Rieky a mokrade sú z hľadiska biodiverzity – rozmanitosti života – považované za jedny z najbohatších ekosystémov. Obnove riečnych a mokraďných ekosystémov sa venujeme najmä na území Podunajska. Najviac našich aktivít je sústredených do územia Vnútrozemskej delty Dunaja, v oblasti medzi Dobrohošťou a Sapom.

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Počas minulého storočia však bolo kvôli ľudským zásahom stratených takmer 90% dunajských mokradí. Dnes sú posledné zvyšky veľkoplošných záplavových území cenené za ich bohatú biodiverzitu a ekosystémové služby, ktoré poskytujú. Mokrade zadržiavajú vodu a tým zabezpečujú povodňovú kontrolu, taktiež zabezpečujú chemickú filtráciu vody a poskytujú životné prostredie pre vzácne druhy organizmov.

Osobitný význam majú tieto miesta najmä pre bociany čierne (Ciconia nigra) a orliaky morské (Heliaethus albicilla), ktoré tu nachádzajú potrebný kľud na hniezdenie i dostatok potravy pre svoje mláďatá. Ich obľúbenou potravou sú hlavne ryby a obojživelníky. Na niektorých väčších mokradiach hniezdia aj husi divé (Anser anser). K ich bežným obyvateľom patrí aj bobor vodný (Castor fiber).


V súčasnosti strata a ničenie týchto biotopov pokračuje ako výsledok bývalých regulačných zásahov do toku rieky a slabej starostlivosti o územie. Klesajúca rozloha a kvalita mokradí vedie k veľkému úbytku populácií prirodzených druhov rastlín a živočíchov. Preto sú potrebné neodkladné zásahy na záchranu a udržanie kvality a kvantity týchto vzácnych a na život bohatých biotopov.

BROZ už 23 rokov úspešne realizuje projekty na obnovu mokradí v oblasti Dunajských luhov. Doposiaľ sa nám podarilo obnoviť vyše 1000 ha mokradí a zlepšiť vodnú dynamiku na ďalších 1200 hektároch. Takto zrevitalizované mokrade zabezpečujú pre nás všetkých bezpečný a trvalo udržateľný zdroj pitnej vody, a pre prírodu miesto na život.