PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Peniažtek

Vzácnu rastlinku, chránený druh európskeho významu – Peniažtek slovenský, nájdete iba na vrchu Zobor pri Nitre, v Národnom parku Slovenský Kras a v priľahlých krasových oblastiach maďarského národného parku Aggtelek. Na žiadnych iných lokalitách nerastie. Donedávna sa jednalo o rastlinný druh s pomerne stabilnými mikropopuláciami, hoci dlhodobo ohrozenými zarastaním stanovíšť. Posledné roky však s mikropopuláciou na Jasovskej planine v Slovenskom Krase, s menším výskytom tohto druhu (cca 100 jedincov), zatriasol projekt #LIFE_SUB_PANNONIC. Samozrejme pozitívne, už po prvom roku odstraňovania náletov a prebiehajúcej pastvy stúpol v tejto lokalite počet jedincov na 1 500! A tento rok sa rozrástla populácia na neskutočných 10 000 jedincov, čím sa stala v Slovenskom krase najpočetnejšou.

Veľké poďakovanie patrí Urbariátu Háj, ktorý sa zhostil náročnej obnovy zarasteného pasienka a Agrodružstvu Turňa za realizáciu extenzívnej pastvy, ktorá udrží biotop peniažteka dlhodobo v priaznivom stave. Spoločne sme v rámci projektu i vďaka výbornej spolupráci so správou Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský Kras na tomto území obnovili už cez 130 hektárov vzácnych sucho a teplomilných travinno-bylinných biotopov – lúk a pasienkov, na ktoré sa viaže druhové bohatstvo našej krajiny.

Peniažteky slovenské

Jedinečný endemit – Peniažtek slovenský (Thlaspi jankae)

Táto dvojročná nenápadná rastlinka sa vyskytuje iba na dvoch oddelených lokalitách na Slovensku (Zoborské vrchy, NP Slovenský kras) a v severnom Maďarsku. V rámci širšej lokality vytvára viaceré mikropopulácie. Pohľad na biele jemné kvietky Vás môže potešiť v máji až júni, keď sú rastlinky v plnom kvete. Obľubuje teplomilné trávnaté miesta – slnečné lúky a pasienky, v  minulosti pravidelne kosené a využívané pre pastvu oviec, kráv a kôz. Dnes je výskyt tohto jedinečného druhu ohrozený zarastaním stanovíšť nielen drevinami ale i expanzívnymi bylinami, pretože sa už dlhé roky na väčšine miest tradične nehospodári.

#Pasenie_je_spása v duchu tohto hesla obnovujeme pastvu na viacerých lokalitách na Slovensku s cieľom ochrany a obnovy biodiverzity týchto území.

Zdieľať obsah na: