PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Apálsky ostrov

Úspešné ukončenie sezóny 2023

V auguste tohto roka sme s radosťou oznamovali vypustenie stáda 20 kráv na Apálsky ostrov. Po niekoľkých rokoch príprav, rokovaní s farmármi, vybavovaní povolení, stavaní oplôtkov a zabezpečovania celkovej infraštruktúry sa nám podarilo prinavrátiť pastvu, ktorá tu kedysi bola bežnou, na vlhké lúky Apálskeho ostrova, prírodnej rezervácie na sútoku Váhu a Starej Nitry.

Od augusta spásali kravy prednú časť ostrova. V októbri sme ich vpustili aj do oplôtkov v rámci zadnej lúky a rozšírili tak pastvu z pôvodných 7 na celkových 26 ha. Po pár mesiacoch usilovného spásania si s nami teraz môžete prostredníctvom fotografií pozrieť priebežný výsledok. 

Nedávno na ostrove pastevná sezóna skončila a kravky už zaslúžene oddychujú v maštali, no už teraz sa tešíme na nadchádzajúcu jar, kedy sa opäť rozbehnú za pašou po lúkach Apálskeho ostrova. Táto aktivita je možná vďaka spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom z Vrbovej nad Váhom, ktoré prejavilo záujem zapojiť sa do dlhodobej spolupráce na obnove tohto cenného územia.

Kravy na ostrove

Spolupráca BROZ a miestneho družstva je vzájomne prospešná. Vďaka projektu sme mohli sprístupniť farmárom pozemky, ktoré sme získali do dlhodobého užívania, pripraviť plochu pred pastvou (iniciálne pokosenie a odstránenie inváznych drevín), zabezpečiť potrebnú infraštruktúru (elektrické oplôtky, studňa, napájadlá). Družstvo zabezpečilo samotné zvieratá, prevádzkuje pastvu minimálne počas štyroch mesiacov v sezóne, kontroluje a udržiava pastevné zariadenia a koordinuje režim pastvy.

Táto spolupráca bola zazmluvnená na 6 rokov v rámci končiaceho projektu LIFE Dunajské luhy a bude pokračovať naďalej aj po jeho finalizácii. Aj takýmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť projektových aktivít, čo od nás ako vedúceho partnera v každom LIFE projekte vyžaduje Európska komisia, no zároveň je to aj v našom vnútornom záujme. 

Cieľom pastvy je zabezpečiť obnovu a udržiavanie cenných lúčnych  biotopov, za súčasnej eliminácie inváznych a náletových rastlín a vytvoriť tak vhodné prostredie pre typické druhy rastlín, hmyz či vtáky a zvýšiť tak biodiverzitu ostrova. 

Pastva na Apálskom ostrove
Zdieľať obsah na: