PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Jesenné dni 11-13. október sa niesli v znamení aktívnej výmeny skúseností s manažmentom vzácnych biotopov, na ktorých sa spája efektívne hospodárenie s ochranou prírody. Spolu so stakeholdermi z LIFE Subpannonic a LIFE Juh sme sa vybrali na terénnu exkurziu do Národného parku Hortobágy.

Prírodné hodnoty a ekosystémové služby Hortobágy nám priblížil skúsený environmentalista Zoltán Ecsedi z Hortobágyi Környezetvédelmi Egyesület-Hortobágy Environmental Association. Súčasne sme navštívili aj viacero miestnych fariem. Diskutovali sme charakteristiky chovu zvierat v Hortobágy, spôsoby pasenia, ako aj východy a špecifiká chovu dobytčích plemien ako Black Angus, Magyar Szürke Marha, vodných byvolov či oviec plemena Hortobágy Racka.

Za podnetné októbrové dni nabité tvorivými rozhovormi chceme poďakovať pestrej palete účastníkov, medzi ktorými boli farmári hospodáriaci na území od Levíc až po Kráľovský Chlmec, zamestnanci Štátnej ochrany prírody, okresných úradov a Lesov SR, či starostovia obcí! 

Zdieľať obsah na: