PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Program pre rodiny s deťmi

Cezhraničné partnerstvo pre dunajské luhy

Súčasný projekt LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov nie je prvým, na ktorom BROZ spolupracuje s maďarským partnerom Národný park Dunaj-Ipeľ. Už v minulosti sme spojili naše ochranárske úsilie v rámci medzinárodnej siete chránených území na Dunaji Danubeparks, v rámci ktorej spolu realizujeme už štvrtý projekt. Okrem toho sa spoločne venujeme aj ochrane endemických  druhov a biotopov suchých trávnatých oblastí (LIFE endemic PANALP).

LIFE Dunajské luhy

Národný Dunaj-Ipeľ park bol založený v roku 1997 a je jedným z najviac rôznorodých v Maďarsku vzhľadom na fakt, že sa tu stretávajú kopce s nížinatou krajinou a riekou. Preto je zaujímavý nielen z hľadiska ochrany prírody ale aj z pohľadu prírodného turizmu. Úlohou maďarského partnera na súčasnom projekte LIFE Dunajské luhy je zabezpečovať súčinnosť na konkrétnych ochranárskych opatreniach v maďarskej časti projektového územia, ako aj šírenie povedomia o ochrane dunajskej lužnej krajiny medzi odbornou a širokou verejnosťou.

Národný park Dunaj-Ipeľ

Nosnou aktivitou národného parku je príprava geneticky pôvodného sadbového materiálu a založenie lesnej škôlky, ktorá vznikla v obci Dejtár. Národný park získal materiál zo stromov topoľa čierneho (Populus nigra) pôvodných genotypov, pričom sadenice vykazovali vysokú mieru ujímania. Okrem toho boli zmapované aj zdrojové stromy pozdĺž Dunaja a z nich získané odrezky použité na dopestovanie sadeníc na pôde štátnej lesnej škôlky s využitím pre ďalšie výsadby. Sadilo sa na lokalitách Dejtár a Rácalmás. Okrem topoľov sa do lužných lesov v maďarskej časti územia vysádzajú aj druhy jaseň úzkolistý panónsky Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, brest väzový Ulmus laevis a dub letný Quercus robur, doposiaľ v celkovom počte vyše 12 500 stromov. 

Sadenice
Sadenice pôvodných druhov drevín v lesnej škôlke v Dejtári

Okrem samotnej výsadby je nutná aj prvotná úprava niektorých lokalít, ako napríklad odstránenie 450 ton odpadu z plochy 7,1 ha na ostrove Háros. Ďalej realizuje NP pravidelne odstraňovanie nepôvodných druhov ako javor jaseňolistý Negundo aceroides, pohánkovec japonský Fallopia japonica či zlatobyľ Solidago sp. (doteraz na ploche 8 ha). Eliminácia nežiadúcich druhov prebiehala pomocou postrekov roztoku herbicídu v nízkej koncentrácii. Metóda sa ukázala byť efektívna z hľadiska nákladov a času s takmer 100% úspešnosťou. Ďalej je potrebné zabezpečovať následnú starostlivosť o vysadené stromčeky. Sadenice sa ošetrujú novým ekologickým odpudzovačom zveri. Prostriedok sa ukázal ako veľmi účinný proti ohrýzaniu diviakmi a jeleňmi. Všetky tieto aktivity prispievajú k optimalizácii drevinového zloženia lužných lesov.

Výsadba stromov
Výsadba na lokalite Rácalmás

Veľkú časť svojho zapojenia v projekte venuje NP Dunaj-Ipeľ prezentovaniu tematiky ochrany prírody a bohatstva dunajskej lužnej krajiny. Každoročne organizuje kultúrny a prírodný festival v Dömösi s ukážkami tradičných remesiel, jazdou na poníkoch, lukostreľbou, koncertmi a inými vystúpeniami. Verejnosti sa témami ochrany dunajskej krajiny NP prihovára aj prostredníctvom časopisu Cincér a iných publikácií a propagačných materiálov.

Program pre rodiny s deťmi
Program pre rodiny s deťmi

V rámci exkurzií organizovaných v maďarskej časti projektového územia boli na tieto účely najprv špeciálne vyškolení sprievodcovia. Národný park sa zameriava hlavne na deti školského veku. Do programu sú zaradené aj výlety na bicykloch a kanoe. Okrem toho sa šíri myšlienka ochrany dunajskej krajiny medzi mládežou aj vďaka putovnej výstave. Jej informačné panely sú sprevádzané dokumentárnym filmom “Zrodenie národného parku” a študenti si môžu získané vedomosti overiť vyplnením dotazníka. 

Výstava pre školy
Putovná výstava pre školy

Či už ide o praktickú ochranu prírody v teréne, vedecký výskum, výmenu skúseností či odborných poznatkov alebo prezentáciu pre verejnosť, sú si naše chránené územia v slovenskej i maďarskej časti územia pozdĺž Dunaja veľmi podobné, a preto z partnerstva na spoločných projektoch vieme veľa vyťažiť. 

Zdieľať obsah na: