PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Mlok Bodkovaný

Monitoring žiab a mlokov 2023

Aj v roku 2023 sme v rámci projektu LIFE Dunajské luhy pokračovali s monitoringom obojživelníkov na lokalitách Dobrohošť, Kráľovská lúka, Bakanské rameno a okolie, Istragov a Dedinské ostrovy. Cieľom monitoringu je zdokumentovať stav populácií jednotlivých druhov žiab a mlokov v projektovom území a zachytiť vplyv revitalizačných opatrení a simulovaných záplav na ich rozmnožovanie.

Dunajské luhy
Dunajské luhy

V roku 2023 prebiehala v ramennej sústave Dunaja jarná simulovaná záplava v období 26.3-28.4 s maximálnym prietokom 90 m3/s a počas letnej záplavy v trvaní 15.7.-1.8. bol pilotne otestovaný dlho očakávaný prietok 120 m3/s (počas 5 dní). Ramená vnútrozemskej delty Dunaja sú dotované vodou cez nápustný objekt v Dobrohošti.

Nápustný objekt Dobrohošť
Nápustný objekt Dobrohošť

V marci pred záplavami boli v okolí Dobrohošte periodicky zaplavované lokality prevažne suché s nepočetnými znáškami. Len hlbšie a trvalo zavodnené miesta boli plné vody a s početnejšími znáškami. Jarná simulovaná záplava však mala na všetky sledované lokality priaznivý vplyv a prispela k ich zavodneniu a následnej vysokej početnosti obojživelníkov. Plochy boli bohato zavodnené od apríla do polovice júna. 

Efekt simulovaných záplav
Efekt simulovaných záplav
Efekt simulovaných záplav

Na lokalite Istragov boli minulý rok vybudované umelé kanály, ktorými nateká voda z Dedinských ostrovov na samotný Istragov. To prispelo k rýchlemu natekaniu vody po zahájení záplav; mŕtve ramená sa napustili vodou v priebehu niekoľkých hodín. 

Bohaté zavodnenie Bakanského ramena počas jarnej simulovanej záplavy sa prejavilo na početnosti obojživelníkov, vrátane pomerne vzácnych mlokov dunajských. Mokraď na tejto lokalite po opadnutí jarnej záplavy veľa vody stratila, ale znovu ju prinavrátila letná záplava. Mokraď je úplne izolovaná od ostatných vodných plôch na lokalite a stav vody v nej závisí len od hladiny podzemnej vody. Simulovaná záplava tak zjavne ovplyvňuje cez podzemnú vodu aj mokrade, ktoré nemôžu byť zavodnené povrchovou cestou. 

Mlok Bodkovaný
Mlok bodkovaný (foto: P. Drengubiak)

Celkovo bol rok 2023 pre obojživelníky na sledovaných lokalitách pomerne priaznivý. Prispela k tomu daždivá jar (máj) a obe simulované záplavy. Za nepriaznivý považujeme stav začiatkom jari, kedy boli mnohé plochy úplne vysušené a bez obojživelníkov. Posunutie jarnej simulovanej záplavy na začiatok marca, resp. už koniec februára, by bolo veľmi vhodné  pre druhy rozmnožujúce sa skoro na jar (napr. skokan štíhly, skokan ostropyský).

Skokan ostropyský
Skokan ostropyský (foto P. Mikulíček)

Ak sa chcete o výskyte jednotlivých druhov žiab a mlokov v Dunajských luhoch dozvedieť viac, tu nájdete výsledky monitoringu obojživelníkov z rokov 2019-2020, 20212022.

 

Zdieľať obsah na: