PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Orliak morský si stavia hniezda na vysokých mohutných stromoch v blízkosti vody s dostatkom rýb a vodného vtáctva; (foto J. Mrocek)

Národná prírodná rezervácia Apálsky ostrov s najvyšším 5. stupňom ochrany predstavuje jednu z výnimočných a vzácnych projektových lokalít BROZ. Toto územie s rozlohou 85,97 ha bolo vyhlásené v roku 1954 z dôvodu zabezpečenia ochrany jedinečných spoločenstiev vŕbovo-topoľového lužného lesa. V území neprebieha žiadna lesohospodárska činnosť, vďaka čomu je tu možné pozorovať lesné biotopy v rôznych vývojových fázach. Prítomnosť prirodzených procesov, ktoré nie sú ovplyvňované nežiadúcimi ľudskými zásahmi, dáva priestor pre výskyt mnohých vzácnych a chránených lužných a mokraďových druhov flóry a fauny. 

Vlhké lúky Apálskeho ostrova; v pozadí lužný les (foto: M. Semelbauer)
Vlhké lúky Apálskeho ostrova; v pozadí lužný les (foto: M. Semelbauer)

Rezervácia je zároveň súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000 ako Územie európskeho významu Dolnovážske luhy a slúži ochrane biotopov a druhov európskeho významu. Územím nevedie žiadny turistický chodník, a teda vstup na lokalitu nie je pre bežných návštevníkov povolený. Do územia vstupujú len pracovníci Štátnej ochrany prírody, zoológovia a botanici, za účelom monitoringu chránených druhov a biotopov alebo za účelom aktívneho manažmentu územia.

Aj mŕtve drevo zohráva v lužnom lese dôležitú úlohu – ovplyvňuje mikroklímu, je substrátom pre rast nových drevín, vo svojej hmote viaže veľké množstvo uhlíka a vyznačuje sa vysokou diverzitou druhov (foto: F. Rovný)
Aj mŕtve drevo zohráva v lužnom lese dôležitú úlohu – ovplyvňuje mikroklímu, je substrátom pre rast nových drevín, vo svojej hmote viaže veľké množstvo uhlíka a vyznačuje sa vysokou diverzitou druhov (foto: F. Rovný)

Národná prírodná rezervácia Apálsky ostrov leží v záplavovom území na sútoku riek Váhu a Starej Nitry. Jedná sa v podstate o riečny polostrov. V minulosti to bol ostrov, ale rameno, ktoré ho obtekalo už neexistuje, vplyvom postupného zanášania sedimentmi došlo k jeho zazemneniu. 

NPR Apálsky ostrov – v súčasnosti riečny polostrov bol v dobe pred odklonením toku rieky Nitry ostrovom
NPR Apálsky ostrov – v súčasnosti riečny polostrov bol v dobe pred odklonením toku rieky Nitry ostrovom

Okrem lesných porastov časť rezervácie tvoria aj lúčne biotopy, kam kedysi ľudia z miestneho družstva chodievali pásť hovädzí dobytok. Lúčne porasty patriace do viacerých spoločenstiev mokrých, slatinných lúk sú zastúpené bohatou zmesou rastlinných druhov, z ktorých mnohé sú ohrozené a chránené. Rastie tu napr. bleduľa letná (Leucojum aestivum), plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia), skorocel najvyšší (Plantago altissima) a ďalšie.

Bleduľa letná rastie na vlhkých miestach (foto: M. Rakovská)
Bleduľa letná rastie na vlhkých miestach (foto: M. Rakovská)

Územie je významné aj po stránke zoologickej, a to predovšetkým výskytom rôznych druhov vtákov, z ktorých mnohé tu aj hniezdia. Apálsky ostrov poskytuje bezpečné hniezdiská vodnému vtáctvu a útočiská sťahovavým druhom vtákov. Na lokalite bol zaznamenaný rybárik riečny (Alcedo atthis), volavka popolavá (Ardea cinerea), bocian čierny (Ciconia nigra) i náš najväčší dravec orliak morský (Haliaeetus albicilla). 

Z plazov sa tu vyskytuje napr. užovka obojková (Natrix natrix), slepúch lámavý (Anguis fragilis), z obojživelníkov kunka žltobruchá (Bombina variegata), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) či mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris). Významný je tiež výskyt viacerých druhov rýb, cicavcov a pestré spektrum hmyzu.

Mlok bodkovaný žije na lokalitách v blízkosti vody, kam potom v čase rozmnožovania samička kladie vajíčka (foto: P. Drengubiak)
Mlok bodkovaný žije na lokalitách v blízkosti vody, kam potom v čase rozmnožovania samička kladie vajíčka (foto: P. Drengubiak)
Presvetlené lúky lákajú mnohé druhy motýľov; súmračník Pyrgus malvae (foto: M. Semelbauer)
Presvetlené lúky lákajú mnohé druhy motýľov; súmračník Pyrgus malvae (foto: M. Semelbauer)

Zatiaľ čo lesným biotopom prospieva ponechanie na samovývoj, kedysi kosené alebo spásané lúky po zanechaní starostlivosti zarastajú náletovými a inváznymi druhmi a strácajú svoj pôvodný charakter. Typický krajinný ráz lužných oblastí tvoria lúčne biotopy s mohutnými solitérnymi drevinami, často tzv. hlavovými vŕbami. Ide o ohrozený a pre množstvo druhov mimoriadne významný biotop. BROZ v rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov realizuje viaceré opatrenia zamerané na obnovu týchto biotopov – odstraňovanie inváznych a náletových drevín, obnova a následná pravidelná starostlivosť o trávnaté biotopy, ako aj pravidelné orezávanie hlavových vŕb

Zdieľať obsah na: