Aktuálne prebiehajúce obstarávania:

Ukončené verejné obstarávania:

Odstránenie inváznych drevín

(výzva, objednávka)

Zabezpečenie spásania lokalít s výskytom korytnačky močiarnej v k.ú. Marcelová

(príloha)

Čistenie územia – odstránenie nepôvodného materiálu a obnova habitatu korytnačky močiarnej

(príloha)

Oplotenie pastvín

(príloha)

Oplotenie výsadieb stromov

(príloha)

Krmivo na prikrmovanie populácie sysľa – slnečnicové semená

(príloha 1, príloha 2)

Odstraňovanie vegetácie na pastvinách

(príloha)

Hovädzí dobytok

(príloha)

Nákup 5-miestneho úžitkového automobilu na prepravu osôb a nákladu v teréne

(príloha)

Dodanie drevených kolov na oplotenie pasienkov

(príloha)

Dodanie osobného automobilu

(príloha)

Odstránenie vegetácie na lesných pastvinách

(príloha)

Stavba – Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity dolného Vojčianskeho ramena

(príloha)

Tlmenie tlaku predátorov

(Výzva na predloženie CP, príloha)

Genetická analýza vzoriek

(Výzva na predloženie CP, príloha)

Vybudovanie zázemia pre ochranárske aktivity a monitoring pomocou montovaných kontajnerov

(Výzva na predloženie CP, príloha)

Prečistenie Šulianskeho ramena pri vtoku a pod prehrádzkou C2 na línii C ramennej sústavy Dunaja

(VO Prečistenie Šulianskeho ramena)

VO – Zabezpečenie telemetrických meraní korytnačky močiarnej

(Výzva na predloženie CP; Priloha 1 Cenova ponuka; Príloha 2 – Návrh zmluvy)

Výzva na predloženie CP_Vyhľadávanie a ochrana znášok korytnačiek

(Výzva na predloženie CP)

 

Výzva na predloženie CP_Úprava vodnej stavby – Revitalizácia toku Rudava

(Výzva na predloženie)