Chránime a obnovujeme cenné prírodné územia

BROZ už 26 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v územiach Natura 2000.

Od svojho založenia v roku 1997 sme sa etablovali ako popredná mimovládna organizácia v oblasti ochrany a obnovy vzácnych biotopov.

 

Sme tím profesionálnych ochranárov. Riešime environmentálne problémy, ktoré nás trápia. 

Predovšetkým v oblasti Podunajska obnovujeme mokrade a riečne ramená, lužné lesy, lúky a pasienky. Usilujeme sa tiež o podporu tradičných, prírode-blízkych foriem hospodárenia ako je pasenie dobytka, kosenie trstiny či orez hlavových vŕb.

Len ľudia, ktorí poznajú krásy a hodnoty svojho prírodného prostredia, môžu mať motiváciu si ho chrániť. Nielen pre celospoločenské ciele alebo budúce generácie, ale v prvom rade sami pre seba.

 

Viac o našich aktivitách

Krajina pozdĺž Dunaja predstavuje z ekologického hľadiska unikátny priestor. Nachádzajú sa tu jedinečné miesta – riečne ramená, mokrade, lúky a lužné lesy s vysokou ekologickou hodnotou. BROZ sa už od svojho vzniku zaoberá ochranou a obnovou tohto jedinečného územia.

Jednou z dôležitých aktivít je prinavrátenie vody do krajiny, prostredníctvom obnovy mokradí a obnovy prepojenia riečnych ramien. Doteraz sa nám podarilo sprietočniť niekoľko riečnych ramien Dunaja a podporiť tak znovu-vytvorenie dunajských ostrovov (v Devíne, Veľkom Léli, Medveďove), zrevitalizovať vzácne lúky v Malých Karpatoch a na Devínskej Kobyle a slaniská na južnom Slovensku, obnoviť časť lužných lesov v Dunajských Luhoch a prispeli sme tiež k ochrane urbánnych druhov živočíchov, akými sú dážďovník obyčajný a viacero druhov netopierov.

Jednou z našich nosných aktivít BROZ je aj obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných porastoch. Výsadba pôvodných druhov stromov v lužnej krajine má obrovský význam, najmä z dôvodu, že lužné lesy v okolí Bratislavy boli a sú pretransfromovávané lesným hospodárstvom. Počas takýchto lesníckych zásahov sú vysádzané najmä šľachtené rýchlorastúce druhy topoľov, ktorých hlavnou devízou pre lesné hospodárstvo je, že majú rovné vysoké kmene a menej členitú korunu ako naše pôvodné druhy (topoľ čierny a topoľ biely). Kvôli tomu v nej netvoria dostatočne stabilnú bázu pre hniezdenie veľkých druhov vtákov viazaných na lužnú krajinu – napr. bociana čierneho (Cicconia nigra) alebo orliaka morského (Heliaethus albicilla), ktorý si stavia niekoľko 100 kg hniezdo a potrebuje typ stromov, ktoré mu takéto možnosti poskytujú. Pôvodné druhy topoľov majú oveľa vyššiu schopnosť prirodzene zmladzovať a preto je ich na jednotku plochy oveľa väčší počet, takže ich koreňová sústava má výraznejšiu vodoochrannú a pôdoochrannú funkciu. Dosahujú aj vyšší vek ako druhy vysádzané kvôli hospodáreniu, takže v staršom veku si v nich dutinové hniezdiče môžu vytvárať dutiny a tak vzniká vhodný biotop pre tieto živočíchy.

Ďalšou nosnou aktivitou organizácie je pastva zvierat (najmä oviec a kôz). Pasieme na viacerých lokalitách – chránených územiach v rámci Podunajska, dokonca aj v rámci Bratislavy (Devínska Kobyla, Podunajské Biskupice) a taktiež v Malých Karpatoch a v Bielych Karpatoch (v Novej Bošáci, Bošáci, Vršatskom Podhradí, Dolnej Súči a Vrbovciach). Ide o ekologickú formu manažmentu lúčnych porastov, ktoré boli historicky spásané. Vďaka znovuobnoveniu pastvy v týchto lokalitách, nemusíme územia kosiť.

Medzi hlavné prínosy pastvy v chránených územiach patrí: potláčanie zarastania územia náletovými drevinami, obnova územia formou rozširovania semien rastlín na telách zvierat a ich trusom, podpora špecifických druhov živočíchov viazaných na prítomnosť zvierat – na trus sú naviazané rôzne druhy chrobákov a tiež vtákov, ktoré sa nimi živia, efektívne potláčanie inváznych rastlín ako zlatobyľ, narúšanie povrchu pôdy kopytami, čo vytvára podmienky pre rozmnožovanie vzácnych druhov rastlín ,vytvára optimálne podmienky pre rôzne životné formy hmyzu. Pastva v územiach prebieha voľne, zvieratá sú preháňané medzi jednotlivými plochami v území. Výhodou takejto pastvy je to, že si zvieratá samé vyberajú potravu, čím nevznikajú intenzívne spasené plochy, ale pestrá mozaika krovín a spasených plôch. Takýto druh pastvy (tzv. extenzívna pastva) je predpokladom pre obnovu a zachovanie veľkého počtu rastlinných a živočíšnych druhov (biodiverzity).

Páči sa Vám, čo robíme? Podporte nás!