PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

Veľmi nás teší, že po dlhej dobe vybavovania súhlasov, stavebného povolenia, obstarávania dodávateľa už v súlade s technickou dokumentáciou prebiehajú práce zamerané na obnovu prietočnosti prehrázky E3 línie E ramennej sústavy Dunaja.

Doposiaľ bol na tomto mieste problémom nedostatok vodnej dynamiky. Pri vyšších stavoch počas simulovaných povodní bolo síce vody viac, ale pretekala cez hrádzu a strmý sklz v kombinácii s rýchlosťou prúdenia vody nebol vhodný pre migráciu rýb.

Cieľom revitalizácie je zvýšenie vodnej dynamiky, prietokových kapacít a umožnenie migrácie rýb prebudovaním existujúceho sklzu pre plavidlá na funkčný rybochod za pomoci osadenia rámových priepustov, pričom toto riešenie zohľadňuje požiadavky splavnosti pre rekreačnú plavbu.

Od istého času v rámci prípravy technických dokumentácií prizývame na stretnutia s projektantmi aj zástupcov asociácie vodáckych klubov. Požiadali nás, aby sme pri plánovaní revitalizačných opatrení na zlepšenie vodného režimu mysleli aj na požiadavky splavnosti. Vyšli sme im v ústrety, čo je už zrejmé z veľkosti rámových priepustov – na prehrádzke E3 budú osadené priepusty s rozmermi 2 x 2,5 m. Zároveň budú mať vodáci možnosť využiť priľahlé spevnené a upravené plochy na bezpečné vystúpenie a opätovné nastúpenie, ktoré boli taktiež do projektovej dokumentácie zapracované.

Zdieľať obsah na: