PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Dnes je 22. apríl – Deň Zeme. Rozhodli sme sa preto dnes o našu Zem zabojovať na mieste, ktoré môžeme ovplyvniť. Presne dnes preto spúšťame petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja, najväčšej sústavy mokradí na Slovensku.
https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_poslednych_zvyk…

Vnútrozemská delta Dunaja je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na našom území ohraničená riekou Dunaj (vo svojom pôvodnom koryte) a umelým prívodným kanálom do VD Gabčíkovo. Toto vzácne územie bolo v minulosti drasticky zmenené samotnou výstavbou vodného diela a odvtedy je závislé od množstva vody, ktorá je doň vpúšťaná na základe Manipulačného poriadku VD Gabčíkovo.

Tento manipulačný poriadok reguluje prevádzku VD Gabčíkovo, ako aj prietoky v ramennej sústave. Tento manipulačný poriadok je pravidelne aktualizovaný, ale doposiaľ všetky aktualizácie postupne viedli len k postupnému obmedzeniu prietokov do ramennej sústavy.

Manipulačný poriadok už od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. V priebehu štvrťstoročia bol mnohokrát aktualizovaný a predpísané množstvo vody pre simulované záplavy sa postupne znižovalo. Objekt bol projektovaný na kapacitu 234 m3s-1, takéto množstvo vody cez neho však nikdy netieklo. V roku 2000 bol prietok vody pre simulovanú záplavu stanovený na úrovni 165 m3s-1. V roku 2015 to bolo iba maximálne 90 m3s-1. V súčasnosti platná verzia manipulačného poriadku počíta už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3s-1. Takéto množstvo vody sa však ani nedokáže vyliať z korýt ramien a zabezpečiť záplavu priľahlého lužného lesa. Aj samotné znenie platného manipulačného poriadku upustilo od termínu „simulovaná záplava“ a nahradilo ho termínom „zvýšený prietok“. Tieto zmeny sa udiali bez akýchkoľvek odborných ekologických podkladov, len na základe vôle prevádzkovateľa.

V dôsledku týchto zmien ramenná sústava trpí čoraz väčším nedostatkom vody a jej dynamiky. Počas zimy do ramennej sústavy tečie konštantne len 20 m3s-1 a v lete 30 m3s-1. To nepredstavuje ani 1,5% vody pretekajúcej Dunajom.

Prostredníctvom petície sa preto obraciame na Ministra životného prostredia SR so žiadosťou o zabezpečenie zmien dočasného manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na území SR. V petícii rovnako žiadame, aby bola posledným zvyškom vnútrozemskej delty Dunaja na území Slovenska poskytnutá náležitá ochrana, pretože nesúhlasíme so spôsobom ako sa štát stará o prírodné hodnoty našej najväčšej sústavy mokradí a nakladá s vodou v nej.

V BROZ nie sme proti využívaniu vody Dunaja aj na produkciu elektrickej energie. Požadujeme však, aby sa tak dialo v rozumnej miere, a aby zároveň zostali zachované aj lužné ekosystémy ramennej sústavy. Aktuálne prietoky na udržanie a záchranu jej významných prírodných hodnôt nepostačujú. V čase zhoršujúcich sa dôsledkov klimatickej zmeny, pre ktorých zmierňovanie je prítomnosť mokradí nevyhnutná, je takéto konanie kompetentných orgánov neprípustné.

Na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy na oblasť Podunajska a jej obyvateľov je totiž potrebné existujúce ekosystémy zachovávať a obnovovať. Mokrade a lužné lesy sa významne podieľajú na zachytávaní CO2 z atmosféry a poskytujú ochranu pred suchom aj povodňami, pretože zachytávajú vodu v krajine. Obnova ekosystémov je jedným z hlavných pilierov boja proti klimatickej zmene. Oživenie ramennej sústavy Dunaja by preto malo byť pre kompetentné orgány prioritou.

Vnútrozemská delta Dunaja predstavuje časť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s viacerými maloplošnými chránenými územiami (napr. Prírodná rezervácia Foráš, Národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského, Prírodná pamiatka Kráľovská lúka), Územie európskeho významu Dunajské luhy, Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (ďalej len „záujmové územie“). Súhrnne sa jedná o územie medzinárodného významu, ktorému je poskytnutá ochrana podľa Ramsarského dohovoru o mokradiach. Vnútrozemská delta Dunaja je zároveň územím s výskytom viacerých biotopov a druhov európskeho významu, pričom na ochrane niektorých z nich má Európska únia osobitný záujem a preto ich považuje za prioritné.

Celé znenie petície nájdete na tomto linku, kde ju môžete aj podporiť:

https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_poslednych_zvykov_vnutrozemskej_delty_dunaja?fbclid=IwAR1e_c5YcSO36BaCLsCaIh2Fc621ybcylFDLyAG_95vFQWR5rrblJ0llXeE

alebo na tomto skrátenom linku:

https://tinyurl.com/vnutrozemska-delta-dunaja

Zdieľať obsah na: