Rieky a voda

Mag. Georg Frank

Mag. Georg Frank

Zanietený nadšenec pre rieky a divočinu, Mag. Georg Frank je generálny tajomník siete chránených území DANUBEPARKS association, organizácie, ktorú spoluzakladal. Bol ocenený za svoj prínos k ochrane prírody prestížnou Cenou Wolfganga Staab-a v oblasti ochrany prírody. Okrem toho zohráva kľúčovú úlohu ako manažér nadnárodných projektov v Národnom parku Donau Auen v Rakúsku.

Prof. RNDr Vladimír Kováč, CSc.

Prof. RNDr Vladimír Kováč, CSc.

Prof. RNDr Vladimír Kováč, CSc. je špecialista na vodnú ekológiu a biológiu v AQ-BIOS, s.r.o. (predtým profesor na Univerzite Komenského, Prírodovedecká fakulta v Bratislave). V jeho výskumných aktivitách sa zaoberá ekológiou riek, monitoringom rybích populácií, ontogenézou, ekomorfológiou a fenotypickou plasticitou rýb. Aktívne sa podieľal na implementácii Smernice Európskej únie o vode na Slovensku.

Druhy, biotopy a biodiverzita

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. je uznávaný vedec a zoológ v Slovenskej akadémii vied.
S odbornosťou v oblasti zoológie a molekulárnej fyziológie jeho výskum prispieva k lepšiemu pochopeniu funkcií a adaptácií organizmov. Dušanovo vedenie inšpiruje kolegových výskumníkov a formuje smerovanie inštitútu, zabezpečujúc jeho prominentné postavenie v zoologickom výskume na Slovensku. Je tiež vášnivý lepidopterológ (zaoberá sa motýľmi) s výnimočnými poznatkami o ekológii, rozšírení denných motýľov na Slovensku a samozrejme, potrebe ich ochrany.

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

RNDr. Daniel Dítě, PhD. je skúsený vedúci výskumník na Ústave botaniky Slovenskej akadémie vied. S odbornosťou v oblasti rastlinných vied vedie kľúčový výskum biodiverzity, skúma rastlinné druhy, ich distribúciu a ekologické interakcie. Daniel spolupracuje s kolegami výskumníkmi a formuje naše poznatky v oblasti biológie rastlín a ochrany biodiverzity.

Mgr. Lukáš Čížek, PhD.

Mgr. Lukáš Čížek, PhD.

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. pracuje v Biologickom centre Akademie věd České republiky ako vedúci Oddelenia a ochrany biodiverzity. Je špecialista na ekológiu a ochranu hmyzu so zameraním na ohrozené druhy, lesné ekosystémy a ich dynamiku. Časť jeho času venuje popularizácii a snahe presadzovať efektívne, evidenčne podložené prístupy k ochrane biodiverzity do praxe. Viac na: https://www.oldtree.cz/

Martin Škorpík

Ing. Martin Škorpík

Martin Škorpík je skúsený profesionál, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Oddelenia špeciálnej ochrany prírody a strategického plánovania, manažmentu Národného parku Podyjí v Českej republike. S rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami v oblasti ochrany prírody Martin zohráva kľúčovú úlohu pri dohľade a implementácii strategických plánov pre zachovanie a správu tohto ekologicky významného, pohraničného národného parku.

Nat Page

Nat Page

Nat Page je prezidentom neziskovej organizácie Fundatia ADEPT so sídlom v Saschiz-i v Rumunsku. ADEPT je kľúčovým aktérom v ochrane biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach Rumunska. Nat vyvíja integrované stratégie na ochranu ekosystémov a divočiny Rumunska a podporuje udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach. Dohliada na dodržiavanie stratégii, riadi projektový manažment a fundraising. Má za sebou 15 rokov pôsobenia v diplomatickej službe (posledné pôsobisko bolo na Britskom veľvyslanectve v Bukurešti).  Teraz delí svoj čas medzi správu svojej organickej farmy s hovädzím dobytkom na juhozápade Anglicka a  podporu ochrany poľnohospodársky využívanej krajiny s vysokou prírodnou hodnotou v Rumunsku.

Ekoturizmus a vzdelávanie

 

Fűzfa Zoltán

Fűzfa Zoltán

Fűzfa Zoltán je zanietený človek s viacerými úlohami v oblasti vzdelávania a ochrany životného prostredia. Ako predseda mimovládnej organizácie Pisztráng Kör (Pstruhový kruh) vedie úsilie o zachovanie a ochranu pstruhových populácií. Je tiež učiteľom biológie a geografie, ktorý inšpiruje študentov k ochrane biodiverzity a životného prostredia. Ako waldorfský pedagóg podporuje hlboké uznanie prírody a zodpovednosť voči životnému prostrediu. Okrem toho vyniká v organizovaní environmentálnych iniciatív, pôsobí ako vedúci kanoistických exkurzií, čím podporuje rekreáciu v prírode a zvyšuje povedomie o ochrane vodných ekosystémov.