PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Revitalizované rameno Dunaja

Čo priniesla sezóna 2021?

Nedávno sme informovali o výsledkoch monitoringu obojživelníkovDunajských luhoch v rokoch 2019 a 2020 a vplyve simulovaných záplav na ich populácie. Dnes držíme v rukách správu z pozorovaní za rok 2021, ktoré realizoval zoológ Peter Mikulíček v čase pred aj po záplave v cieľovom území. Situácia na vybraných lokalitách bola nasledovná:

Dunajské kriviny

Lokalita Dunajské Kriviny bola na rozdiel od minulého roka zavodnená ešte pred jarnou regulovanou záplavou, čo umožnilo kladenie vajíčok pre tu bežné a skoro na jar sa rozmnožujúce druhy. Počas marcovej kontroly tu boli zaznamenané druhy skokan štíhly, ropucha bradavičnatá, a tiež skokan rapotavý. 

Vajíčka ropuchy
Znáška ropuchy bradavičnatej

Početné znášky skokana štíhleho boli nájdené v asi meter hlbokej časti revitalizovaného ramena, aj v jeho plytších častiach, menej v zatopenej ploche v lužnom lese. V hlbokých častiach ramena sa skokany nevykládli. V revitalizovanej mokradi v lese boli uschnuté a popadané stromy, čo vedie k presvetleniu lokality a možno predpokladať, že sa z nej časom vytvorí veľmi vhodný reprodukčný biotop obojživelníkov. Dva týždne po začiatku letnej simulovanej záplavy (začala 21.5.2021), bola lokalita výrazne zavodnená.

Revitalizované rameno Dunaja
Revitalizované rameno s početnými znáškami skokana štíhleho a rozmnožujúcimi sa ropuchami bradavičnatými

Dobrohošť

V tejto lokalite bolo monitorovaných 5 plôch. Tie z nich, ktoré boli v marci pred záplavou vyschnuté, boli bez nálezov. Na zavodnených miestach v oblasti Vojčianskeho ramena sa podarilo zaznamenať skokany štíhle, rapotavé a ropuchy bradavičnaté. Následne v apríli počas jarnej simulovanej záplavy už boli všetky plochy bohato zavodnené.

V júni, dva týždne po začiatku letnej záplavy, bolo na plochách menej vody ako v apríli, hladina už bola poklesnutá a na jej maximálny stav poukazovala len poľahnutá vegetácia. Na niektorých miestach zostali po záplave už len väčšie izolované mláky. Za zváženie by preto stálo predĺženie trvania letnej simulovanej záplavy. V tomto období tu boli zaznamenané skokany rapotavé a štíhle.

Vyschnutá plocha
Na rozdiel od početných znášok v predchádzajúcich rokoch na vyschnutých plochách neboli pozorované cieľové druhy obojživelníkov

Kráľovská lúka

Jarná regulovaná záplava sa asi päť dní po jej začiatku neprejavila na sledovaných plochách v okolí Kráľovskej lúky, ktoré boli v polovici apríla suché alebo s malým množstvom vody. Letná regulovaná záplava však množstvo vody výrazne zvýšila.

Znáška skokana štíhleho
Znáška skokana štíhleho

Na šiestich sledovaných plochách boli zaznamenané tieto druhy: skokan rapotavý, skokan štíhly, skokan zelený, ropucha bradavičnatá a početné ozývajúce sa kunky. Chýbali mlok dunajský a mlok bodkovaný, ktoré tu boli sledované po minulé roky. Popri návšteve boli na brehoch pozorované aj plazy – početné užovky obojkové a jašterice krátkohlavé.

 

Istragov

Riečne rameno na Istragove je napájané z dvoch strán, z Dedinských ostrovov a z Dunaja. Ku sprietočneniu ramena v oblasti brodu prispelo odstránenie umelo navozených kameňov, ktoré znemožňovali tok vody ďalej, smerom k Dunaju. Na lokalite boli zaznamenané početné rozmnožujúce sa kunky červenobruché, skokany zelené, ropuchy bradavičnaté, skokany štíhle a rosničky. Z ramena sa ozývali aj skokany rapotavé a krátkonohé.

Rameno s odstránenými kameňmi
V mieste brodu boli odstránené kamene, čo viedlo k prepojeniu oboch častí ramena

Veľký háj

V apríli bola lokalita čiastočne zavodnená a zistené tu boli rozmnožujúce sa kunky červenobruché a hrabavky škvrnité. V júni bolo v mokradi viac vody (do 1,5 m) a pozorované tu boli okrem dospelých kuniek aj larvy hrabaviek, rosničiek a mlokov bodkovaných.

 

Bakanské rameno a okolie

V sezóne 2021 tu boli zistené početné kunky červenobruché, vokalizujúce samce hrabavky škvrnitej, rosničky zelené, skokany štíhle a rapotavé, šesť jedincov mloka bodkovaného a jedna samica mloka dunajského. V júni sa tu pohybovala aj samica skokana zeleného, a to v biotope nie typickom pre  druhy zo skupiny vodných skokanov (uprednostňujú skôr väčšie a stálejšie vodné plochy). Druhová diverzita poukazuje na jedinečnosť tejto reprodukčnej lokality.

Hrabavka škvrnitá a vajíčka
Hrabavka škvrnitá a jej znáška
Mlok dunajský
Mlok dunajský

Bodíky

Lužný les v Bodíkoch bol v polovici júna zaplavený (výška vodnej hladiny 1,5 m) v dôsledku letnej simulovanej záplavy. Boli tu početné skokany rapotavé, samce ktorých sa hlasno ozývali. Tiež tu boli zaznamenané kunky červenobruché a rosničky zelené.

 

Veľký Lél

Na Veľkom Léli boli monitorované tri plochy – sprietočnené rameno obmývajúce Veľkolélsky ostrov, umelo vykopaná jama pri Dunaji a štrkoviská ležiace pol kilometra severne od ostrova. V štrkoviskách boli zistené len rozmnožujúce sa vodné skokany. V ramene boli okrem vodných skokanov zistené aj ropuchy bradavičnaté a rosničky zelené. V jame v blízkosti Dunaja boli nájdené aj larvy skokanov štíhlych, hrabaviek, rosničiek, ako aj dospelé kunky červenobruché

 

Monitoring obojživelníkov bude realizovaný aj v nasledujúcich dvoch sezónach projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov. Stav populácii sledovaných druhov je dobrým indikátorom stavu lužných biotopov, ktorý sa na vybraných lokalitách mení aj v súvislosti s revitalizáciami vodného režimu riečnych ramien a mokradí a priebehom simulovaných záplav v Dunajských luhoch.

Zdieľať obsah na: