PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Výsadba stromu

Výsadby, povýsadbová starostlivosť a eliminácia invázok

Aj v tomto roku sa v rámci projektu LIFE Dunajské luhy venujeme obnove lužných lesov optimalizáciou druhového zloženia. To zahŕňa výsadbu pôvodných druhov drevín, povýsadbovú starostlivosť na predmetných plochách a odstraňovanie inváznych druhov, konkrétne v tomto prípade pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima).

Príprava plochy pred výsadbou, hĺbenie jám pre sadenice

Začiatkom tohto roka sme na projektových plochách vo Vojke nad Dunajom a na Veľkolélskom ostrove (CHKO Dunajské luhy) vysadili spolu 4 850 sadeníc. Druhové zastúpenie bolo zvolené nasledovne: 100 ks jabloň planá (Malus sylvestris), 200 ks hruška planá (Pyrus pyraster), 300 ks čremcha obyčajná (Prunus padus), 100 ks brest väzový (Ulmus laevis), 100 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 500 ks dub letný (Quercus robur), 600 ks vŕba biela (Salix alba), 1350 ks topoľ biely (Populus alba), 1600 ks topoľ čierny (Populus nigra). Porasty budú následne počas roka ošetrované vyžínaním buriny na vysadených plochách, odstraňovania popínavých rastlín z vysadených stromov a aplikáciou náteru proti ohryzu sadeníc duba letného zverou v neoplotenej výsadbe.

Výsadby v roku 2023 vo Vojke nad Dunajom

Zdieľať obsah na: