PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V apríli 2017 bolo v lesných porastoch v k.ú. Bodíky vysadených spolu 3375 ks sadeníc pôvodných druhov drevín lužných lesov. Výsadba bola zrealizovaná na tých otvorených plochách po ťažbe, kde neprebehlo prirodzené zmladenie minulý rok.  K výsadbe sa pristúpilo, z dôvodu aby sa zabránilo šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečilo sa druhové zloženie typické pre tento biotop.

Aktivita bola realizovaná na prenajatých pozemkoch v rámci projektovej aktivity C.4 Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiverzity lesných porastov. Na dvoch lokalitách o celkovej ploche 4,5 ha boli vysadené topole biele (Populus alba), topole čierne (Populus nigra), vŕby biele (Salix alba) a jelše lepkavé (Alnus glutinosa). Jedna lokalita bola pred sadením oplotená oplotkom, ktorý chráni malé sadenice stromčekov proti ohryzu lesnou zverou.

Zdieľať obsah na: