PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
simulovaná záplava ramennej sústavy Dunaja
V objeme, ktorý sme dlhodobo žiadali.
V sobotu 2.3. sa začali postupne navyšovať prietoky cez nápustný objekt Dobrohošť, kadiaľ prúdi voda do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, tzv. vnútrozemskej delty s cieľom napojenia tejto vzácnej sústavy riečnych ramien a mokradí na dunajskú vodu.
Je to územie, ktoré je od postavenia VD Gabčíkovo prepojené s dunajskou vodou iba cez umelo vytvorený nápustný objekt a simulované záplavy sú jediný spôsob ako ho touto vodou výraznejšie dotovať.
Aktuálna jarná simulovaná záplava je v poradí už deviata záplava ramennej sústavy, ktorá tak ako všetky doposiaľ, je výsledkom množstva rokovaní medzi ochranármi, vodohospodármi a energetikmi. Od soboty sa postupne prietok navýšil a aktuálne kumuluje na výške 120 m3/sekundu, ktoré budú do územia prúdiť počas nasledujúcich 15 dní. Počas týchto 15 dní sa naplnia mokrade, zaplavia sa lužné lesy a tento zvýšený prietok pomôže vypláchnuť sedimenty z riečnych ramien, tak, aby sa obnažilo štrkové dno a zlepšila sa infiltrácia vody do podložia.
Tento rok začíname so záplavou najskôr ako sa za posledné 4 roky začínalo, pretože začiatok jari je výrazne posunutý -je posunutá vegetačná sezóna, aj sezóna rozmnožovania obojživelníkov, tak aby sme naplnili mokrade aj pre druhy, ktoré sa rozmnožujú skôr.
V roku 2020 sme iniciovali petíciu, vďaka ktorej sa nám podarilo tieto simulované záplavy znova obnoviť, pretože sa niekoľko rokov nekonali, aj keď boli stanovené ako kompenzačné opatrenie pre tento vzácny ekosystém už počas výstavby VD Gabčíkovo. Záplavy sa dejú v úzkej spolupráci medzi nami, Štátna ochrana prírody SR a Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH. Za ich realizáciu a hladký priebeh vďačíme aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik..
Tešíme sa z tejto záplavy, je to jediný spôsob ako môžeme lužné ekosystémy v tomto technicky ovplyvnenom území udržať pri živote. Je to veľmi významné územie z hľadiska biodiverzity, pohlcovania uhlíka a ochladzovania tohto územia. A v čase klimatickej krízy a krízy biodiverzity je to jedna z dôležitých vecí, ktoré môžeme pre našu prírodu robiť.
Priebeh záplav si môžete pozrieť na tomto linku
Zdieľať obsah na: