PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov

Koncom septembra sa sucho-teplomilné pasienky na juhu východného Slovenska znovu tešili pozornosti. Územie európskeho významu Tarbucka, ktoré bolo vyhlásené na ochranu a zlepšenie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu, totiž už po druhý krát navštívili dobrovoľníci.

Toto územie si vyžaduje zvláštnu pozornosť, najmä čo sa týka cielenej starostlivosti, zameranej na ochranu prírodných hodnôt v podobe odstraňovania inváznych a náletových drevín. Tie sa v minulosti počas viacročnej neprítomnosti pasenia na lokalite začali šíriť a tým priamo ohrozovať existenciu chránených druhov a biotopov Tarbucky. Dobrovoľníci tak nadviazali na predošlé akcie a pokračovali v odstraňovaní krovín a invázneho agáta bieleho.

V súčasnosti sú  chránené druhy a biotopy v rámci územia mimo väčšieho ohrozenia, nakoľko tu bola vďaka projektu LIFE Sub-pannonic a miestnemu hospodárovi p. Kulčárovi obnovená pastva kôz. Kozy okrem priaznivého vplyvu na sucho-teplomilné druhy a spoločenstvá si dokážu poradiť s mladšími výmladkami drevín ako aj s inváznym agátom, avšak na  hrubšie dreviny a na húštinu si až tak netrúfnu. Veríme, že sme im našou dobrovoľníckou akciu aspoň kúsok pomohli a môžu spásať väčšiu plochu, lebo #Pasenie_je_spása.

Zdieľať obsah na: