PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Dobrovoľník v akcii
Počas uplynulého víkendu (27.-28.1.2024) sme usporiadali aktívne podujatie pre verejnosť na východe Slovenska, priamo nad Kráľovským Chlmcom. Územie európskeho významu Veľký Kopec, ktoré sa vyníma na andezitovom kopci ponad nad okolitú nížinnú krajinu, predstavuje vzácne fragmenty stepných rastlinných spoločenstiev, kde môžeme nájsť aj niektoré chránené druhy rastlín ako poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), či kosatec uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica). V spolupráci s farmárom Arnoldom Dócsom, miestymi nadšencami a nesmiernej posile z OZ SAVE NATURE, sme pomáhali v čistení tohoto malebného pasienku od náletových a inváznych drevín. Tie predstavujú pre toto územie európskeho významu hrozbu a môžu znemožniť existenciu práve hodnotných spoločenstiev a druhov.  Aj vďaka prostriedkom z projektu LIFE SUB-PANNONIC a nesmiernej ochote farmára sa na obnovených plochách pastva kôz naďalej rozširuje a zabezpečuje alebo zlepšuje priaznivý stav suchomilných travinnobylinných biotopov, vďaka čomu sa tu darí aj všetkým rastlinám a na ne viazaným živočíchom. Na záver chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, či už pri práci v teréne alebo pri varení a podpore tejto akcie.
Zdieľať obsah na: