„Pasenie je spása“

Projekt LIFE SUB-PANNONIC sa venuje obnove vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi, pretože na nich už niekoľko desiatok rokov neprebieha tradičná pastva. Obnova týchto biotopov prebieha najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi. Na 22 lokalitách na Slovensku, od Malých Karpát až po Zemplín, a 7 lokalitách na Morave projekt zlepšuje nielen stav týchto vzácnych biotopov, ale aj stav populácií európsky významných druhov rastlín: jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum), rumenica turnianska (Onosma tornensis) a artemisia pančičova (Artemisia pancicii).

Partneri projektu sú Štátna ochrana prírody SR a pre lokality na Morave ČSOPK – ONYX.

Ďakujeme správam NP Slovenský Kras, CHKO Latorica, CHKO Cerova vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy, AOPK – CHKO Pálava a miestnym hospodárom za ich pomoc s realizáciou projektu.

Aktívny víkend na Veľkom Kopci

V spolupráci s farmárom Arnoldom Dócsom, miestymi nadšencami a nesmiernej posile z OZ SAVE NATURE, sme pomáhali v čistení pasienku od náletových a inváznych drevín.

Pomáhať farmárom znamená pomáhať biodiverzite

Na Drieňovom sme tento víkend opäť obnovovali pastvu. V spolupráci s miestnym farmárom, pracovníkmi Správy CHKO Cerová vrchovina a dobrovoľníkmi sme neďaleko obce Petrovce čistili nepriechodný pasienok od náletových drevín a agátov.

Načerpali sme inšpiráciu na rozvíjanie lokálneho turizmu!

Každá z lokalít zaradených do projektu Subpannonic sa môže pýšiť prírodnými krásami, ktoré majú potenciál prilákať nejedeného turistu. Väčšinou však ide o oblasti, ktoré nie sú medzi turistami veľmi známe. Ako naštartovať turizmus v takýchto územiach?

Podporujeme biodiverzitu tvorbou pasienkových lesov

Začali sme s obnovou pasienkového lesa v Podunajských Biskupiciach. Pastva domácich zvierat bola kedysi v tejto oblasti samozrejmosťou. Z dôvodu zániku pastvy toto územie do veľkej miery zarastá náletovými drevinami, ako aj rôznymi druhmi inváznych rastlín. Rozhodli sme sa preto zarastanie potlačiť pastvou zmiešaného stáda oviec a kôz.

Vydali sme brožúru „Pasenie je spása“

Konečne sa nám podarilo to, čo sme už dlho plánovali. Vydať brožúrku o význame pastvy v krajine - pre opeľovače, kvety, hmyz, vtáky - pre biodiverzitu celkovo.

Stránka spájajúca hospodárov je takmer dokončená

Web stránka, ktorá propaguje hospodárov hospodáriacich šetrne k prírode a prepája ich s odberateľmi ich produktov je takmer hotová. Stránka s názvom Krajina živá bude spustená čoskoro a postupne sa do nej môžu hlásiť hospodári, ktorí pasú extenzívne - s menším počtom zvierat, alebo na veľkých plochách a takýmto spôsobom prispievajú k biodiverzite poľnohospodárskej krajiny.

Makali sme na Pieskovcových chrbtoch

Na lokalitu Pieskovcové chrbty sa snažíme prinavrátiť pastvu, ktorá bude kľúčová pre ochranu vzácnych druhov. Zatiaľ aspoň čistíme a odstraňujeme nálety.

Dobrovoľnícke akcie „Štipacie“

Dobrovoľníci z OZ Permoníci - geokeškári ako aj iní dobrovoľníci už 20ty krát! navštívili lokalitu Pánsky diel a svojou ochotou tak pomohli napredovať v zabezpečení ochrany cieľových druhov a biotopov v tomto území.

Umiestnenie náučných panelov v Cerovej vrchovine

Aktivity, ktoré vykonávame v rámci projektu LIFE Sub-pannonic sú predovšetkým zamerané na obnovu pasenia ako nástroj na zabezpečenie priaznivého stavu sucho a teplomilných biotopov. Neodmysliteľnou súčasťou je aj propagácia prírodných hodnôt.

Obnovujeme pastvu na Fabiánke

V Národnom parku Slovenský kras sa nachádza unikátne územie európskeho významu Fabiánka. Jedná sa o mozaikovitú krajinu pasienkov a drevín, ktorá však utrpela opúšťaním pasenia, čo malo za následok úbytok chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov viazaných na nelesné stanovištia.

