„Pasenie je spása“

Projekt LIFE SUB-PANNONIC sa venuje obnove vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú v súčasnosti ohrozené náletovými drevinami a inváznymi druhmi, pretože na nich už niekoľko desiatok rokov neprebieha tradičná pastva. Obnova týchto biotopov prebieha najmä pomocou trvalo udržateľného obhospodarovania v spolupráci s miestnymi hospodármi. Na 21 lokalitách na Slovensku, od Malých Karpát až po Zemplín, a 7 lokalitách na Morave projekt zlepšuje nielen stav týchto vzácnych biotopov, ale aj stav populácií európsky významných druhov rastlín: jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum), rumenica turnianska (Onosma tornensis) a artemisia pančičova (Artemisia pancicii).

Obnova pastvy na Veľkom kopci

S miestnym hospodárom Arnoldom Dócsom sme rozbehli pastvu kôz v ÚEV Veľký Kopec na východnom Slovensku – nad Kráľovským Chlmcom. Pastva kôz v tomto území pomôže obnoviť cenné stepné biotopy a pasienkové dubiny, ktoré sú plné života, najmä toho hmyzieho a rastlinného. Zároveň nám kozy pomôžu udržiavať pekný výhľad na Latoricu a Tokajskú oblasť, čo…

Obnova pasienkov na Silickej planine

Už prvý rok projektu LIFE Sub-pannonic sme začali s obnovou vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev. Jednou z lokalít je Fabiánka, časť najväčšej krasovej planiny Slovenského Krasu – Silickej planiny. Okrem špecifických podmienok prostredia je pre zachovanie tunajších travinno-bylinných biotopov dôležitá aj tradičná pastva. Na mnohých miestach sa však už niekoľko desiatok rokov nepáslo, a tak husto…

Reportáž o obnove pastvy nad Kráľovským Chlmcom

Vzácne suchomilné travinno-bylinné spoločenstvá obnovujeme v rámci projektu LIFE Sub-pannonic aj na Dolnom Zemplíne. Pozrite si krátku reportáž televízie MA7 o obnove územia európskeho významu Veľký Kopec pri Kráľovskom Chlmci. Obnovený kvitnúci pasienok bude určite pastvou nielen pre kozy, ale aj pre oči obyvateľov a návštevníkov Medzibodrožia. Ak aj nerozumiete po maďarsky, isto oceníte aspoň…

Názov projektu: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Projektová schéma: LIFE, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SUB-PANNONIC

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu 3 prioritných biotopov európskeho významu a 3 druhov európskeho významu (z toho 2 prioritné) v 21 lokalitách siete NATURA 2000 na Slovensku a v 7 lokalitách na území Moravy (ČR). V súčasnosti sú projektové lokality kvôli upusteniu od tradičného obhospodarovania ohrozené zarastaním náletovými drevinami a expanzívnymi trávami a šírením nepôvodných druhov. Populácie cieľových druhov sú malé a fragmentované.

Vhodnými manažmentovými opatreniami projekt podstatne prispeje k budovaniu siete NATURA 2000 na Slovensku, k zlepšeniu jej funkčnosti a zachovaniu prírodného dedičstva regiónov Slovenska. Okrem zlepšenia stavu predmetných biotopov je cieľom projektu zabezpečiť pre obnovené plochy trvalo udržateľnú starostlivosť a obnoviť ekosystémové služby. Podstatná časť aktivít projektu bude realizovaná v spolupráci s miestnymi hospodármi a komunitami, čím projekt prinesie aj významné socio-ekonomické prínosy a prispeje k tvorbe pracovných miest v regiónoch.

Špecifické ciele:

  1. Obnova trávnych biotopov (6210*, 6240*, 6250*) a zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o ne
  2. Zlepšenie stavu populácie druhu *Onosma tornensis a jeho biotopu
  3. Zlepšenie stavu populácie druhu *Artemisia pancicii a jeho biotopu
  4. Zlepšenie stavu populácie druhu *Himanthoglossum caprinum a jeho biotopu

Sledujte projekt aj na facebooku.

Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 

Rumenica turnianska (Onosma tornensis)

 

Artemisia pančičova (Artemisia pancicii)

Projektové lokality

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinnobylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup a dlhodobý prenájom pozemkov

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvov projektových opatrení na cieľové druhy a biotopy

D.2: Monitoring indikátorov prínosu projektu LIFE

D.3: Hodnotenie vplyvu projektu na ekosystémové služby

D.4: Hodnotenie socio-ekonomických dopadov projektu

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2: Zvyšovanie povedomia kľúčových zúčastnených strán

E.3: Replikačné nástroje

E.4: Zvyšovanie socio-ekonomických benefitov

E.5: Sieťovanie a tvorba strategických dokumentov

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Projektový manažment a reportovanie

F.2: Účtovníctvo, finančné riadenie a audit projektu

F.3: After-LIFE plán

Stav k 1.10.2019

A. Prípravné aktivity

A.1: Odborná štúdia pre obnovný manažment travinno-bylinných biotopov

A.2: Odborná štúdia pre obnovu cieľových biotopov znovuzavedením pastvy

A.3: Odborná štúdia pre optimálny manažment cieľových druhov

Príprava odborných štúdií je v plnom prúde. Ďakujeme najlepším odborníkom na cieľové biotopy a druhy za ich nadšenie pri tvorbe štúdií aj za cenné rady priamo v teréne!

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnovný manažment travinnobylinných biotopov

Už počas prvej zimy sa nám podarilo obnoviť skoro 50 ha cieľových biotopov v Slovenskom Krase, na Dolnom Zemplíne a v Tematínskych vrchoch. Počas hniezdneho obdobia sa sústredíme na iný typ aktivít – najmä odstraňovanie inváznych druhov, ktoré je práve vo vegetačnej dobe najúčinnejšie.

C.2: Obnova travinnobylinných biotopov znovuzavedením pastvy

Na väčšine lokalít po C.1 aktivitách je nutné hneď zaviesť pastvu, inak by odstránené nálety začali zmladzovať. Kravy, ovce či kozy si s mladými výmladkami veľmi dobre poradia a pomôžu obnoviť biotopy na nerozoznanie. Preto hospodárom pomáhame pasienky upraviť podľa potrieb pasených zvierat (dočistiť pre citlivejšie kopytá kráv, podľa potreby oplotiť či zabezpečiť tieň a vodu pre pohodlie našich pomocníčok). Takto sme v sezóne 2019 spustili pastvu na Veľkom Kopci nad Kráľovským Chlmcom aj na viacerých lokalitách v Slovenskom Krase.

C.3: Špecifické obnovné opatrenia pre cieľové druhy

Cieľové druhy projektu môžu byť na zásah veľmi citlivé. Preto k obnovným opatreniam pristúpime až po dobrom zhodnotení ich súčasného stavu a detailnom návrhu opatrení expertami.

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

Monitoring dopadu projektových aktivít na cieľové druhy a biotopy, ekosystémové služby či hodnotenie socio-ekonomických dopadov je esenciálnou súčasťou projektov. V prvej sezóne projektu sme ho začali s pomocou viacerých odborníkov.

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

Od začatia projektu vyšlo viacero výstupov v médiách. Jedným je napríklad táto reportáž v regionálnej televízii MA7, kde sa reportéri prišli pozrieť, ako sa obnovenie pastvy nad Kráľovským Chlmcom plánuje, a ďalšia, kde už sa pasie. Projekt a jeho aktivity spomenuli aj v správach V4 televízie M1, v Slovenskom rozhlase, v denníku Új szó alebo na portáli bomm.sk.

Jednou z najpodstatnejší častí projektu je zvyšovanie povedomia stakeholderov. Toto robíme prakticky na dennej báze, keď sa stretávame s miestnymi gazdami, chovateľmi, predstaviteľmi urbariátov, pozemkových spoločenstiev či miestnych samospráv.

Best practice projektu sa snažíme posúvať ďalej a pomáhať pri replikácií a transferu do politických dokumentov. Takto sme sa už stihli podieľať na novelizácii Zákona o ochrane prírody a krajiny či na zlepšovaní financovania dlhodobého prírode blízkeho obhospodarovania travinno-bylinných biotopov.

Mgr. Pavol Littera, PhD. – senior projektový manažér

littera(at)broz.sk

Mgr. Katarína Mikulová – junior projektový manažér

mikulova(at)broz.sk