PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Mokraď vo Vnútrozemskej delte Dunaja.

Tento rok sa budú realizovať dve záplavy tejto vzácnej mokrade. Tešíme sa, ale stále sme len na pol ceste.

Vo štvrtok (8. 4.) sa začala jarná simulovaná záplava v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.
Jedna z tých, ktoré sme minulý rok žiadali prostredníctvom petície Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja. Petíciu podpísalo až 11 603 ľudí. Po úspešnom odovzdaní petície Ministrovi životného prostredia bola zrealizovaná séria rokovaní k zmene Manipulačného poriadku VD Gabčíkovo, v ktorom je režim dotácie vodou pre Vnútrozemskú deltu Dunaja zahrnutý.

 

V rámci petície a následných rokovaní sme požadovali viacero vecí:
Jedna z požiadaviek sa týkala zmeny procesu povoľovania simulovaných záplav. Žiadali sme zjednodušenie tohto administratívneho procesu. V tejto požiadavke nám bolo plne vyhovené.
Ďalšie technické požiadavky sa týkali objemov vody a kolísania prietokov vpúšťaných do územia počas letného režimu. Okrem toho sme žiadali 2 záplavy ročne – 2x ročne na jar a v lete realizáciu simulovanej záplavy s prietokom 120 m3/sec. Pri prietoku 120m3/ sec sa voda vybreží z ramien a takýto prietok možno považovať za záplavu.
V tomto bode sme dosiahli zlepšenie kolísania režimu, realizáciu 2 záplav ročne, avšak iba s prietokom 90 m3/sec. Tento prietok do ramennej sústavy považujeme za kompromisné riešenie.
Od Vodohospodárskej výstavby š.p. sme dostali prísľub účasti na rokovaniach o novej aktualizácii Manipulačného poriadku v budúcnosti, so snahou o zvyšovanie prietokov až po nami požadovaných 120m3/sec, s tým, že zvýšené prietoky budú testované v ramennej sústave a bude testovaná odolnosť vodohospodárskych objektov počas takýchto prietokov. Túto snahu do budúcna oceňujeme a procesy vo Vnútrozemskej delte Dunaja budeme pozorne sledovať.

Do dodatku č. 2 k Manipulačnému poriadku boli predbežne zapracované tieto naše požiadavky:
zjednodušenie administratívneho procesu záplav, rozkolísanie prietokov počas letnej aj zimnej sezóny a realizácia 2 simulovaných záplav (jarnej a letnej).
Do dodatku k Manipulačnému poriadku, nebola zapracovaná požiadavka zvýšených prietokov počas simulovaných záplav na 120m3/sec.

Dodatok, ktorým sa upravoval manipulačný poriadok a do ktorého sú zapracované naše požiadavky je momentálne v štádiu schvaľovania na okresnom úrade.
Záplavy, ktoré prebiehajú v aktuálnom čase, preto nepodliehajú novému zneniu Manipulačného poriadku, ale sú len mimoriadnou záplavou podľa starého manipulačného poriadku.

Všetky kroky, ktoré boli podniknuté smerom k záchrane prírody v území a ktorých bolo viac preto kvitujeme a oceňujeme. Avšak stále to berieme, že naša snaha zatiaľ skončila na pol cesty a petíciou sme žiadali viac. O takéto prietoky sa ešte v budúcnosti budeme zasadzovať a budeme o ne bojovať.

 

V čase od druhej polovice mája sa začne s druhou- letnou záplavou. Dve simulované záplavy v priebehu jedného roka budú vodohospodári realizovať po prvý raz.
Detailný priebeh prietokov počas záplav nájdete tu.

Zdieľať obsah na: