PROJEKT: Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinno-bylinných porastov
Serényiho cisterna na Plešivskej planine v Slovenskom Krase bola postavená v roku 1913 pre zabezpečenie napájania dobytka a vylepšenie pastevných podmienok na planine.
Dnes tu však voda pre dobytok chýba, pretože cisterna je nefunkčná a svoju úlohu si už bohužiaľ neplní.
Plešivská planina sa nedávno stala našou projektovou lokalitou, kde spolu so Štátnou ochranou prírody SR -správou NP Slovenský kras spolupracujeme na projekte LIFE Sub-pannonic, ktorého cieľom je obnova vzácnych suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev práve prostredníctvom pastvy. Vďaka projektu sa v tomto roku podarilo priviesť na Plešivskú planinu okolo 250 kusov dobytka. Ale ťažko obnovovať pastvu bez vody! Zistili sme, že voda bez Serényiho cisterny je na tejto lokalite naozaj limit. S pastvou sme tam vydržali zhruba dva a pol týždňa, keďže chýbala voda. Rekonštrukcia cisterny je preto pre úspešnú realizáciu projektu nevyhnutná. Dohodli sme sa preto s majiteľom pozemku, ktorý súhlasil a budeme sa postupne môcť do toho pustiť.
Do vyhlásenia cisterny za Národnú kultúrnu pamiatku sa aktívne zapojí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a záujem na jej obnove má aj Ministerstvo životného prostredia SR. Serényiho cisternu majú zmapovanú aj Čierne diery, ktorí tiež majú záujem na jej obnove. Tak možno to bude spoločné dielo. Aktívne sa necháme prekvapiť.
Zdieľať obsah na: