PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Pasienkový les

Začali sme s obnovou pasienkového lesa v Podunajských Biskupiciach. Pastva domácich zvierat bola kedysi v tejto oblasti samozrejmosťou. Z dôvodu zániku pastvy toto územie do veľkej miery zarastá náletovými drevinami, ako aj rôznymi druhmi inváznych rastlín. Rozhodli sme sa preto zarastanie potlačiť pastvou zmiešaného stáda oviec a kôz.

Pasienkové lesy sú dnes už len vzácnym krajinným prvkom. Ide pritom o jeden z druhovo najbohatších suchozemských ekosystémov mierneho pásma. Pastva domácich zvierat prerieďuje lesnú vegetáciu, pričom vzniká mozaika svetlých a tienistých stanovísk. Preto, v lesoch obhospodarovaných príležitostnou pastvou nájdeme okrem typickej lesnej bioty aj tú nelesnú. 

Na obnovenú pastvu návštevníkov upozorňujú informačné tabule. Okrem toho, sme so zámerom posilniť hniezdne podmienky vtákov na lokalite vyvesili aj búdky. „Inštalovali sme búdky pre dudka a krakľu, ktoré zatiaľ v tejto lokalite nehniezdia. Navyše, pripravili sme malé búdky pre sýkorky a brhlíky. Tieto druhy využívajú búdky okrem hniezdenia aj počas chladných nocí na nocovanie“ priblížila Ivana Czocherová z projektu Life-Subpannonic. Aktivity boli realizované s podporou grantu Nadácie VUB banky.

Zdieľať obsah na: