PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Prehrádzka v ramennej sústave Dunaja

V ramennej sústave Dunaja v súčasnosti prebiehajú v rámci projektu LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov aktivity na zlepšenie riečnej dynamiky, vodného režimu a celkového ekologického stavu územia. V spolupráci Výskumného ústavu vodného hospodárstva a projektových partnerov postupne prebieha realizácia revitalizačných opatrení, ako je obnova zanesených riečnych ramien a mokradí, prebudovanie existujúcich prehrádzok (bariér) na ramenách, ktoré majú za cieľ oživiť prúdiace úseky a priviesť vodu tam, kde sa časom stratila. Jedným z riešení problémov ramennej sústavy je aj opätovné zavedenie tzv. simulovaných záplav v tomto človekom významne regulovanom území, ktoré sa na základe iniciatívy projektu a jeho tímu konajú každoročne od r. 2016. Hoci sa v území vykonáva dlhodobý monitoring výšky hladín povrchových a podzemných vôd, zber údajov a údržba niekoľkokrát do roka vyžadovali  množstvo terénnej práce. V súvislosti s prípravou a konaním simulovaných záplav sa tiež ukázala potreba operatívneho prístupu k aktuálnym údajom o výške hladiny a informácii o bezpečnosti prejazdu brodov v území, ktoré je pomerne intenzívne využívané rôznymi stranami (vodohospodári, lesníci, ochrana prírody, poľovníci, rybári, vlastníci pozemkov) i bežnou verejnosťou.

Prehrádzka v ramennej sústave Dunaja
Prehrádzka v ramennej sústave Dunaja

Vďaka spolupráci VÚVH a spoločnosti GOSPACE Tech s.r.o. bolo nasadených 12 kusov zariadení MERATCH, ktoré sú umiestnené na jednotlivých prehrádzkach v rámci ramennej sústavy Dunaja a monitorujú stav vodnej hladiny s presnosťou na 1 milimeter. Dáta sa odosielajú pomocou modernej bezdrôtovej NB-IoT siete na centrálny server každú hodinu, kde prebieha následné spracovanie. Zariadenia sú napájané z batérie a ich životnosť je projektovaná na viac ako 5 rokov.

Spoločnosť GOSPACE má za cieľ pomôcť automatizovať a digitalizovať merania v hydrológii. Umožní to, aby boli údaje dostupné kedykoľvek online, aj z ťažko dostupných miest. To je aj dôvod, prečo spoločnosť nasadzuje zariadenia MERATCH – Measure & Watch Online s národnými orgánmi so zameraním na projekty merania povrchových či podzemných vôd vo vzdialených lokalitách. Využitie tejto inovatívnej technológie umožňuje šetriť čas, peniaze a životné prostredie. Spoločnosť je pripravená nasadiť túto inovatívnu technológiu kdekoľvek na svete

Umiestnenie MERATCH zariadení
Umiestnenie MERATCH zariadení

Na webovej stránke Meratch sa návštevníci daných lokalít dozvedia aké sú výšky hladín v jednotlivých prehrádzkach a či je bezpečný prejazd cez brody autom, ktoré môžu byť v prípade plánovanej každoročnej jarnej a letnej záplavy alebo prírodnej povodne zaplavené. Odborná i laická verejnosť bude mať prístup tiež ku grafom priebehu hladín, čo prinesie zlepšenie informovanosti a dostupnosť údajov všetkým zainteresovaným stranám.

Webová stránka a aplikácia vyvinutá za účelom “real-time” zberu a zobrazovania údajov
Webová stránka a aplikácia vyvinutá za účelom “real-time” zberu a zobrazovania údajov

Pracovníci VÚVH majú okrem verejných dát k dispozícii aj možnosť zaslania výstrahy v prípade prekročenia hraničnej hladiny. Nastavenie požadovaných výšok hladín na jednotlivých prehrádzkach pri simulovaných záplavách pomáha vodohospodárom určiť i aplikácia, vyvinutá na základe výpočtov matematického modelovania v danom území. Spolupráca vodohospodárov s vývojármi inovatívnych technológií teda prispeje k lepšiemu manažmentu vzácneho prírodného územia, tzv. vnútrozemskej delty Dunaja, v ktorom sa stretávajú záujmy ochrany prírody s ďalšími ekosystémovými službami, ktoré územie poskytuje. 

Detailný monitoring za pomoci automatizovaného prenosu dát je efektívnejší a šetrnejší k prírode ako doteraz zaužívané postupy a je realizovateľný i v ťažšie dostupných lokalitách bez mobilného signálu vďaka IoT sieťam novej generácie. 

Zdroj info: Výskumný ústav vodného hospodárstva

Detailný monitoring za pomoci automatizovaného prenosu dát z jednotlivých senzorov / meracích miest
Detailný monitoring za pomoci automatizovaného prenosu dát z jednotlivých senzorov / meracích miest
Zdieľať obsah na: