Pastva v chránených územiach

Obnova riečnych ramien a mokradí

Ochrana druhov rastlín a živočíchov

Ochrana a obnova biotopov

Vysádzania pôvodných druhov drevín

Ochrana dážďovníkov a netopierov v mestách

Legislatíva

Envirovýchova

Exkurzie

Prednášky

Výstavy