Obnovujeme Serényiho cisternu, obnovujeme pasenie

Aj vďaka zámerom projektu LIFE Sub-pannonic v Území európskeho významu Plešivecká planina sa nám podarilo presvedčiť majiteľa historicky jedinečnej pastevnej infraštruktúry – Serényiho cisterny, aby bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.

Dobrovoľnícka akcia na Tarbucke 2.0

Koncom septembra sa sucho-teplomilné pasienky na juhu východného Slovenska znovu tešili pozornosti. Územie európskeho významu Tarbucka, ktoré bolo vyhlásené na ochranu a zlepšenie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, totiž už po druhý krát navštívili dobrovoľníci.

Výsledky obnovy pasienkov na Zemnom hradisku

Na lokalite Zemné hradisko, ktoré je súčasťou Územia európskeho významu Horný vrch, sa nám podarilo docieliť vďaka ochranárskym zásahom úspechy. Hadinec červený je u nás chránený druh a zároveň druh európskeho významu.

Predjarný manažment na Drieňovom

Koncom februára sme pomáhali prírode v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Stretli sme sa s pracovníkmi Správy CHKO, so strážou prírody a dobrovoľníkmi.

Dobrovoľníčilo sa v novembri aj na Veľkom kopci

Už druhý víkend neodolali čaru dobrovoľníctva na Tokaji geokeškári z OZ Permoníci, tentoraz na Veľkom kopci (nad Mestom Kráľovský Chlmec). Ručne sme vyčistili pasienky husto zarastené inváznym agátom a expanzívnymi drevinami.

Obnova Tarbucky pokračuje aj vďaka dobrovoľníkom z OZ Permoníci

V septembri sa otriasal vrch Tarbucka nielen pod kopytami pasúcich sa kôz, ale tentoraz aj pod nohami dobrovoľníkov.Dobrovoľníci a „geokeškári“ z OZ Permoníci pomáhali ručne vyčistiť tieto vzácne miesta od náletových drevín a tak urýchlili aktivity odvážneho miestneho chovateľa Juraja Kulčára s jeho rodinou.

Obnova manažmentov a pastvy na lokalite Sedliská v Hlohovci

Asi pred rokom sme začali riešiť obnovné aktivity na území európskeho významu Sedliská pri Hlohovci. Južnú časť tohto územia tvoria krásne xerotermné lúky s poniklecom a hlaváčikom, ktoré boli v minulosti využívané ako pasienky.

Obnova vzácnych biotopov Tarbucky

Vrch Tarbucka sa rozprestiera nad obcami Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec a Malý Kamenec. Tarbucka hostí vďaka špecifickému podložiu a vhodným mikroklimatickým podmienkam vzácne sucho a teplomilné travinno-bylinné porasty a poskytuje domov mnohým chráneným druhom rastlín a živočíchov. Vďaka týmto prírodným hodnotám bola vyhlásená aj ako Územie európskeho významu.

Obnova pasienkov na Zádielskej planine

Druhové bohatstvo našej krajiny sa viaže na nelesné biotopy – patria k nim aj teplomilné a suchomilné lúky a pasienky, ktoré môžeme obdivovať aj v Slovenskom Krase. Tieto biotopy sú závislé od tradičného manažmentu – extenzívnej pastvy a kosenia. Žiaľ, na väčšine miest sa už viac ako 30 rokov tradične nehospodári. Dôsledkom toho pasienky zarastajú náletovými drevinami a expanzívnymi trávami.

Obnova pastvy na Veľkom kopci

S miestnym hospodárom Arnoldom Dócsom sme rozbehli pastvu kôz v ÚEV Veľký Kopec na východnom Slovensku - nad Kráľovským Chlmcom. Pastva kôz v tomto území pomôže obnoviť cenné stepné biotopy a pasienkové dubiny, ktoré sú plné života, najmä toho hmyzieho a rastlinného.

Obnova pasienkov na Silickej planine

Už prvý rok projektu LIFE Sub-pannonic sme začali s obnovou vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev. Jednou z lokalít je Fabiánka, časť najväčšej krasovej planiny Slovenského Krasu – Silickej planiny. Okrem špecifických podmienok prostredia je pre zachovanie tunajších travinno-bylinných biotopov dôležitá aj tradičná pastva. Na mnohých miestach sa však už niekoľko desiatok rokov nepáslo, a tak husto…

Názov projektu: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Projektová schéma: LIFE, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SUB-PANNONIC

Koordinujúci partner: BROZ

Pridružení pojektoví partneri:

Český svaz ochrancú přírody ONYX, Štátna ochrana prírody SR

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu a 3 druhov európskeho významu (z toho 2 prioritné) v 22 lokalitách siete NATURA 2000 na Slovensku a v 7 lokalitách na území Moravy (ČR). V súčasnosti sú projektové lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými drevinami a expanzívnymi trávami a šírením nepôvodných druhov. Populácie cieľových druhov sú malé a fragmentované.

Vhodnými manažmentovými opatreniami projekt podstatne prispeje k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku, k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Okrem zlepšenia stavu predmetných biotopov je cieľom projektu zabezpečiť pre obnovené plochy trvalo udržateľnú starostlivosť a obnoviť ekosystémové služby. Podstatná časť aktivít projektu bude realizovaná v spolupráci s miestnymi hospodármi a komunitami, čím projekt prinesie aj významné socio-ekonomické prínosy a prispeje k tvorbe pracovných miest v regiónoch.

Špecifické ciele:

  1. Obnova trávnych biotopov (6210*, 6240*, 6250*) a zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o ne
  2. Zlepšenie stavu populácie druhu *Onosma tornensis a jeho biotopu
  3. Zlepšenie stavu populácie druhu *Artemisia pancicii a jeho biotopu
  4. Zlepšenie stavu populácie druhu *Himanthoglossum caprinum a jeho biotopu

 

Ak máte záujem o podobné aktivity vo svojom okolí alebo potrebujete poradiť v témach, ktorým sa venujeme v projekte, neváhajte sa na nás obrátiť:

pre Slovensko:
Katarína Mikulová, mikulova@broz.sk, +421 948 408 042
Ivana Czocherová, czocherova@broz.sk, +421 904 817 534

pre Česko:
Vilém Jurek, vilem.j@gmail.com, +420 605 526 958
Ondřej Bukovský, bukovsky.ondra@gmail.com

 

V projekte sa špeciálne venujeme nasledovným témam:

  • Obnova dlho opustených a zarastených pasienkov
  • Použitie antiparazitík (liečiv na ochranu hospodárskych zvierat pred parazitmi) neškodných pre užitočné druhy hmyzu (napr. lajniaky)
  • Prírode blízky a efektívny manažment inváznych druhov
  • Optimálny manažment projektových druhov *Onosma tornensis, *Artemisia pancicii a Himantoglossum caprinum (a iných druhov pasienkových spoločenstiev)

Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 

Rumenica turnianska (Onosma tornensis)

 

Artemisia pančičova (Artemisia pancicii)

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinnobylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup a dlhodobý prenájom pozemkov

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvov projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

D.2: Monitoring indikátorov prínosu projektu LIFE

D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

E.3: Replikačné nástroje

E.4: Zvyšovanie socio-ekonomických benefitov

E.5: Sieťovanie a tvorba strategických dokumentov

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Projektový manažment a reportovanie

F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

F.3: After-LIFE plán

Stav k 31.1.2024

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinno-bylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

Odborné štúdie sú hotové a pomáhajú nám pri obnove biotopov a populácii druhov. Ďakujeme najlepším odborníkom na cieľové biotopy a druhy za ich nadšenie pri tvorbe štúdií aj za cenné rady priamo v teréne!

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

Momentálne už máme obnovených okolo 348 ha cieľových biotopov rozprestierajúcich sa od Dolného Zemplína (ÚEV Ladmovské vápence pri Ladmovciach, ÚEV Veľký kopec nad Kráľovským Chlmcom a ÚEV Tarbucka pri Strede nad Bodrogom), cez Slovenský Kras (v ÚEV Plešivská planina, na Silickej planine – ÚEV Fabiánka, v PR Zemné hradisko a na Zádielskej a Jasovskej planine – ÚEV Horný vrch), Cerovú vrchovinu (ÚEV Pieskovcové chrbty pri Drni, ÚEV Drieňové pri Jesticiach), Inovecké predhorie (ÚEV Tematínske vrchy), juh Považského Inovca (ÚEV Sedliská nad Hlohovcom), okolie Bratislavy (ÚEV Biskupické luhy a ÚEV Ostrovné lúčky) po Moravu (ÚEV Ječmeniště, Bílý kopec u Čejče, Čejkovické Špidláky, Hochberk, Kamenný vrch u Kurdějova, Hochberk, Přední Kopaniny a Přední kout). Počas hniezdneho obdobia sa sústredíme na iný typ aktivít – najmä odstraňovanie inváznych druhov, ktoré je práve vo vegetačnej dobe najúčinnejšie. Proti inváznym rastlinám sa nám podarilo zasiahnuť už na viac ako 131,3 ha vo viacerých projektových lokalitách.

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

Na väčšine lokalít po C.1 aktivitách je nutné hneď zaviesť pastvu, inak by odstránené nálety začali zmladzovať. Kravy, ovce, kozy či somáre si s mladými výmladkami veľmi dobre poradia a pomôžu obnoviť biotopy na nerozoznanie. Preto hospodárom pomáhame pasienky upraviť podľa potrieb pasených zvierat (dočistiť pre citlivejšie kopytá kráv, podľa potreby oplotiť či zabezpečiť tieň a vodu pre pohodlie našich pomocníčok). Takto sme v sezóne 2019 spustili pastvu na Veľkom Kopci nad Kráľovským Chlmcom aj na viacerých lokalitách v Slovenskom Krase (na Silickej, Plešivskej, Jasovskej a Zádielskej planine aj PR Zemné hradisko). Od jari 2020 v spolupráci s miestnym hospodárom pasieme aj na dlhé roky opustenom vrchu Tarbucka v regióne Dolný Zemplín. Nad Hlohovcom sa vďaka projektu začala pásť dlhé roky opustená lokalita Sedliská. V Českej republike sa taktiež pasie na väčšine lokalít po aktivite C.1 a to v ÚEV Ječmeniště, Bílý kopec u Čejče, Čejkovické Špidláky, Hochberk, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední Kopaniny a Přední Kout.

V sezóne 2021 sme tak v rámci projektu pásli už na viac ako 200 ha. V nasledujúcej sezóne, v roku 2022 sa nám podarilo obnoviť pastvu na vyše 250 ha, pričom v sezóne 2023 sme už pásli na 423 ha! Tým sme presiahli očakávané výsledky projektu.

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

Na základe odporúčania expertnej štúdie boli obnovné opatrenia pre Himantoglossum caprinum na ÚEV Zobor a UEV Nad Vinicami. Pre Artemisia pancicii pracujeme na lokalite Čejkovické špidláky (ČR). Aktívne pracujeme aj na obnovných opatreniach pre Onosma tornensis v ÚEV Horný vrch.

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

Monitoring dopadu projektových aktivít na cieľové druhy a biotopy, ekosystémové služby či hodnotenie socio-ekonomických dopadov je esenciálnou súčasťou projektov. S pomocou najlepších odborníkov prebehla ďalšia sezóna monitoringu.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

Od začatia projektu vyšlo viacero výstupov v médiách. Jedným je napríklad táto reportáž v regionálnej televízii MA7, kde sa reportéri prišli pozrieť, ako sa obnovenie pastvy nad Kráľovským Chlmcom plánuje, a ďalšia, kde už sa pasie. Projekt a jeho aktivity spomenuli aj v správach V4 televízie M1, v Slovenskom rozhlase a televízii, v denníku Új szó, na portáloch bomm.sk.enviroportal.skdobrenoviny.skčas.skteraz.sksme.skobecne-noviny.sk, na stránke MŽP SR a pod.

Pastva na Tarbucke potešila čitateľov KorzáraNového Času a ďalších periodík.

Podkast o pastve s našou Katkou Mikulovou si môžete vypočuť na Denníku N. Okrem toho, o pastve sme sa rozprávali napríklad aj v rubrike Čierna labuť_FM v :Popo_FM v FM rádiu a v žurnále Pravda (https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/666119-slony-do-europy-mamuty-na-sibir-a-ovce-do-lesov/). 

V rámci projektu sme osadili už viacero náučných panelov (v Cerovej vrchovine, na Tarbuckej a spolu s lavičkou na Veľkom Kopci nad Kráľovským Chlmcom). Na ďalšie náučné panely osadené na projektových lokalitách sa môžete tešiť už tento rok! Stále sa venujeme aj exkurziám pre verejnosť. Mnohé sme spojili s dobrovoľníckymi aktivitami, pri ktorých nám a miestnym gazdom dobrovoľníci pomáhajú čistiť pasienky.

Jednou z najpodstatnejší častí projektu je zvyšovanie povedomia stakeholderov. Toto robíme prakticky na dennej báze, keď sa stretávame s miestnymi gazdami, chovateľmi, predstaviteľmi urbariátov, pozemkových spoločenstiev či miestnych samospráv.

Best practice projektu sa snažíme posúvať ďalej a pomáhať pri replikácií a transferu do politických dokumentov. Takto sme sa už stihli podieľať na novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci tvorby novej poľnohospodárskej politiky tlačíme na to, aby dotácie farmárom boli lepšie prerozdeľované a podporovali dlhodobé prírode blízke obhospodarovanie travinno-bylinných biotopov. Tešíme sa, že projektové aktivity pomáhajú našim hospodárom, a že sa tak vďaka tejto dobrej spolupráci podarilo rozšíriť aj sieť NATURA 2000. Darí sa nám aj v hľadaní riešení pre prírode blízky a efektívny manažment inváznych druhov.

Mgr. Ivana Czocherová, Ph.D – projektový manažér

czocherova@broz.sk

Mgr. Katarína Mikulová, PhD. – asistent

mikulova@broz.sk

Mgr. Sabína Ondirková – asistent

ondirkova@broz.sk

Mgr. Zuzana Zverková – finančný manažér

zverkova@broz.sk

Mgr. Jakub Melicher – manažér lokalít

melicher@broz.sk

Mgr. Filip Rovný – manažér lokalít

rovny@broz.sk

Peter Lipovský – manažér lokalít

lipovsky@broz.sk

Mgr. Karolína Gelatičová – terénny pracovník

gelaticova@broz.sk

 

ŠOP SR:

Ing. Peter Oravec – špecialista, ekológ LIFE

Správa CHKO Cerová vrchovina


Ing. Drahoš Stano – koordinátor prác v teréne

Za pomoc ďakujeme správam NP Slovenský Kras, CHKO Latorica, CHKO Cerova vrchovina, CHKO Ponitrie, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Dunajské luhy.

 

ČSOPK ONYX:

Ing. Vilém Jurek – koordinátor pre lokality na Morave

vilem.j@gmail.com

Ondřej Bukovský – terénny pracovník

bukovsky.ondra@gmail.com

 

Za pomoc pri obnove Moravských lokalít ďakujeme Jihomoravskému kraji.

S obnovou konkrétnych lokalít nám pomáhajú miestny hospodári. Za obnovu a starostlivosť o lokality vďačíme:

ÚEV Veľký Kopec: Arnold Dócs s rodinou

ÚEV Tarbucka: Juraj Kulčár a jeho syn Dani

ÚEV Ladmovské vápence: Maroš Nemčík a Natália Zavidná s rodinami

ÚEV Horný vrch – Jasovská planina: Urbariát Háj a Agrodružstvo Turňa

ÚEV Horný vrch – Zemné hradisko: Urbariát Dvorníky a Agrodružstvo Turňa 

ÚEV Horný vrch – Zádielská planina, časť Hačavské lúky: Július Hodermarský s rodinou

ÚEV Fabiánka: Družstvo Silická planina

ÚEV Plešivská planina: Ján Belák s rodinou; Vojtech a Gabriel Szendi s rodinou

ÚEV Kečovské škrapy: OZ Pre našu budúcnosť-Kečovo

ÚEV Dechtárske vinice: Štefan Csank s rodinou

ÚEV Drieňové: Július Zagyi s rodinou

ÚEV Pieskovcové chrbty – Drňa: Csaba Balint s rodinou 

ÚEV Pieskovcové chrbty – Chrámec: Agrodružstvo Rimavská Seč

ÚEV Sedliská: Roman Halás s rodinou

ÚEV Přední Kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kout: Miroslav Vodák s rodinou

ÚEV Ječmeniště: Tomáš Coufal s rodinou

Mokraď na Veľkolélskom ostrove

Účelom webstránky www.krajinaziva.sk je prepájať hospodárov hospodáriacich šetrne k prírode s odberateľmi ich produktov. Poľnohospodárska krajina – naše polia a pasienky tvoria až 51% rozlohy Slovenska. Preto veľmi záleží, akým spôsobom na nich hospodárime, tak, aby sme udržali zdravie pôdy a prírody aj pre budúce generácie a aby sme dokázali produkovať kvalitné a zdravé potraviny s ohľadom na prírodu.

Prírode blízkemu hospodáreniu a jeho benefitom pre krajinu, sa podľa nás dostáva málo pozornosti. Okrem toho – mnohí poctiví farmári narážajú na množstvo systémových a byrokratických prekážok, ktoré v mnohých prípadoch obmedzujú ich poľnohospodársku činnosť. Našim cieľom je prispieť k zmene tejto situácie a zviditeľniť farmy, ktoré vnímajú priaznivý stav krajiny ako jednu z kľúčových priorít.

Krajiná živá

V rámci projektu LIFE Subpannonic boli vytvorené dva náučné online chodníky v okolí niekoľkých juhomoravských lokalít európskeho významu – Biely kopec, Špidláky, Predné kopaniny, Predný kút a Kamenný vrch pri Kurdějove.

Viac o online chodníkoch nájdete na webe partnera projektu ČSOP Onyx.

Zdieľať obsah na: