Dunajsko-Karpatský región – nazývaný aj Zelené Srdce Európy – sa vyznačuje nesmiernym prírodným bohatstvom s vysokou druhovou rozmanitosťou. Región je domovom dvoch tretín Európskej populácie veľkých šeliem a nachádzajú sa tu jedny z posledných divokých riek, nedotknutých mokradí a starých bukových pralesov. 

Podľa národnej správy o stave a ochrane biologickej diverzity na Slovensku bolo doteraz opísaných 11 270 rastlinných, viac ako 28 800 živočíšnych druhov a 1000 druhov prvokov. Z celkového počtu 3500 vyšších rastlín je 939 ohrozených a z 877 druhov machorastov je ohrozených až 76 percent. Podobne sa znižuje aj rôznorodosť živočíšnych druhov – z celkového počtu 548 voľne žijúcich stavovcov je 153 ohrozených. K úbytku druhov dochádza napriek tomu, že 23 % Slovenska tvorí plocha chránených území vrátane ochranných pásem. Na Slovensku je sedem národných parkov s celkovou plochou takmer 200-tisíc ha. Najvýznamnejším a najstarším chráneným územím je Tatranský národný park (citát TREND).


 

K zlepšeniu stavu biodiverzity a ochrane ohrozených druhov v oblasti západného Slovenska prispievame najmä konkrétnymi ochranárskymi aktivitami priamo v teréne. Od svojho vzniku sme realizovali projekty na ochranu konkrétnych druhov ako napríklad Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi), vytvorili sme vyše 310m kolmých riečnych brehov pre vzácne druhy vtákov – rybárik riečny (Alcedo atthis), brehuľa hnedá (Riparia riparia) a včelárik zlatý (Merops apiaster) a inštalovali sme 3900 búdok pre dážďovníky a 1000 búdok pre netopiere.