PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Miesto križovania lesnej cesty s ramenom

Odborná štúdia, geodetické zameranie a projektová dokumentácia

Uprostred systému dunajských ramien, na úrovni medzi líniovými prehrádzkami F a G, sa nachádza Bakanská ramenná sústava. Do jedného z väčších bočných ramien tejto sústavy je zaústené práve nosné rameno lokality Kráľovská lúka (pracovný názov rameno A), s pozostatkami dvoch bočných ramienok (B a C). 

mapa lokality

Schéma ramena A a reliktov ramien B a C, ktoré sú navrhnuté na úpravu

Ich vodný režim sa chystáme v dohľadnej dobe obnoviť. Za súčasných podmienok je prepojenie bočného ramena Bakanskej ramennej sústavy a ramena A zasypané, zanesené naplaveným drevom a vo viacerých úsekoch je rameno úplne upchaté alebo prerušené (lesné cesty). 

historická mapa Kráľovskej lúky

Historická ortofoto mapa ramennej sústavy Dunaja – oblasť Kráľovská lúka (1950)

Našim zámerom je rameno otvoriť, odstrániť terénne prekážky po celej dĺžke toku, opatriť hornú a dolnú časť ramena kapacitne postačujúcimi manipulovateľnými rámovými priepustmi a vpustiť tak do koryta vodu a spolu s ňou opäť život do celej tejto lokality – migrujúce ryby, závlahu pre okolité porasty lužného lesa.

Aktuálne je koryto ramena na Kráľovekej lúke suché

Aktuálne je koryto ramena na Kráľovekej lúke suché

Prvým krokom k opätovnému oživeniu ramena na Kráľovskej lúke bolo vypracovanie odbornej štúdie expertmi z Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Následne sme absolvovali s geodetom a projektantom spoločné obhliadky v teréne za účelom vytýčenia konkrétnych miest potrebných pre geodetické zameranie. Na základe týchto podkladov potom môže byť vypracovaná projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu.

Terénna obhliadka BROZ s geodetom a projektantom; vytyčovanie strategických bodov

Ešte je pred nami kus práce – vybavenie všetkých potrebných vyjadrení a súhlasov, majetkovo-právne vyrovnanie, vypracovanie žiadosti o stavebné povolenie, obstaranie dodávateľa prác, atď. Ale už teraz sa nevieme dočkať, kedy sa do pôvodne voľne tečúceho ramena opäť vráti voda, život, dynamika prírodných procesov.

Miesto križovania lesnej cesty s ramenom

Miesto križovania lesnej cesty s ramenom (vetvou C)

Zdieľať obsah na: