Rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov a vzťahy medzi nimi vytvárajú sieť života, na ktorej závisíme aj my ľudia. Dnes však divo žijúce druhy čelia obrovskému tlaku, ich prirodzené prostredie sa zmenšuje a populácie väčšiny voľne žijúcich druhov klesajú rýchlym tempom.

BROZ sa dlhodobo snaží zlepšiť tento negatívny trend na Slovensku obnovou biotopov, na ktorých sú tieto druhy závislé. Naše aktivity sa venujú ochrane rastlinných a živočíšnych druhov európskeho významu.

Obnova hniezdnych biotopov

Obnova hniezdnych biotopov kolmých riečnych brehov pre rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehuľu hnedú

Záchrana sysľa

Kvôli strate biotopov syseľ pasienkový z voľnej krajiny takmer vymizol. Záchrane a obnove populácií tohto druhu sa venujeme v projekte LIFE Syseľ

Ochrana dážďovníkov a netopierov

Ochrana dážďovníkov a netopierov v mestách. Chcete vo svojom okolí osadiť hniezdne búdky pre tieto druhy? Kontaktujte nás!

Ochrana hraboša severského panónskeho

Ochrana endemického hraboša severského panónskeho prostredníctvom obnovy mokradí a vlhkých lúk.

Ochrana vzácnych druhov hmyzu

Ochrana vzácnych druhov hmyzu prostredníctvom obnovy lúčnych biotopov

Ochrana endemických panónskych druhov rastlín

Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu

Ochrana ohrozenej korytnačky močiarnej

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie ochrany chráneného druhu európskeho významu – korytnačky močiarnej.