PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Cirsium brachycephalum

V marci 2017 sme v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom revitalizovali zatrávnením plochu s rozlohou približne 23 ha na podmáčaných poliach a degradovaných lúkach na ľavom brehu Lyonského kanála neďaleko Číčovského mŕtveho ramena v rámci projektu LIFE Dunajské luhy. Použitá lúčna zmes obsahovala pôvodné druhy rastlín ako psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), kostrava lúčna (Festuca pratensis), lipnica lúčna (Poa pratensis), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), hrachor lúčny (Lathyrus pratensis), ladenec rožkatý (Lotus corniculatus), štiav lúčny (Rumex acetosa), metlica trstnatá (Deschampsia caespitosa), kostihoj lekársky (Symphytum officinale) a iné. Lúka je kosená raz do roka. 

Lúka

Vývoj lúky starostlivo sleduje každý rok prebiehajúci botanický monitoring, ktorý je súčasťou projektu. Ten už v roku 2019 zaznamenal priaznivý vývoj lokality. Vďaka pravidelnému koseniu sa nám podarilo potlačiť invázne druhy rastlín ako Solidago gigantea a úplne eliminovať druh Aster lanceolatus agg. V tom istom roku bol zachytený výskyt zaujímavých druhov viazaných na slaniská, ako Centaurium littorale a Juncus capitatus, ktorý je kriticky ohrozený. Druhý menovaný, po slovensky sitina hlavičkatá predstavuje drobnú nenápadnú  jednoročnú bylinu, ktorá rastie na vlhkých, oligotrofných pieskoch, na brehoch a obnažovaných dnách rybníkov, v mokrých priekopách a na pasienkoch. Je to pioniersky, konkurenčne veľmi slabý druh, ktorý vyhľadáva miesta s nezapojeným vegetačným krytom, na disturbovaných miestach, aj ľudskými aktivitami, napríklad vzácne i na okrajoch piesčitých polí či poľných cestách. Vyžaduje vlhké, nevápenaté piesčité alebo hlinité pôdy. Na našom území je jej výskyt známy zo Záhorskej nížiny. Tento druh je uvedený v červenom zozname a je zákonom chránený.

Kvitnúca lúka

Suchá jar v roku 2020 sa nevyhla ani lúke a odzrkadlila sa v nižšej výške porastu a poklesu pokryvnosti bylinnej vegetácie. Vzácne druhy ako Centaurium littorale a Juncus capitatus zaznamenané neboli. V nasledujúcom roku bol na lokalite objavený ďalší vzácny nález, druh európskeho významu endemit Panónskej nížiny Cirsium brachycephalum. Tento fialovo kvitnúci pichliač úzkolistý má centrum rozšírenia v Maďarsku, s výskytom v Rakúsku, Srbsku, na Morave a na južnom Slovensku. Preferuje mokré, spravidla slatinné až miene slanisté lúky, okraje kanálov, priekopy v nížinách. Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet sa na Slovensku neustále zmenšuje v dôsledku zarastania jeho biotopov. 

Nález kriticky ohrozeného druhu Juncus capitatus a ďalších slanomilných druhov v roku 2019 ako aj nález Cirsium brachycephalum v roku 2021 poukazuje na vysoký potenciál tejto lokality. Pravidelné kosenie výrazne pomáha potlačiť nepôvodné druhy bylín (Solidago gigantea, Aster lanceolatus agg.), tiež nálet drevín (Populus nigra, Populus × canescens) a expanzívneho druhu Calamagrostis epigejos, ktorý na častiach vytvára rozsiahlejšie porasty, čím sa zachováva lúčny biotop. Citlivým zásahom do našej krajiny prinavraciame stratenú pestrosť života a vytvárame podmienky vhodné pre vzácne a ohrozené druhy.

(foto: M. Šibíková, M. Semelbauer)

 

Zdroje literatúry:

Dítě D., Eliáš P. & Z. Melečková. 2014. Aktuálny výskyt kriticky ohrozeného druhu Juncus capitatus na Slovensku. Nature Tutela 18/1: 39-46.

Eliáš P., Király G., Košťál J. & Ľ. Vadel. 2017. Zaujímavé nálezy vzácnych a ohrozených druhov kvitnúcich rastlín na južnom Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 39/2: 161–171.

Zdieľať obsah na: