Rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov a vzťahy medzi nimi vytvárajú sieť života, na ktorej závisíme aj my ľudia. Dnes však divo žijúce druhy čelia obrovskému tlaku, ich prirodzené prostredie sa zmenšuje a populácie väčšiny voľne žijúcich druhov klesajú rýchlym tempom.

BROZ sa dlhodobo snaží zlepšiť tento negatívny trend na Slovensku obnovou biotopov, na ktorých sú tieto druhy závislé. Naše aktivity sa venujú ochrane rastlinných a živočíšnych druhov európskeho významu.

Obnova hniezdnych biotopov

Obnova hniezdnych biotopov kolmých riečnych brehov pre rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehuľu hnedú

Záchrana sysľa

Kvôli strate biotopov syseľ pasienkový z voľnej krajiny takmer vymizol. Záchrane a obnove populácií tohto druhu sa venujeme v projekte LIFE Syseľ

Ochrana dážďovníkov a netopierov

Ochrana dážďovníkov a netopierov v mestách. Chcete vo svojom okolí osadiť hniezdne búdky pre tieto druhy? Kontaktujte nás!

Ochrana hraboša severského panónskeho

Ochrana endemického hraboša severského panónskeho prostredníctvom obnovy mokradí a vlhkých lúk.

Ochrana vzácnych druhov hmyzu

Ochrana vzácnych druhov hmyzu prostredníctvom obnovy lúčnych biotopov

Ochrana endemických panónskych druhov rastlín

Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Ochrana endemického hraboša panónskeho 

Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi) je podobne ako panda veľká endemitom, teda živočíchom, ktorého celosvetová populácia sa prirodzene vyskytuje len na jednom území. Ide o vybrané lokality na Slovensku, v Rakúsku a v Maďarsku. BROZ obnovuje biotopy tohto chráneného živočícha, ktorý žije pri riekach, v mokradiach a vlhkých lúkach, a ktorého biotopy vplyvom zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby, lesného hospodárstva a regulácie vodných tokov postupne zanikajú.

Ochrana kriticky ohrozenej gáfrovky ročnej Camphorosma annua

BROZ obnovilo a spravuje jedny z posledných miest výskytu kriticky ohrozenej rastliny gáfrovka ročná. Rozloha slanísk, kde tento druh rastie bola v 60tych rokoch zredukovaná na necelých 500ha na území Slovenska. BROZ realizovalo úspešný projekt na obnovu slanísk, vďaka čomu sa zvýšila populácia tohto dnes kriticky ohrozeného druhu.