„Pasenie je spása“

Projekt LIFE SUB-PANNONIC sa venuje obnove vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi, pretože na nich už niekoľko desiatok rokov neprebieha tradičná pastva. Obnova týchto biotopov bude prebiehať najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi. Na 22 lokalitách na Slovensku, od Malých Karpát až po Latoricu, a 7 lokalitách na Morave projekt zlepší nielen stav týchto vzácnych biotopov, ale aj stav populácií európsky významných druhov rastlín: artemisia pančičova (Artemisia pancicii), jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum) a rumenica turnianska (Onosma tornensis).

Názov projektu: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SUB-PANNONIC

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu a 3 druhov európskeho významu (z toho 2 prioritné) v 22 lokalitách siete NATURA 2000 na Slovensku a v 7 lokalitách na území Moravy (ČR). V súčasnosti sú projektové lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými drevinami a expanzívnymi trávami a šírením nepôvodných druhov. Populácie cieľových druhov sú malé a fragmentované.

Vhodnými manažmentovými opatreniami projekt podstatne prispeje k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku, k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Okrem zlepšenia stavu predmetných biotopov je cieľom projektu zabezpečiť pre obnovené plochy trvalo udržateľnú starostlivosť a obnoviť ekosystémové služby. Podstatná časť aktivít projektu bude realizovaná v spolupráci s miestnymi hospodármi a komunitami, čím projekt prinesie aj významné socio-ekonomické prínosy a prispeje k tvorbe pracovných miest v regiónoch.

Špecifické ciele:

  1. Obnova trávnych biotopov (6210*, 6240*, 6250*) a zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o ne
  2. Zlepšenie stavu populácie druhu *Onosma tornensis a jeho biotopu
  3. Zlepšenie stavu populácie druhu *Artemisia pancicii a jeho biotopu
  4. Zlepšenie stavu populácie druhu *Himanthoglossum caprinum a jeho biotopu

Artemisia pančičova (Artemisia pancicii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 

Rumenica turnianska (Onosma tornensis)

SKCHVU027  Slovenský kras

SKCHVU007  Dunajské luhy

SKCHVU015  Medzibodrožie

SKCHVU014  Malé Karpaty

SKCHVU003  Cerová vrchovina-Porimavie

SKUEV0295   Biskupické luhy

SKUEV0269   Ostrovné lúčky

SKUEV0175   Sedliská

SKUEV0277   Nad vinicami

SKUEV0380   Tematínske vrchy

SKUEV0567   Turecký vrch

SKUEV0130   Zobor

SKUEV0392   Brezovská stráň

SKUEV0362   Pieskovcové chrbty

SKUEV1362   Pieskovcové chrbty

SKUEV0669   Drieňové

SKUEV0359   Dechtárske vinice

SKUEV0358   Soví hrad

SKUEV0356   Horný vrch

SKUEV0737   Palanta

SKUEV0353   Plešivská planina

SKUEV0343   Plešivské stráne

SKUEV0355   Fabiánka

SKUEV0345   Kečovské škrapy

SKUEV0347   Domické škrapy

SKUEV0032   Ladmovské vápence

SKUEV0029   Veľký kopec

NP Slovenský Kras

CHKO Dunajské luhy

CHKO Cerová vrchovina

CHKO Ponitrie

CHKO Malé Karpaty

CHKO Latorica

CHA Bajdeľ

CHA Poľovnícky les

CHA Veľký kopec

PR Dunajské ostrovy

PR Ostrovné lúčky

PR Gajc

PR Kopáčsky ostrov

PR Topoľové hony

PR Šípka

PR Turecký vrch

NPR Javorníček

NPR Tematínska lesostep

PR Kňaží vrch

NPR Zoborská lesostep

PR Žibrica

PR Gerlašské skaly

PR Sedliská

NPR Kečovské škrapy

NPR Domické škrapy

PR Palanta

NPR Kašvár

NPR Zádielska tiesňava

NPR Havrania skala

NPR Turniansky hradný vrch

PR Zemné hradisko

PP Panský diel

Ramsarská lokalita Dunajské luhy

Biosférická rezervácia Slovenský Kras

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinnobylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup a dlhodobý prenájom pozemkov

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvov projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

D.2: Monitoring indikátorov prínosu projektu LIFE

D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

E.3: Replikačné nástroje

E.4: Zvyšovanie socio-ekonomických benefitov

E.5: Sieťovanie a tvorba strategických dokumentov

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Projektový manažment a reportovanie

F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

F.3: After-LIFE plán

Mgr. Pavol Littera, PhD. – senior projektový manažér

littera(at)broz.sk

Mgr. Katarína Botková Mikulová – junior projektový manažér

katka.botka(at)gmail.com

K tomuto projektu nie sú priradené žiadne novinky