PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Záverečná konferencia

Záverečná konferencia projektu LIFE Dunajské luhy

6. februára 2024 sa v kongresovom centre na Divokej Vode konala záverečná konferencia projektu LIFE Dunajské luhy pod názvom Obnovujeme srdce dunajských luhov. Dopoludňajší program sa niesol v duchu prezentácie najväčších úspechov projektu. 56 účastníkov z radov projektových partnerov, miestnych farmárov, rybárov, lesníkov, vodákov, užívateľov a vlastníkov pozemkov, vedeckých pracovníkov či zástupcov médií privítal predseda združenia Tomáš Kušík.

Program konferencie
Program konferencie bol bohatý
Diskusia
Diskusia bola živá po každej prednáške

Úvodom boli predstavené základné informácie o projekte a jeho cieľoch. Následne Katarína Mravcová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva uviedla hostí do problematiky ramennej sústavy Dunajasimulovaných záplav. Na tieto témy nadviazala Miroslava Rakovská s prezentáciou najvýznamnejších obnovných opatrení vybraných ramien vnútrozemskej delty. O vplyve vodného režimu na rozmnožovanie obojživelníkov referoval Peter Mikulíček, ktorý každoročne v rámci projektu realizuje monitoring žiab a obojživelníkov na strategických projektových lokalitách. O kosení, extenzívnej pastve ako aj orezávaní hlavových vŕb rozprával Andrej Devečka, manažér projektu, nakoľko toto sú relevantné témy projektu v rámci aktivít zameraných na obnovu nížinných lúk a nelesných biotopov. Entomológ Marek Semelbauer následne demonštroval pozitívny vplyv týchto opatrení na lúčne biotopy prezentáciou výsledkov monitoringu opeľovačov a iných skupín hmyzu v Dunajských luhoch. O tom, čo v sebe ukrývajú hlavové vŕby a aký význam z hľadiska biodiverzity majú oboznámil publikom Tomáš Olšovský, riaditeľ správy CHKO Záhorie. No a napokon hosťom porozprával Andrej Devečka o aktivitách projektu zameraných na obnovu pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných porastov, teda o pestovaní sadbového materiálu, výsadbách nových porastov, povýsadbovej starostlivosti a odstraňovaní inváznych drevín v lužných lesoch.  

Prednáška o Dunaji
Veľká časť projektových aktivít sa venuje dunajským ramenám
Účastníci konferencie
Projektové výstupy vyvolali pozitívny ohlas publika

Po spoločnom obede sa účastníci konferencie odviezli na vlečke traktora na miesto terénnej exkurzie, k dolnému Vojčianskemu ramenu, kde mohli vidieť výsledok niekoľkomesačnej práce v teréne – obnovené časti ramena, ktoré sa vďaka rozsiahlym výkopovým prácam a osadeniu kapacitných rámových priepustov podarilo sprietočniť na dĺžke 3,7 km. Rameno bolo slávnostne odkopané a voda do jeho obnovených úsekov konečne po desaťročiach sucha natiekla. Akcia v teréne bola sprevádzaná tlačovou konferenciou za prítomnosti množstva žurnalistov. 

Terénna exkurzia
Účastníci exkurzie napäto čakajú na finálne prekopanie ramena
Tlačová konferencia
Tlačová konferencia k obnoveniu Vojčianskeho ramena
Zdieľať obsah na: