PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Serényiho cisterna na Plešivskej planine v Slovenskom Krase bola postavená v roku 1913 pre zabezpečenie napájania dobytka a vylepšenie pastevných podmienok na planine.
Dnes tu však voda pre dobytok chýba, pretože cisterna je nefunkčná a svoju úlohu si už bohužiaľ neplní.
Plešivská planina sa nedávno stala našou projektovou lokalitou, kde spolu so Štátnou ochranou prírody SR -správou NP Slovenský kras spolupracujeme na projekte LIFE Sub-pannonic, ktorého cieľom je obnova vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev práve prostredníctvom pastvy. Vďaka projektu sa v tomto roku podarilo priviesť na Plešivskú planinu okolo 250 kusov dobytka. Ale ťažko obnovovať pastvu bez vody! Zistili sme, že voda bez Serényiho cisterny je na tejto lokalite naozaj limit. S pastvou sme tam vydržali zhruba dva a pol týždňa, keďže chýbala voda. Rekonštrukcia cisterny je preto pre úspešnú realizáciu projektu nevyhnutná. Dohodli sme sa preto s majiteľom pozemku, ktorý súhlasil a budeme sa postupne môcť do toho pustiť.
Do vyhlásenia cisterny za Národnú kultúrnu pamiatku sa aktívne zapojí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a záujem na jej obnove má aj Ministerstvo životného prostredia SR. Serényiho cisternu majú zmapovanú aj Čierne diery – na tomto linku: https://www.ciernediery.sk/serenyiho-cisterna/, ktorí tiež majú záujem na jej obnove. Tak možno to bude spoločné dielo. Aktívne sa necháme prekvapiť.