PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Prehrádzka D1

Za akým účelom vznikli a čo s nimi bude ďalej?

Územie dunajských luhov medzi obcami Dobrohošť a Sap je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja. Ide o unikátny a vzácny systém rozvetvených riečnych ramien. Kedysi tieto ramená voľne meandrovali a materiál dunajských štrkov a pieskov, ktorý so sebou tok do krajiny prinášal, bol schopný zachytávať veľké množstvo podzemnej vody. Územie sa tak stalo obrovskou a cennou zásobárňou pitnej vody.

Mapa Dunajských luhov
Mapa Dunaja z obdobia 3. vojenského mapovania – obdobie voľného meandrovania v medzihrádzovom priestore rieky
Mapa s porovnaním súčasného stavu Dunaja
Súčasný stav územia (tmavomodrá farba) na podklade historickej mapy z r. 1869-1897 (svetlomodrá farba)

V priebehu posledných dvoch storočí ľudia postupne menili obraz Dunajských luhov budovaním ochranných protipovodňových hrádzí, reguláciou koryta Dunaja pre podmienky plavby a neskôr aj využívaním rieky pre energetické účely (výstavba vodného diela Gabčíkovo). Okrem toho je územie pod vplyvom intenzifikácie poľnohospodárstva, lesníctva a odvodňovania pozemkov. Pôvodne rozsiahla pravidelne zaplavovaná oblasť ramien sa ocitla odrezaná od hlavného koryta. Takéto toky vplyvom nedostatku vody a malej rýchlosti prúdenia často zarastajú vegetáciou a degradujú, a mnohé v dôsledku narušenia vodného režimu zanikajú. 

Rameno Dunaja
Stav ramien v dolnej časti ramennej sústavy

Po odklonení hlavného prúdu Dunaja do prívodného kanála vodnej elektrárne sa do pôvodného starého koryta dostáva len nízky regulovaný prietok vody (v priemere 400 m3s-1). Dotácia ramenného systému na slovenskej strane Dunaja sa uskutočňuje iba cez nápustný objekt v Dobrohošti. Dlhodobo sa tak do ramennej sústavy dostávalo konštantné množstvo vody (v zimnom mimovegetačnom období 20 m3/s a v letnom vegetačnom období 30 m3/s). Takýto stabilný prietok, a tým aj ustálené hladiny nie sú vhodné pre prirodzené riečne procesy a vegetáciu lužného lesa, pôvodne viazaného na periodické záplavy. 

 

Ramenná sústava je tiež vplyvom zaklesávania dna Dunaja a postupným zanášaním inundácie odrezaná od  hlavného koryta (3,5 m rozdiel). Tým je narušená interakcia medzi hlavným tokom a ramenným systémom aj počas povodní, pričom väčšie prirodzené povodne, ktoré dokážu zaplaviť ramennú sústavu sa vyskytujú už len zriedkavo.

 

Na celom úseku ramennej sústavy je vybudovaných 12 línií prehrádzok (úrovne A – J). Ide o kaskádu zavzdutých “nádrží“ s veľmi pomaly tečúcou vodou a vysokou mierou zanášania jemnozrnnými sedimentami (pôvodne mali ramená štrkové dno). Deliace stavby rozčleňujú ramenný systém na 4 hlavné sústavy – Vojčianskú, Šulianskú, Bodíkovskú a Bakanskú. Úlohou prehrádzok je zvyšovanie hladiny a zadržanie vody v oblasti. 

 

Línie prehrádzok A – H boli vybudované už pred výstavbou vodného diela z násypu lomového kameňa a boli dotované z Dunaja. Po výstavbe vodného diela boli prehrádzky zvyšované, utesnené preliatím betónom a doplnené o hradené regulačné priepusty. V 90. rokoch 20. storočia boli dobudované línie I – J2. Na jednej línii je situovaných viacero ramien, a tým aj viacero paralelných prehrádzok, a tak je celkovo v ramennej sústave 30 prehrádzok. Na každej z nich sa nachádza jeden alebo viacero objektov na prevádzanie vody – rámových priepustov, rúr alebo prelivných brodov. 

Línie deliacich objektov
Schematické znázornenie línií deliacich objektov

Neskôr boli prehrádzky upravené tak, aby nimi vedeli pri bežných prietokoch prejsť chodci a autá. Pri vyšších prietokoch počas záplav sú už brody neprejazdné. A preto sa plánovanie umelých záplav musí pre zabezpečenie bezpečnosti ohlasovať a odsúhlasovať organizáciami, ktoré v ramennej sústave vykonávajú činnosť (lesníci, poľovníci), a tiež starostami a obyvateľmi okolitých obcí, ktorí k ramenám chodia loviť ryby alebo na prechádzky. 

 

Pomocou systému prehrádzok sa síce zabezpečili výšky hladín porovnateľné so stavom pred prehradením Dunaja avšak bez prirodzenej fluktuácie hladín a dynamiky prúdenia, ktoré boli charakteristické pre ramenný systém v minulosti. Na malých bočných ramenách sú priepusty tvorené len úzkymi rúrami, ktoré sa výrazne upchávajú naplavenými konármi. Mnohé prehrádzky nemajú vôbec priepusty a počas bežného obdobia cez ne neprúdi voda. Z pohľadu migrácie rýb sú v súčasnosti všetky deliace stavby nepriechodné. 

Prehrádzka D1
Prehrádzka D1

Súvislá prietočnosť celého systému je nevyhnutná pre pravidelné preplachovanie ramien a spomalenie ich zanášania sedimentmi. Dotované prietoky sú natoľko nízke, že ramená so starým korytom komunikujú až v čase záplav. Stojatá alebo len veľmi pomaly tečúca voda v ramenách je dôkazom, že tento systém si vyžaduje nápravu. V rámci projektu LIFE Dunajské luhy bol pod vedením Výskumného ústavu vodného hospodárstva realizovaný monitoring, hydrodynamické a fyzikálne modelovanie a následne 19 autorov spoločne vypracovalo odbornú štúdiu zameranú na obnovu prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity celého ramenného systému Dunaja. Navrhované opatrenia majú prispieť k ozdraveniu lužných biotopov a druhov závislých na riečnej dynamike. 

Hydraulický výskum
Hydraulický výskum – testovacie merania (model v hydrotechnickej hale)

Ramenná sústava predstavuje veľmi zložitý a rozsiahly systém, v súčasných podmienkach výrazne modifikovaný. Komplexné opatrenia smerujúce k zásadnej zmene by vyžadovali zahrnúť do riešenia celý medzihrádzový systém, predovšetkým staré koryto Dunaja a ramenné sústavy na slovenskej i maďarskej strane inundácie. Hoci boli overené aj možnosti dotovania ramennej sústavy z hlavného koryta Dunaja (presun existujúcej hate v hlavnom koryte), takýto scenár je finančne a technicky náročný, vyžaduje dohodu oboch krajín, a teda presahuje možnosti nášho projektu. Preto sa štúdia zameriava na pomerne jednoduché opatrenia s cieľom dosiahnuť čo najvýraznejšie zlepšenie vodného režimu v sústave ramien. 

 

Bolo zistené, že prietokový a hladinový režim sa v hornej časti ramenného systému (Dobrohošť – Bodíky) líši od tej dolnej (Bodíky – Gabčíkovo), z čoho vyplýva aj odlišný typ navrhovaných opatrení.

 

Vzhľadom na dostatočný prietok aj sklon v hornej oblasti (línie A – C) je možné prebudovať vybrané prehrádzky a umožniť tak sprietočnenie viacerých paralelných ramien, rozdistribuovaním prietokov medzi nimi. Je potrebné vybudovať nové priepusty (ideálne v kombinácii s rybovodmi) na tých prehrádzkach, cez ktoré veľkú časť roka neprechádza žiadny prietok a stojatá voda v ramenách zahníva. Príliš úzke ramená zas vyžadujú rozšírenie prietočného profilu.

Prehrádzka B2
Prehrádzka B2

Takéto opatrenia nie sú však vhodné pre spodnú časť pod prehrádzkou D, kde je hlavné rameno rozdvojené (Bodícke horné a dolné rameno). Vplyvom tohto členenia dochádza v ramenách k výraznému zníženiu rýchlosti a dynamiky prúdenia, preto by ďalšie opatrenia zamerané na sprietočňovanie a zapájanie ďalších neaktívnych ramien situáciou ešte zhoršili. Už teraz tu ramená počas leta výrazne zarastajú vodnou vegetáciou, a to následne ešte viac spomaľuje prúdenie. Pre zlepšenie súčasného stavu by bolo potrebné zvýšiť prietokové množstvá vody. To je možné zabezpečiť úpravou prevádzkového režimu v prospech zlepšenia dynamiky vodného režimu na nápustnom objekte v Dobrohošti.

Vtok pri simulovanej záplave
Vtok do ramennej sústavy cez nápustný objekt Dobrohošť počas prietoku 90 m3/s

Kľúčovou je teda aj úprava režimu simulovaných záplav. So zvyšovaním prietoku na 90 m3/s sú sprietočnené aj malé prepájacie ramená a dochádza k pomerne rozsiahlemu vybreženiu najmä menších ramien a k zaplaveniu lokálnych terénnych zníženín a pozostatkov ramien. Do budúcna je cieľom púšťať do ramennej sústavy v období umelých záplav aspoň 120 m3/s, čo sú hodnoty blížiace sa prirodzenému stavu záplavovej aktivity. Zvýšený prietok vody počas simulovaných záplav by mal byť celospoločenským záujmom ochrany biodiverzity, klímy a vodných zdrojov. Dlžíme to našej krajine a prírode, ktorú sme pre svoj prospech využili. 

 

(zdroj: Holubová, K. Čomaj, M., Lukáč, M., Mravcová, K., Polák, V., Čuban, R., Krčmář, D., Studený, M., Baránek, P., Bušovský, J., Matok, P., Ando, M. Šporka, F., Horváthová, G., Baláži, P., Očadlík, M. (2018). Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania, LIFE 14 NAT/SK/001306, VÚVH, Bratislava)

 

Zdieľať obsah na: