PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

V Národnom parku Slovenský kras sa nachádza unikátne územie európskeho významu Fabiánka. Jedná sa o mozaikovitú krajinu pasienkov a drevín, ktorá však utrpela opúšťaním pasenia, čo malo za následok úbytok chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov viazaných na nelesné stanovištia. V tomto území sa nám vďaka projektu LIFE Sub-pannonic podarilo obnoviť až 30 hektárov pasienkov. Na lokalitu sa prišiel pozrieť aj Andrej Barát zo žurnálu Pravda a napísal o nej článok.

Zdieľať obsah na: