PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

V polovici februára sa stretli dobrovoľníci, aby opäť pomohli pasienkovým druhom v Území európskeho významu Veľký kopec. Lokalita je známa výskytom stepných a lesostepných biotopov. Miestnemu aktivistovi a hospodárovi p. Arnoldovi Dócsovi sa na lokalite  vďaka projektu LIFE Sub-pannonic  podarilo obnoviť pastvu kôz, vďaka čomu sa zvýšil výskyt chránených druhov ako vstavač obyčajný a predpokladáme aj zlepšenie stavu populácií ponikleca veľkokvetého.

Naďalej je však potrebné odstraňovať náletové dreviny a dať tak priestor vzácnym stepným biotopom, ktoré potom môžu kozy lepšie udržiavať. Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť  od náletových drevín a invázneho agátu bieleho niekoľko častí v rámci územia, ktoré boli následne spaľované na kopách. Mozaikovo ponechané solitérne stromy na okraji chráneného územia vrátili lokalite jej niekdajšiu estetickú hodnotu pripomínajúcu otvorené pasienkové lesy, ktoré zároveň sú v hľadáčiku rôznych vzácnych druhov (roháč obyčajný, užovka hladká, dutinové hniezdiče).

Zdieľať obsah na: