PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Aj vďaka zámerom projektu LIFE Sub-pannonic v Území európskeho významu Plešivecká planina sa nám podarilo presvedčiť majiteľa historicky jedinečnej pastevnej infraštruktúry – Serényiho cisterny, aby bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Tento krok tak viedol k jej ochrane ako aj k otvoreniu nových príležitostí v jej  financovaní, čo pomôže v obnove cisterny, aby tak fungovala svojmu niekdajšiemu účelu – zber a zabezpečenie vody pre pasené zvieratá.

Súčasné podmienky krasovej planiny neumožňovali väčšie hromadenie vody na planine (nakoľko je planina zdvihnutá až o 600 metrov voči okolitému terénu so strmými svahmi a ťažkým prístupom), preto obnova cisterny významne pomôže nielen zlepšiť pastevné možnosti na lokalite, ale aj zabezpečiť aj dlhodobú udržateľnosť pasenia, čo významne posilní biodiverzitu pasienkových druhov. Okrem iného, zaradenie Serényiho cisterny do zoznamu národných kultúrnych pamiatok zvýši návštevnosť tohto zaujímavého územia. Zaradenie do zoznamu národných kultúrnych pamiatok prebehlo 4.10.2021.

Zdieľať obsah na: