„Pasenie je spása“

Projekt LIFE SUB-PANNONIC sa venuje obnove vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi, pretože na nich už niekoľko desiatok rokov neprebieha tradičná pastva. Obnova týchto biotopov prebieha najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi. Na 22 lokalitách na Slovensku, od Malých Karpát až po Zemplín, a 7 lokalitách na Morave projekt zlepšuje nielen stav týchto vzácnych biotopov, ale aj stav populácií európsky významných druhov rastlín: jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum), rumenica turnianska (Onosma tornensis) a artemisia pančičova (Artemisia pancicii).

Partneri projektu sú Štátna ochrana prírody SR a pre lokality na Morave ČSOPK – ONYX.

Ďakujeme správam NP Slovenský Kras, CHKO Latorica, CHKO Cerova vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy, AOPK – CHKO Pálava a miestnym hospodárom za ich pomoc s realizáciou projektu.

Dobrovoľníčilo sa v novembri aj na Veľkom kopci

Už druhý víkend neodolali čaru dobrovoľníctva na Tokaji geokeškári z OZ Permoníci, tentoraz na Veľkom kopci (nad Mestom Kráľovský Chlmec). Ručne sme vyčistili pasienky husto zarastené inváznym agátom a expanzívnymi drevinami.

Obnova Tarbucky pokračuje aj vďaka dobrovoľníkom z OZ Permoníci

V septembri sa otriasal vrch Tarbucka nielen pod kopytami pasúcich sa kôz, ale tentoraz aj pod nohami dobrovoľníkov.Dobrovoľníci a „geokeškári“ z OZ Permoníci pomáhali ručne vyčistiť tieto vzácne miesta od náletových drevín a tak urýchlili aktivity odvážneho miestneho chovateľa Juraja Kulčára s jeho rodinou.

Obnova manažmentov a pastvy na lokalite Sedliská v Hlohovci

Asi pred rokom sme začali riešiť obnovné aktivity na území európskeho významu Sedliská pri Hlohovci. Južnú časť tohto územia tvoria krásne xerotermné lúky s poniklecom a hlaváčikom, ktoré boli v minulosti využívané ako pasienky.

Obnova vzácnych biotopov Tarbucky

Vrch Tarbucka sa rozprestiera nad obcami Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec a Malý Kamenec. Tarbucka hostí vďaka špecifickému podložiu a vhodným mikroklimatickým podmienkam vzácne sucho a teplomilné travinno-bylinné porasty a poskytuje domov mnohým chráneným druhom rastlín a živočíchov. Vďaka týmto prírodným hodnotám bola vyhlásená aj ako Územie európskeho významu.

Obnova pasienkov na Zádielskej planine

Druhové bohatstvo našej krajiny sa viaže na nelesné biotopy – patria k nim aj teplomilné a suchomilné lúky a pasienky, ktoré môžeme obdivovať aj v Slovenskom Krase. Tieto biotopy sú závislé od tradičného manažmentu – extenzívnej pastvy a kosenia. Žiaľ, na väčšine miest sa už viac ako 30 rokov tradične nehospodári. Dôsledkom toho pasienky zarastajú náletovými drevinami a expanzívnymi trávami.

Obnova pastvy na Veľkom kopci

S miestnym hospodárom Arnoldom Dócsom sme rozbehli pastvu kôz v ÚEV Veľký Kopec na východnom Slovensku - nad Kráľovským Chlmcom. Pastva kôz v tomto území pomôže obnoviť cenné stepné biotopy a pasienkové dubiny, ktoré sú plné života, najmä toho hmyzieho a rastlinného.

Obnova pasienkov na Silickej planine

Už prvý rok projektu LIFE Sub-pannonic sme začali s obnovou vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev. Jednou z lokalít je Fabiánka, časť najväčšej krasovej planiny Slovenského Krasu – Silickej planiny. Okrem špecifických podmienok prostredia je pre zachovanie tunajších travinno-bylinných biotopov dôležitá aj tradičná pastva. Na mnohých miestach sa však už niekoľko desiatok rokov nepáslo, a tak husto…

Názov projektu: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Projektová schéma: LIFE, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SUB-PANNONIC

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu a 3 druhov európskeho významu (z toho 2 prioritné) v 22 lokalitách siete NATURA 2000 na Slovensku a v 7 lokalitách na území Moravy (ČR). V súčasnosti sú projektové lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými drevinami a expanzívnymi trávami a šírením nepôvodných druhov. Populácie cieľových druhov sú malé a fragmentované.

Vhodnými manažmentovými opatreniami projekt podstatne prispeje k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku, k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Okrem zlepšenia stavu predmetných biotopov je cieľom projektu zabezpečiť pre obnovené plochy trvalo udržateľnú starostlivosť a obnoviť ekosystémové služby. Podstatná časť aktivít projektu bude realizovaná v spolupráci s miestnymi hospodármi a komunitami, čím projekt prinesie aj významné socio-ekonomické prínosy a prispeje k tvorbe pracovných miest v regiónoch.

Špecifické ciele:

  1. Obnova trávnych biotopov (6210*, 6240*, 6250*) a zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o ne
  2. Zlepšenie stavu populácie druhu *Onosma tornensis a jeho biotopu
  3. Zlepšenie stavu populácie druhu *Artemisia pancicii a jeho biotopu
  4. Zlepšenie stavu populácie druhu *Himanthoglossum caprinum a jeho biotopu

Sledujte projekt aj na facebooku.

Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 

Rumenica turnianska (Onosma tornensis)

 

Artemisia pančičova (Artemisia pancicii)

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinnobylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup a dlhodobý prenájom pozemkov

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvov projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

D.2: Monitoring indikátorov prínosu projektu LIFE

D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

E.3: Replikačné nástroje

E.4: Zvyšovanie socio-ekonomických benefitov

E.5: Sieťovanie a tvorba strategických dokumentov

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Projektový manažment a reportovanie

F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

F.3: After-LIFE plán

Stav k 1.5.2021

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinno-bylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

Odborné štúdie sú hotové a pomáhajú nám pri obnove biotopov a populácii druhov. Ďakujeme najlepším odborníkom na cieľové biotopy a druhy za ich nadšenie pri tvorbe štúdií aj za cenné rady priamo v teréne!

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

Po druhej zime už máme obnovených okolo 160 ha cieľových biotopov na Dolnom Zemplíne (Veľký kopec nad Kráľovským Chlmcom a Tarbucka pri Strede nad Bodrogom), v Slovenskom Krase (na Silickej planine – ÚEV Fabiánka, v PR Zemné hradisko a na Zádielskej a Jasovskej planine – ÚEV Horný vrch, na Plešivskej planine), na Morave (ÚEV Bílý kopec u Čejče, Čejkovické Špidláky, Hochberk, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout), v Tematínskych vrchoch, pri Bratislave (ÚEV Biskupické luhy) a nad Hlohovcom (ÚEV Sedliská). Počas hniezdneho obdobia sa sústredíme na iný typ aktivít – najmä odstraňovanie inváznych druhov, ktoré je práve vo vegetačnej dobe najúčinnejšie.

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

Na väčšine lokalít po C.1 aktivitách je nutné hneď zaviesť pastvu, inak by odstránené nálety začali zmladzovať. Kravy, ovce či kozy si s mladými výmladkami veľmi dobre poradia a pomôžu obnoviť biotopy na nerozoznanie. Preto hospodárom pomáhame pasienky upraviť podľa potrieb pasených zvierat (dočistiť pre citlivejšie kopytá kráv, podľa potreby oplotiť či zabezpečiť tieň a vodu pre pohodlie našich pomocníčok). Takto sme v sezóne 2019 spustili pastvu na Veľkom Kopci nad Kráľovským Chlmcom aj na viacerých lokalitách v Slovenskom Krase. Od jari 2020 v spolupráci s miestnym hospodárom pasieme aj na dlhé roky opustenom vrchu Tarbucka v regióne Dolný Zemplín. V Slovenskom Krase rozširujeme doteraz zarastené a opustené pasienky na Silickej, Plešivskej, Jasovskej a Zádielskej planine aj PR Zemné hradisko. Nad Hlohovcom sa vďaka projektu začala pásť dlhé roky opustená lokalita Sedliská. V sezóne 2020 sme tak v rámci projektu pásli už na viac ako 190 ha (vrátane Českej republiky).

V Českej republike sa obnovila pastva na väčšine lokalít po aktivite C.1 a to v ÚEV Bílý kopec u Čejče, Čejkovické Špidláky, Hochberk, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kopaniny a Přední kout.

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

Na základe odporúčania expertnej štúdie začali obnovné opatrenia pre Himantoglossum caprinum na ÚEV Zobor a Artemisia pancicii na lokalite Čejkovické špidláky (ČR).

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

Monitoring dopadu projektových aktivít na cieľové druhy a biotopy, ekosystémové služby či hodnotenie socio-ekonomických dopadov je esenciálnou súčasťou projektov. S pomocou najlepších odborníkov prebieha druhá sezóna monitoringu.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

Od začatia projektu vyšlo viacero výstupov v médiách. Jedným je napríklad táto reportáž v regionálnej televízii MA7, kde sa reportéri prišli pozrieť, ako sa obnovenie pastvy nad Kráľovským Chlmcom plánuje, a ďalšia, kde už sa pasie. Projekt a jeho aktivity spomenuli aj v správach V4 televízie M1, v Slovenskom rozhlase a televízii, v denníku Új szó, na portáloch bomm.sk., enviroportal.sk, dobrenoviny.sk, čas.sk, teraz.sk, sme.sk, obecne-noviny.sk, na stránke MŽP SR a pod.

Pastva na Tarbucke potešila čitateľov Korzára, Nového Času a ďalších periodík.

V rámci projektu sme osadili 1. náučný panel (spolu s lavičkou na Veľkom Kopci nad Kráľovským Chlmcom) a urobili 8 exkurzií pre verejnosť.

Jednou z najpodstatnejší častí projektu je zvyšovanie povedomia stakeholderov. Toto robíme prakticky na dennej báze, keď sa stretávame s miestnymi gazdami, chovateľmi, predstaviteľmi urbariátov, pozemkových spoločenstiev či miestnych samospráv.

Best practice projektu sa snažíme posúvať ďalej a pomáhať pri replikácií a transferu do politických dokumentov. Takto sme sa už stihli podieľať na novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci tvorby novej poľnohospodárskej politiky tlačíme na to, aby dotácie farmárom boli lepšie prerozdeľované a podporovali dlhodobé prírode blízke obhospodarovanie travinno-bylinných biotopov. Tešíme sa, že projektové aktivity pomáhajú našim hospodárom, a že sa tak vďaka tejto dobrej spolupráci podarilo rozšíriť aj sieť NATURA 2000.

Mgr. Katarína Mikulová, PhD. – junior projektový manažér

mikulova(at)broz.sk

Mgr. Pavol Littera, PhD. – senior projektový manažér

littera(at)broz.sk

RNDr. Pavol Surovec – finančný manažér

surovec(at)broz.sk

Miroslav Farkaš – koordinátor prác v teréne

farkas(at)broz.sk

ŠOP SR:
Ing. Drahoš Stano – koordinátor prác v teréne

Za pomoc ďakujeme správam NP Slovenský Kras, CHKO Latorica, CHKO Cerova vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy.

ČSOPK ONYX:

Mgr. Roman Barták – koordinátor pre lokality na Morave

roman.bartak(at)email.cz

Petra Fügnerová – asistentka

Za pomoc pri obnove Moravských lokalít ďakujeme AOPK – CHKO Pálava a Jihomoravskému kraji.

 

S obnovou konkrétnych lokalít nám pomáhajú miestny hospodári. Za obnovu a starostlivosť o lokality vďačíme:

ÚEV Veľký Kopec: Arnold Dócs s rodinou

ÚEV Tarbucka: Juraj Kulčár a jeho syn Dani

ÚEV Horný vrch – Jasovská planina: Urbariát Háj a Agrodružstvo Turňa

ÚEV Horný vrch – Zemné hradisko: Urbariát Dvorníky a Agrodružstvo Turňa 

ÚEV Horný vrch – Zádielská planina, časť Hačavské lúky: Július Hodermarský, Agro Hačava, s.r.o.

ÚEV Silická planina: Družstvo Silická planina

ÚEV Plešivská planina: Agrospol Honce, s.r.o.; SHR Vojtech Szendi; SHR Gabriel Szendi

ÚEV Sedliská: Roman Halás s rodinou