PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Sprietočnené Vojčianske rameno

Úspešná revitalizácia dunajského ramena

Vojčianske rameno bývalo v minulosti súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja – systému voľne prúdiacich rozvetvených riečnych ramien. Po výstavbe Vodného diela Gabčíkovo sa odviedla väčšina vody prívodným kanálom na vodnú elektráreň, čo malo za následok odrezanie celej ramennej sústavy od Dunaja. Z územia sa vytratila charakteristická vodná dynamika, prestali prúdiť sedimenty, štrky a živiny, čo sa odzrkadlilo na celkovej kvalite lužných biotopov. Niektoré časti ramien sa zaniesli sedimentmi, iné boli umelo zasypané a územie bolo predelené sieťou lesných ciest. To je prípad aj dolného Vojčianskeho ramena.

Historická mapa
Pohľad na Vojčianske rameno v roku 1950 (zdroj: mapy.tuzvo.sk)

Problémom tu okrem suchých a málo zavodnených úsekov boli aj rúrové priepusty, ktoré nemali kapacitu na prevádzanie dostatočného množstva vody popod lesné cesty križujúce rameno. V čase záplav, ktoré tento biotop ku svojej existencii potrebuje, sa zvykli upchávať. Tým bolo obmedzované prúdenie vody, ktoré by sedimenty prepláchlo. Okrem neschopnosti prevádzať prietok predstavovali upchaté rúry aj bariéry pre migráciu rýb.

Nevhodné rúrové priepusty pod lesnými cestami sú už minulosťou, nahradili ich rozmernejšie rámové priepusty.

Vďaka výkopovým prácam boli úseky ramena prehĺbené a vzájomne prepojené, čo umožní opätovné prúdenie vody v kedysi vyschnutom koryte.

Od augusta 2023 do januára 2024 prebiehala na tejto lokalite obnova prietočnosti dolného Vojčianskeho ramena o celkovej dĺžke 3,7 km. Jedná sa o doposiaľ najväčšiu revitalizáciu svojho druhu v rámci ramennej sústavy. Vybagrovaním cca 12 000 kubíkov materiálu boli vyhĺbené dve vetvy v mieste pôvodného koryta, prebudované boli prehrádzky A2 a A3, a to výmenou úzkych rúr za kapacitnejšie rámové priepusty, koryto sa v úzkych miestach rozšírilo, bol vybudovaný brod pre zachovanie prístupu na ostrov, ktorý vznikol po sprietočnení ramena. Lokálne na viacerých miestach bolo rameno prehĺbené s cieľom vytvoriť vhodné zimoviská pre ryby. Sprietočnené Vojčianske rameno môže byť opäť po rokoch využívané aj na účely rekreačnej plavby.

Revitalizácia dolného Vojčianskeho ramena je výsledkom spolupráce štátnych a neštátnych organizácií. V rámci projektu LIFE Dunajské luhy pod vedením BROZ sa na nej podieľali aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SRVodohospodárska výstavba, š. p.Výskumný ústav vodného hospodárstva. Ich úlohou bolo vypracovať štúdiu s využitím hydrodynamického modelovania, zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentáciu a vykonať porealizačný monitoring. Okrem toho sa sleduje aj vplyv sprietočnenia na cieľové biotopy a druhy. Samotnú realizáciu prác zabezpečilo BROZ.

Zdieľať obsah na: