPD).

Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu na Slovenskej strane prebehla. Bolo identifikovaných viac ako 150 jedincov stromov v okolí Dunaja, medzi nimi topole čierne, vŕby (krehká), jaseň úzkolistý, lipa malolistá, jabloň, hruška, moruša, dub letný. Údaje sú spracovávané do správy, semenný a reprodukčný materiál je odoberaný a z neho sú pestované sadenice stromov v terénnej stanici NLC.

Aktivita je ukončená.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov bola vypracovaná v roku 2016. Na základe štúdie momentálne prebiehajú revitalizačné práce na nížinných lúkach – v rámci aktivity C5.

Aktivita je ukončená.

 1. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Tieto pozemky sú prenajaté a kúpené za účelom obnovy pôvodných lužných ekosystémov v rámci C aktivít. Jedná sa o vodné plochy, trávnaté porasty, lesné pozemky, ornú pôdu a ostatné.

 

Doteraz kúpená pôda – 69,56 ha.

Doteraz prenajatá pôda – 351,67 ha.

 1. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita začala iniciovaním zmien v Manipulačnom poriadku pre prevádzku Vodného diela Gabčíkovo. Tieto zmeny majú za cieľ priviesť viac vody do dunajskej ramennej sústavy a umožniť jej pravidelné zaplavovanie vodou z Dunaja, tak ako to bolo prirodzené v minulosti pred výstavbou vodného diela.

21.4.2020 bola zverejnená petícia „ZA VODU PRE ŽIVOT VNÚTROZEMSKEJ DELTY DUNAJA“, ktorú podpísalo 11 603 podporovateľov. Petícia bola predložená 14.8.2020 ministrovi životného prostredia a nasledovali rokovania s kompetentnými orgánmi o zmene manipulačného poriadku.

V roku 2020 sa uskutočnila jedna simulovaná záplava – 15.5.-17.6. 2020 s maximálnym prietokom 90 m3/s.

V roku 2021 prebehla jarná simulovaná záplava v apríli (34 dní) a letná v máji (15 dní).

V roku 2022 jarná a letná simulovaná záplava na seba plynule nadväzovali a to v období máj-jún 2022 (41 dní) s max. prietokom 90 m3/s.

Dlho sa nepodarilo dosiahnuť plánovaný prietok 120 m3/s, a to najmä kvôli obavám o bezpečnosť. Problematickými sú stavby v predmetnom území, z ktorých mnohé nie sú postavené v súlade so zákonom, a tak sa touto otázkou začal zaoberať štátny tajomník Ministerstva životného prostredia.

V roku 2022 začali rokovania týkajúce sa nového Manipulačného poriadku č. XII, ktoré by mali viesť k želanému zvýšenému prietoku počas záplav.

Odborníci z VÚVH nainštalovali diaľkové sondy na všetkých prehrádzkach v ramennej sústave (2022), vďaka čomu je možné sledovať výšku hladiny počas záplavy kvôli bezpečnosti prejazdu (online prístup: https://app.meratch.com/w/vuvh/river-system). Taktiež vytvorili aplikáciu na výpočet výšky hladiny podľa zadaného prietoku a nastavenia priepustov (počtu otvorov na prehrádzkach).

V roku 2023 prebiehala jarná simulovaná záplava v období 26.3.-28.4. a letná v období 15.7.-1.8., pričom počas nej bol prvýkrát skúšobne otestovaný zvýšený prietok 120 m3/s.  

Od augusta 2023 do januára 2024 prebiehali stavebné práce na dolnom Vojčianskom ramene s cieľom jeho opätovného sprietočnenia. Takto sa podarilo zlepšiť vodný režim na úseku 3,7 km. Na dvoch prehrádzkach tu boli úzke rúrové priepusty nahradené kapacitnejšími rámovými, úzke časti ramena boli rozšírené, vybudovaný brod kvôli prístupu na novovzniknutý ostrov a lokálne boli v dne koryta vyhĺbené menšie jamy za účelom zimovania rýb.

Koncom roka 2023 boli rekonštruované prehrádzky D2a a E3 s cieľom zvýšenia prietočnosti a zlepšenia podmienok pre migráciu rýb.

Prehrádzka Bst. bude prebudovaná za týmto účelom na jar 2024, a taktiež bude rekonštruovaný výpustný objekt z materiálovej jamy pri Šulianskom jazere.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Máj 2016 – rameno Kráľovská Lúka pri Bake – jeden úsek hotový v dĺžke cca 190 m – bude pripravené pokračovanie.

V apríli-máji 2017 – prebehla ďalšia revitalizácia a rozšírenie mokradí v ramennej sústave pri Dobrohošti a Vojke nad Dunajom s týmito výsledkami – suché rameno bolo obnovené v dĺžke 430 m, bola obnovená prietočnosť a predĺžené obdobie, kedy je rameno zavodnené v dĺžke 440 m (voda bola 6 mesiacov v roku, teraz celoročne), obnovené dlhodobé periodické mokrade (Dobrohošť, Kyselica) v rozsahu cca 0,95 ha, obnovený potenciál zaplavovania tvrdého a mäkkého lužného lesa (Dobrohošť, Kyselica) na rozlohe cca 16 ha.

Vo februári až máji 2018 prebehla revitalizácia mokradí na Veľkolélskom ostrove s týmito výsledkami – 2 trvalé hlboké mokrade boli vytvorené s celkovou rozlohou 0,6 ha. Jedna väčšia periodická mokraď a 6 menších periodických mokradí bolo vytvorených na ostrove. Tie sú vyplnené vodou z kanála, pokiaľ je v rieke Dunaj prietok vyšší ako 3 000 m3/sek. Ich celková rozloha je 40,89 ha (mapa záplav).

Ďalšie revitalizácie sú v príprave v spolupráci s partnerom VVB.

Fotky v článku.

Plocha obnovených mokradí je 64,09 ha (5 trvalých s rozlohou 1,1 ha a 7 dočasných na ploche 62,99 ha).

V decembri 2023 bolo odovzdané stavenisko k pokračovaniu revitalizačných prác na ramene Kráľovskej lúky.

C.3: Príprava sadbového materiálu a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Bol budovaný register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch v terénnej stanici NLC.

Doteraz bolo dopestovaných v terénnej stanici nasledujúce množstvo sadeníc stromov určených pre výsadbu na lesných dielcoch:

 

Jeseň 2016 800 ks Populus nigra, 450 ks Tilia cordata – spolu 1250 ks
Jeseň 2017 70 ks Quercus robur, 3 000 ks Populus nigra, 200 ks Malus silvestris, 200 ks Pyrus communis, 350 ks Tilia cordata – spolu 3 820 ks
Jeseň 2018 800 ks Populus alba, 4 500 ks Populus nigra 400 ks Ulmus laevis, 300 ks Malus silvestris, 1 000 ks Quercus robur, 120 ks Tilia cordata – spolu 7 120 ks
Jeseň 2019 100 ks Populus alba, 1 800 ks Populus nigra, 1 100 ks Ulmus laevis, 225 ks Malus silvestris, 2 000 ks Quercus robur, 100 ks Fraxinus excelsior, 225 ks Pyrus pyraster – spolu 5 550 ks
Jeseň 2020 9 150 ks Populus alba, 9 400 ks Populus nigra, 4 000 ks Quercus robur, 850 ks Salix alba, 350 ks Malus sylvestris, 75 ks Pyrus pyraster, 75 ks čremcha Padus avium, 15 ks hloh Crataegus sp. – spolu 23 915 ks
Jeseň 2021  13 500 ks Populus nigra, 5 500 ks Populus alba,1 300 ks Salix alba, 48 ks Quercus robur, 40 ks jabloň planá, 297 ks Crataegus monogyna, 180 ks Alnus glutinosa, 20 ks Pyrus communis – spolu 20 885 ks
Jeseň 2022 a 2023 1600 ks Populus nigra, 1350 ks Populus alba, 600 ks Salix alba, 500 ks Quercus robur, 100 ks Fraxinus excelsior,100 ks Ulmus laevis, 300 ks Padus avium, 200 ks Pyrus communis, 100 ks Malus silvestris – spolu 4850 ks
Spolu 67 390 ks

 

DINPD: V Dejtári vysadili Populus nigra na ploche 1 ha. Bola založená oficiálna škôlka pre Populus nigra. 375 odrezkov 43 rôznych certifikovaných genotypov Populus nigra z Gemenc State Forestry bolo vysadených v Dejtári v 03/2021. V marci 2021 bolo nazbieraných 2 000 kusov odrezkov Populus nigra z viac ako 100 rôznych genotypov vopred vybraných materských stromov a umiestnených v oficiálnej škôlke Ipoly Erdő State Forestry, roku 2022 pribudlo ďalších 470 odrezkov. V súčasnosti prebieha údržba génovej zbierky. Na ostrove Rácalmás bolo vysadených 6 000 stromov pôvodných druhov na ploche 2,1 ha v 12/2020. Vysadený bol každý druhý rad. Ponechalo sa miesto pre jarnú výsadbu Populus nigra – 3 500 odrezkov z 49 rôznych certifikovaných genotypov z Gemenc State Forestry v Tolni bolo vysadených v 03/2021. Celá plocha s rozlohou 3,6 ha je kompletne vysadená. Polovicu tvoria pôvodné druhy stromov typické pre 91E0 a polovicu Populus nigra 86 rôznych genotypov. 

Stromy ktoré vysadil v 2021 partner DINPI boli oficiálne certifikované. Zakoreňovanie v 2022 nebolo úspešné. V marci 2023, 648 jedincov 32 genotypov získaných z lesnej škôlky v Gemenci bolo vysadených v Dejtári. DINPI zozbierali odrezky Populus nigra z určených darcovských stromov. Odrezky boli presunuté do lesnej škôlky. 791 výhonkov zo 64 genotypov zabezpečilo 1916 odrezkov. Zakoreňovanie bolo úspešné, nakoľko 917 jedincov 57 genotypov stále prežíva. V Rácálmási bolo potrebné spraviť výsadby navyše (12/2022: 1000 ks Acer platanoides, 1000 ks Ulmus leavis; 03/2023: 3000 ks 34 genotypov topoľa čierneho) aby bola táto aktivita úspešne ukončená.

 

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiverzity lesných porastov (BROZ, DINPD)

Na Slovensku je celkový počet vysadených sadeníc v tejto aktivite 59 400 kusov rôznych druhov (topoľ čierny, topoľ biely, lipa malolistá, dub letný, jabloň plánka, hruška divá, brest väzový, vŕba biela, hloh, čremcha). 

Pravidelne prebieha povýsadbová starostlivosť o mladé stromčeky na ploche 39 ha.

Invázne rastliny boli odstránené z celkovej plochy 113,67 ha. 

DINPD: V Maďarsku na lokalite ostrov Háros prebieha odstraňovanie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na ploche 10 ha. V januári 2021 a následne v novembri 2023 bolo odstránených 534,28 t odpadu z ostrova Háros. Na vyčistenej ploche boli realizované výsadby.

Práce s odstraňovaním inváznej Fallopia x bohemica pokračujú. Prebieha povýsadbová starostlivosť. Bola založená nová plantáž s rozlohou 0,1 ha na ostrove Hunyadi, ktorú tvoria druhy jaseň úzkolistý panónsky Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, brest väzový Ulmus laevis a dub letný Quercus robur. Celkovo bolo vysadených viac ako 14 500 ks stromov.

Povýsadbovú starostlivosť zabezpečuje DINPD namiesto oplocovania výsadby aplikáciou k prírode šetrných odpudzovačov zvery, ktoré zamedzujú obhrýzaniu mladých rastlín.

 

C.5: Obnova nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Aktivita bola začatá v marci 2017 – prebehlo zatrávnenie v UEV Čiližské močiare pri Kľúčovci, cca 23 ha na podmáčaných poliach v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom.V decembri 2017 – prebehli práce na revitalizácii nížinných lúk NPR Apálsky ostrov v UEV Dolnovážske luhy pri Komárne,: rampa pre zabránenie vjazdu nepovolaným osobám bola inštalovaná 24.11.2017, a potom prebehlo čiastočné zmulčovanie lúky – cca 3,8 ha (odstránili sa náletové dreviny). Práce pokračovali v auguste 2018 ďalším mulčovaním a jednorazovým kosením lúk o rozlohe 5,5 ha nasledujúci rok 2019.

Na jar 2018 bolo vysadených 63 vŕb na Veľkolélskom ostrove pozdĺž periodicky zaplavovaného kanála po oboch stranách. Len 12 z nich prežilo suché a horúce leto 2018. Ďalšie hlavové vŕby tu boli vysadené v počte 20 ks (2018), 104 ks (2021) a 200 ks (zima 2021/22 za pomoci dobrovoľníkov).

Okrem toho 110 hlavových vŕb bolo v roku 2019 orezaných pod dohľadom arboristu na Veľkolélskom ostrove. Na jar v roku 2020 bolo v k.ú. Bodíky orezaných “na hlavu” 103 vŕb a 20 na Apálskom ostrove. V roku 2021 nasledovalo orezanie 80 hlavových vŕb v Bodíkoch a 39 na Veľkolélskom ostrove.

Na podnet projektu boli 2 hlavové vŕby ošetrené aj miestnym hospodárom v Dobrohošti a ďalších 12 ks orezaných v Bodíkoch v roku 2023.

Celková rozloha obnovených lúčnych ekosystémov je 83,7 ha. Tradičná pastva prebieha v Bodíkoch na ploche 8,1 ha a na Veľkolélskom ostrove na ploche 21,1 ha. V 2023 bola zavedená pastva aj na Apálskom ostrove na ploche 26 ha.

 1. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Prebehol počiatočný hydromorfologický a hydrobiologický monitoring, ktorý je základom pre aktivitu A1 aj pre porovnanie stavu ekosystémov pred realizáciou C aktivít projektu. Správa z monitoringu bola vypracovaná.

Pokračuje zber a vyhodnocovanie údajov z dočasných limnigrafických staníc (povrchová voda, podzemná voda, všetky prehrádzky), pravidelná kontrola a údržba sond, nivelácia hladín, jarné osadenie všetkých sond (na zimu sa zbierajú kvôli zamrznutiu). V súvislosti so simulovanými záplavami sa realizujú:

 • vypracovanie časového harmonogramu konania záplavy (priebeh nábehu a klesania prietokov a predpokladanej výšky hladiny)
 • pravidelné porady za účasti VÚVH, ŠOP, BROZ, VV, SVP pracovníkov (pred záplavou, počas záplavy)
 • návrh na nastavenie otvorov hradidiel na základe zostavených modelov (spôsob nastavenia ovplyvňuje výšku hladiny a rozsah záplavy aj pri daných obmedzeniach) pred záplavou a po jej skončení
 • merania výšky hladiny v jednotlivých sektoroch pri rôznych prietokoch až po maximum 120 m3/s
 • terénna obhliadka priepustov a kritických miest kvôli obavám z vybreženia v blízkosti chát (častokrát nelegálnych alebo nedodržiavajúcich pravidlá platné v záplavových územiach)
 • odbery plavenín (jemnozrnný materiál) zo všetkých segmentov – určenie koncentrácie plavenín počas rôznych prietokových situácií (60, 90, 120 m3/s) – vyhodnotenie vzoriek v laboratóriu VÚVH
 • správa pre VV o priebehu záplavy za všetky zúčastnené strany (ŠOP, BROZ, VÚVH, SVP)

 

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

V Maďarsku prebehol monitoring bioty – vtákov.

Na Slovensku prebehol monitoring obojživelníkov, monitoring vyšších rastlín a vodných rastlín a biotopov v rokoch 2017, 2018, 2019. V roku 2019 pribudol monitoring vážok, chrobákov, pavúkov a mäkkýšov (pimprlík bruškatý). Od roku 2020 prebieha okrem už spomínaných aj monitoring opeľovačov.

Monitoring cieľových druhov a populácií pokračoval aj počas sezón 2021 a 2022 (obojživelníky, chrobáky, vážky, opeľovače, pavúky a mäkkýše). 

K vyššie spomínaným monitoringom v roku 2023 pribudol aj ichtyologický prieskum a vybrané druhy monitoringu budú pokračovať aj v roku 2024 (obojživelníky, hmyz, ryby a botanický prieskum).

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

V roku 2017 prebehol terénny dotazníkový prieskum, z ktorého bola predložená prvá správa. Druhá správa bola predložená v roku 2019.

Záverečná správa bola vypracovaná koncom roka 2023. Sociálno-ekonomický prieskum deklaruje vysoko pozitívny vzťah verejnosti k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny ako takej v súvislosti s realizovanými aktivitami projektu v obciach, v ktorých bol prieskum (a projekt ako celok) realizovaný.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Správa z monitoring v roku 2019 bola predložená v roku 2020.

D.5: Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

Aktivita prebieha monitoringom pomocou dotazníkov, návštevnosti webstránky, FB, sledovanosťou rádio výstupov, a pod.

 1. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Projektová webstránka je v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ, a pravidelne aktualizovaná.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Od začiatku projektu sa uskutočnilo 33 formálnych rokovaní so stakeholdrami s prezenčnými listinami (spolu 233 účastníkov) a viacero ďalších neformálnych stretnutí.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

BROZ:

Projektové logo: logo hotové od 11/2015.

Nálepky a magnetky s logom: 06/2016. 

Nálepky s historickými motívmi zaplavovanej krajiny a s motívmi vzácnych druhov rastlín a živočíchov – jar 2017.

Informačný leták o činnostiach projektu – október 2017– je možné si ho stiahnuť z webovej stránky projektu.

Perá – sú hotové v troch jazykových verziách.

Hrnčeky – ručne robené s projektovým logom sú hotové.

Vybavenie návštevníckeho centra vo Veľkom Léli je zabezpečené – použitie aj pre tábory E.7.

Postavený altánok pre návštevníkov vo Veľkom Léli – august 2017.

Tričká s organickej biobavlny pre mužov, ženy a deti s mandalami – sú hotové.

Kalendár pre rok 2019 a 2020 bol vytlačený na recyklovanom papieri.

Brožúra o Veľkom Léli bola vytlačená na recyklovanom papieri.

Rozprávková kniha Príbehy z lúk a mokradí – november 2021.

V roku 2022 sme spravili dotlač projektových tričiek v nových farbách a pribudli aj tielka.

V roku 2022 boli vyrobené dva nové motívy ilustrovaných magnetiek (spolu 900 ks).

Na rok 2022 bol vytlačený ďalší nástenný kalendár, tentokrát s tematikou Veľkolélskeho ostrova.

Informačný leták o činnostiach projektu bol preložený a vytlačený aj v angličtine (október 2021) a maďarčine (jar 2022). 

Na jar 2022 pribudlo 5 motívov projektových pohľadníc (spolu 10 000 ks).

 

DINPD:

Projektové tašky.

Cincér Newsletter v roku 2016 – 2017 – 2018 a 2019 jeseň a zima.

Čokolády s logom projektu sú vyrobené.

NLC:

Brožúrka Autochtónne dreviny Podunajska

 

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

BROZ: Za účelom exkurzií boli nakúpené ďalekohľady a lupy, ktoré sa používajú aj pre tábory E.7 aktivita. Zorganizovali sme 16 exkurzií pre školy (516 účastníkov), 8 exkurzií pre verejnosť (118 účastníkov).

DINPD: 161 účastníkov využilo ponuku výletov na bicykloch a kanoe. 

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Doteraz bol projekt odprezentovaný:

 • na 14 konferenciách
 • 7 tlačovými správami a 3 tlačovými konferenciami
 • 57 článkami v časopisoch a novinách 
 • 13 vstupmi v rádiu
 • 15 vystúpeniami v TV

 

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

Zorganizovali sme 19 prezentácií pre školy (648 účastníkov)
a 14 prezentácií pre verejnosť (1 400 účastníkov).

BROZ navyše každoročne organizuje národné kolo medzinárodnej súťaže Dunajský majster umenia.

Interaktívnu výstavu vo Veľkom Léli videlo 782 návštevníkov.

4 852 návštevníkov si pozrelo mobilnú výstavu o dunajských luhoch v Maďarsku.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Vybavenie táborov bolo nakúpené v júli 2017: 10 ďalekohľadov, jeden veľký ďalekohľad a lupy na hmyz a mikroskop. V roku 2016 boli postavené soc. zariadenia pre tábory.

Doteraz boli zorganizované tábory počas všetkých letných sezón od roku 2016. Spolu sa ich zúčastnilo 506 detí.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

6. februára 2023 bola zorganizovaná záverečná konferencia projektu pod názvom Oživujeme srdce dunajských luhov. Zúčastnilo sa na nej 56 hostí, prednášky sa zameriavali na najväčšie úspechy projektu a ich dopad na cieľové biotopy a druhy. Súčasťou konferencie bola aj terénna exkurzia spojená so slávnostným otvorením Vojčianskeho ramena. Výstupom príspevkov z konferencie je zborník.

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Doposiaľ bolo zorganizovaných 18 networkingových stretnutí so zástupcami rôznych organizácií a združení zameraných na ochranu prírody (279 účastníkov) za účelom výmeny skúseností.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Dömös Green Day bol v Maďarsku šesťkrát (každoročne v období 2016-21), účasť a záujem u ľudí bol veľký (spolu 3 197 návštevníkov).

E.11: Informačné tabule (BROZ)

K dvom informačným panelom (umiestneným na ekofarme vo Veľkom Léli) bolo pripravených aj ďalších 9, ktoré budú oboznamovať návštevníkov s prírodnými hodnotami územia a projektovými aktivitami na 4 lokalitách (Veľkolélsky ostrov, Apálsky ostrov, Bodíky a Dunajské Kriviny). 

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

 1. Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Aktivita pokračuje, BROZ pravidelne reportuje priebežné výstupy projektu formou správ odovzdávaných Európskej komisii.

BROZ ako vedúci partner projektu pravidelne zvoláva Riadiaci výbor projektu s účasťou partnerov a ostatných členov z relevantných inštitúcií.

Trvanie projektu bolo formálne predĺžené do 30.9.2024

V pravidelných intervaloch prebieha externá monitorovacia kontrola projektu (naposledy október 2022).

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Aktivita v progrese.

F.3. Projektový audit (BROZ)

V realizácii.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

Uverejnené články

BROZ – Ing. Andrej Devečka – projektový manažér –
devecka (at) broz.sk

DINPD – Gyula Kiss – projektový manažér za partnerskú organizáciu Národný park Dunaj Ipeľ
kissgy (at) dinpi.hu

NLC – Ing. Martin Bartko, PhD. – projektový manažér za partnerskú organizáciu Národné lesnícke centrum
bartko (at) nlcsk.org

VÚVH – Ing. Katarina Holubova, PhD., – projektová manažérka za partnerskú organizáciu VÚVH
holubova (at) vuvh.sk

Zdieľať obsah na: