Dunajské lužné lesy patria k posledným zvyškom lužných lesov v strednej Európe. Svojou jedinečnosťou, krásou, druhovým bohatstvom a vysokou produkciou biomasy, sa prirovnávajú k dažďovým pralesom. Významne sa podieľajú aj na udržiavaní zásob pitnej vody a tvoria prirodzenú ochranu pred povodňami.

Lužné lesy predstavujú jeden z najohrozenejších lesných biotopov. Rastú pozdĺž riek, potokov, riečnych ramien a v oblastiach, kde sa vyskytuje voda pri „vybrežení“ z koryta pri pravidelných záplavách. Mäkké dunajské lužné lesy sú všade tam, kde sa vyskytujú záplavy najčastejšie a rastú tam hlavne vŕby a topole biele alebo čierne. V tvrdých lužných lesoch rastú duby letné, bresty hrabolisté a javory poľné. Záplavy nie sú v nich také časté, ale je tam pomerne vysoká hladina podzemnej vody. Pôvodné lužné lesy sa vyskytujú dnes len na 5 až 20% územia dunajských luhov.

Na 80 až 95% plochy pôvodných dunajských lužných lesov sú dnes vysadené monokultúry šľachtených euroamerických topoľov. Šľachtené topole majú tenké a riedke konáre, na ktorých si naše pôvodné druhy vtákov, ako bocian čierny alebo orliak morský, nevedia postaviť hniezda. Tieto porasty sú pestované za účelom rýchlej ťažby s rubnou dobou 20 až 25 rokov pre papierenský priemysel. Nie sú v nich ponechávané staré stromy, v ktorých by si mohli vytvoriť hniezdo ďatle alebo iné dutinové hniezdiče, napr. sýkorky alebo sovy. V podraste pod nimi sa za 25 rokov nevytvorí druhovo bohaté spektrum pôvodných bylín, húb a krov, ako je to v prirodzených lesoch. Takéto monokultúry nie sú lákavým domovom pre pôvodné druhy našej fauny – neposkytujú im potravu ani úkryt.

Biodiverzita týchto monokultúr, rovnako aj ich ekologická stabilita, je veľmi nízka. Keďže takéto monokultúry sú na väčšine územia dunajských luhov, naše pôvodné druhy zvierat nenachádzajú miesto pre život a ich počet sa znižuje až do tej miery, že sa stávajú vzácnymi. BROZ sa snaží tento trend zvrátiť výsadbou prirodzených druhov stromov a ochranou prirodzených lužných lesov. Od nášho vzniku sa nám podarilo zasadiť 198 000 sadeníc stromov pôvodných druhov stromov a obnoviť tak 87 ha pôvodného lužného lesa.