PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Od februára 2018 prebiehali v strede dunajského ostrova Veľký Lél revitalizačné práce na oživení kanála, ktorý vybieha z Veľkolélskeho ramena do stredu ostrova. Pôvodne bol tento kanál vybudovaný miestnymi obyvateľmi v minulých storočiach a mal opačný účel ako má dnes – mal zrýchliť odtok vody z pasienkov na ostrove, ktorá tam zostávala po pravidelných životodarných dunajských záplavách vyskytujúcich sa 2 – až 3 – krát do roka. V súčasnosti sa záplavy vyskytujú raz za rok alebo aj zriedkavejšie, napr. raz za 3 roky. To nestačí na to, aby biotopy a živočíchy viazané na pravidelné záplavy prežili suché leto. Nestačí to ani na zabezpečenie pastvy pre hospodárske zvieratá na ostrove. Už v júli je tam tráva suchá. Preto sme sa rozhodli využiť kanál na privedenie vody z Veľkolélskeho ramena pri vyšších stavoch vody v Dunaji. Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektovej aktivity C2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí. Kanál bol revitalizovaný v celkovej dĺžke 690 m a zrekonštruované stavidlo dáva možnosť nielen regulovať prietok vody a jeho odtok do a z ramena, ale umožňuje aj migráciu rýb a iných vodných živočíchov. Kanál pred realizáciou: Realizačné práce a kanál pred napustením:       Kanál a okolie kanála po napustení – celý ostrov ožil – na žaby v mokradiach sa prišli pozrieť aj bociany:         Okrem toho boli na ostrove vyhĺbené mokrade s hĺbkou od desiatok cm do 1,5 m. Takýchto plytkých mokradí, ktoré periodicky vysychajú počas roka prirodzene v prírode vzniká už len málo. Dôvodom je, že Dunaj tak ako iné rieky už nemajú možnosť vybrežovať so svojho obvyklého koryta a vymieľať bočné depresie, ktoré sa môžu naplniť vodou a môžu vzniknúť mokrade. Živočíchy na ne viazané – napr. žaby, mloky, užovky, rôzne druhy hmyzu preto ubúdajú. Túto činnosť sme teda nahradili bagrovaním a vytvorili sme mnoho malých mokradí, ktoré sa napĺňajú spodnou vodou z Dunaja alebo pri záplavách a výdatných dažďoch. Poskytli sme tak útočisko vzácnym druhom živočíchov – napr. kunke červenobruchej, mlokovi dunajskému a obyčajnému, rôznym druhom skokanov, hrabavke škvrnitej, ropuchám, vážkam a ďalším. Tým sme zabezpečili potravu pre vtákov – ako sú napr. bociany biele a čierne, volavky, kačky a pod. Viac vody prinieslo oživenie lúk a pasienkov na ostrove – tráva aj stromy rástli lepšie.   Novovytvorené periodické mokrade pre celý rad vzácnych obojživelníkov, plazov a hmyz:    
Zdieľať obsah na: