Podieľame sa na aktívnej ochrane území európskeho významu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie funkčnej siete sedemnástich území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Spoločné ochranárske snahy ako napríklad obnovný manažment zabezpečujú priaznivý status biotopov európskeho významu v cezhraničnom území Slovenska, Rakúska a Maďarska.

Dnes budú o 20:05 vysielať na :2 – BRATISLAVA- mesto uprostred prírody

1. Septembra 2018 o 20:05 na :2 Dvojke, náš najnovší film, ktorý natočil Braňo Molnár. Film vznikol v rámci projektu LIFE10NATSK080 Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, v spolupráci BROZ – RTVS – Naturally s.r.o.. Námet: Jaromír Šíbl, Braňo Molnár Scenár: Tomáš Pašteka, Peter Lipovský Kamera: Braňo Molnár, Dušan Senko Hudba:…

Pastva v Dunajských Luhoch

Lúky predstavujú ekologicky mimoriadne hodnotné územia. V Dunajských luhoch boli v minulosti udržiavané pasením alebo kosením. Avšak v súvislosti so zmenou hospodárenia, začali postupne zanikať. V rámci obnovy tradičnej pastvy hospodárskych zvierat, sa nám podarilo prinavrátiť pastvu aj do tohto cenného územia. Pastva sa nachádza v blízkosti obce Bodíky a pasie sa približne na 30…

Networking vo Švajčiarsku

S cieľom zdieľať výstupy projektu s inými organizáciami v zahraničí sme v marci 2018 strávili týždeň na základnej škole Primaria a v MVO Verein true move v mestečku St. Gallen vo Švajčiarsku. Na začiatku projektu nás skvelý švajčiarsky tím inšpiroval pri plánovaní tvorby vzdelávacích materiálov a programov pri propagácii siete Natura 2000. Počas týždňa sme ukázali pedagógom v praxi ako prebiehajú naše programy a ako…

Networking o vodných revitalizáciách

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil networking so zástupcami rakúskeho LIFE projektu Revitalizácia nív Dolnej Moravy, ktorý bol zameraný na vodné revitalizácie. Networking prebehol medzi zástupcami BROZ a rakúskymi organizáciami Via Donau a WWF, ktorý sa zameriavajú v rámci prebiehajuceho LIFE projektu na revitalizáciu bočných ramien rieky Morava, ako aj na manažment nivných lúk formou pastvy. Účastníci vzájomne diskutovali…

Sunday slowfood v NPR Šúr… is restoring biodiversity of meadows

Kravy na lúkach v NPR Šúr spásajú zárast inváznych rastlín. Tým pomáhajú obnovovať pôvodné lúčne druhové zloženie a lúčnu biodiverzitu. Cows in meadows in NPR Šúr are grazing invasive plant spieces. It helps to restorate the growing of natural spieces and biodiversity of meadows.  

Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

Cieľom celého podujatia – Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov – bolo informovať odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov a podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd.

Revitalizácia potoka Porec

V septembri 2017 sa ukončila revitalizácia toku Porec v úseku medzi železnicou a diaľnicou v dĺžke cca 600m. Samotná úprava začína cca 150m od železnice a končí pri priepuste na poľnej ceste cca 80m od diaľnice, v dĺžke 496m. Trasa je v priestore parcely vo vlastníctve DAPHNE IAE navlnená tak, aby zhruba zodpovedala starému trasovaniu…

Sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere v Devíne

Bývalá štôlňa pod vrchom Slovinec, predstavovala v minulosti významné miesto pre zimovanie netopierov. V roku 2011 došlo k uzavretiu štôlne, čím bol zamedzený vstup pre tieto vzácne živočíchy. Opätovné sprístupnenie štôlne pre netopiere vykonalo naše združenie v roku 2017 a to v spolupráci s občianskym združením SAOLA – ochrana prírody a Štátnou ochranou prírody SR.

Rozkvitnutý Waitov lom

Pozrieť video  Rozkvitnutý Waitov lom Od roku 2013 tu prebieha obnova lúčnych a lesostepných biotopov formou spásania. Zvieratá potláčajú náletové a invázne dreviny a napomáhajú vytvárať biotopy pre vzácnych zástupcov flóry a fauny. Aj najintenzívnejšie spásané plochy Waitovho lomu zakvitli množstvom jedincov orchidey. Pasta bude preto tento rok na týchto plochách časovo posunutá tak, aby…

Revitalizácia Karloveského ramena – dokumentárny film

Karloveské rameno je jedným z mála čiastočne tečúcich dunajských ramien na celom slovenskom úseku Dunaja a obteká ostrov Sihoť – významný zdroj pitnej vody. V minulosti realizované vodohospodárske aktivity, mali za následok výrazné narušenie prepojenosti ramena s hlavným korytom Dunaja. Rameno pravidelne vysychalo a po vyšších vodných stavoch sa v ňom ukladali naplaveniny. Dôsledkom toho bola narušená prirodzená vodná dynamika ramena. Na celom úseku…

Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

Devínska Kobyla je jednou z najčastejšie navštevovaných oblastí obyvateľmi hlavného mesta. Vyznačuje sa vysokou rozmanitosťou fauny a flóry. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a zároveň patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000. Projektový manažér v Devínskonovoveskej televízii priblížil význam nášho projektu pre ochranu prírody na Devínskej Kobyle. Pozrieť diskusiu 

Workshop Dunajské luhy

Dňa 28.1.2017 prebehol v projektovom území SKUEV Dunajské luhy odborný workshop. Cieľom bolo predstaviť územie Dunajských luhov, manažment a skúsenosti pri ochrane prírody v tejto lokalite. Workshop viedol projektový manažér Andrej Devečka, ktorý sa bližšie venoval najmä aktivitám: C.1 Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov, B.1 Dlhodobý prenájom pozemkov a C.5 Revitalizácia…

Monitoring kôz v areáli Geologického múzea

Žiaci piateho ročníka zo Základnej školy na Hargašovej ulici v Bratislave, sa v rámci ich výskumného projektu, zamerali na monitoring našich kozičiek na pastve v areáli Geologického múzea. Deti navštívili našu pastvu, kde im manažér projektu Ing. Andrej Devečka porozprával o našom projekte a význame pastvy pri ochrane prírody na Devínskej Kobyle. Na samotný monitoring pohybu využívali GPS systém.…

Revitalizácia štôlne Medené Hámre

Štolňa Medené Hámre sa nachádza v území európskeho významu Homoľské Karpaty v katastrálnom území Borinka. Samotná štôlňa je vyrazená na vápencoch,má dva vchody a celkovú dĺžku prístupných chodieb vyše 500 m. Ide o veľmi významné zimovisko netopierov. Od roku 1993 tu prebieha monitoring netopierov, ktorý realizuje Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus.…

Prezentácia projektu v rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz

V rámci konferencie Nationalparks Austria Jahreskonferenz 2016, riaditelia šiestich rakúskych národných parkov navštívili 3.10.2016 Bratislavu. Tu im predseda BROZ Tomáš Kušík prezentoval revitalizáciu Devínskeho ramena a Andrej Kovarík zo Štátnej ochrany prírody im odprezentoval Sedláčkov ostrov. Rakúski ochranári pozitívne zhodnotili stav prírodného prostredia na týchto lokalitách a zároveň vyjadrili podporu zámeru vyhlásenia NP Podunajsko.  

Exkurzia v rámci „Píšicího semináru k programu LIFE“

V dňoch 18.8. až 19.8.2016 sa uskutočnil seminár k projektom LIFE. Seminár prebiehal za účasti zástupcov Českého a Slovenského Ministerstva životného prostredia. Počas prvého dňa, ktorý sa konal v českom meste Veselí nad Moravou, boli priblížené praktické rady pri vypracovávaní projektov a riešenia najčastejších problémov spojených s podávaním žiadosti. Druhý deň sa konala exkurzia do našich projektových území – SKUEV Bratislavské…

Netradičné pozorovacie veže v území Szigetkoz

Združenie Pisztráng Kör, ktoré je partnerom v projekte, inštalovalo netradičné pozorovacie možnosti ktoré umožňujú návštevníkom pozorovať prírodu z netradičných miest ako: pod vodou, zo stromu, z podzemného úkrytu alebo tichej, solárnym pohonom poháňanej loďky.

TV reportáž – Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu

TV reportáž – Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu Národná prírodná rezervácia sa vyznačuje mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými a paleontologickými hodnotami, významnými teplomilnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chránených a ohrozených druhov a s jedinečnou paleontologickou lokalitou Sandberg (Pieskovec). Na tejto lokalite BROZ už tri roky realizuje pastvu, ktorá má prispieť k obnove…

Obnova mokrade Dunajské Kriviny

Počas obnovných prác došlo k prekopaniu kanála, ktorý privádza vodu do vysychajúcich mokradí. Táto obnova pomôže návratu pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré tu kedysi žili. Revitalizácia mokradí bola zameraná najmä na vytvorenie miest vhodných pre rozmnožovanie obojživelníkov. Podarilo sa nám vytvoriť aj miesta ťažšie prístupné pre ryby, ktoré sú vhodné pre niektoré druhy mlokov, citlivých práve…

Networking so slovinským LIFE projektom

Networking bol zameraný na bilatelárnu výmenu skúsenosti medzi projektmi Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy – LIFE 10 NAT/SK/080 a slovinským projektom LIFE11 NAT/SI/000882 Riparian ecosystem restoration of the lower Drava river in Slovenia. V rámci tohto networkingu účastníci navštívili dve projektové lokality – SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Devínska Kobyla. V SKUEV Devínska Kobyla…

Odborný seminár „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“

V dňoch 20. až 21. mája sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb, odborný workshop s názvom „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“. Hlavnou témou workshopu bola voľná migrácia rýb a obnovy riečnych ekosystémov. V rámci workshopu, projektový manažér Andrej Devečka, predstavil revitalizácie dunajských ramien, ktoré realizovalo BROZ v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a vodohospodármi zo Slovesnkého…

Nové altánky a lavičky pre návštevníkov Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla

V marci boli v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla v rámci projeku Ochrana a obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy umiestnené dva nové altánky (Weitov lom – z altánku je výhľad na lúku s chovom kôz, druhý na vrchole Devínskej Kobyly) a 5 nových lavičiek pre návštevníkov územia – aktivitu zastrešil projektový partner…

Obnova pôvodného drevinového zloženia v lesných biotopoch

Cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov, výsadba pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana cenných stromov a modifikácia ťažby. Krátke dokumentačné video.  

Obnova vzácnych lúk v NPR Devínska Kobyla

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so  Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín…

Voda je život – živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré…

Otvorenie náučného areálu na Devínskej Kobyle

Stredu 30.9.2015 bol slávnostne otvorený náučný areál na Devínskej Kobyle. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť návštevníkov o biodiverzitnej hodnote územia ako aj o potrebe aktívneho manažmentu vzácnych xerotermných spoločenstiev, ktoré sú ohrozené zarastaním drevinami. Súčasťou areálu sú lesný chodník, stepný chodník, paleontologické pieskovisko, hmyzí kút a salaš. Okrem informačných tabúľ, ktoré oboznamujú návštevníkov s biodiverzitnou hodnotou územia, sa tu…

Začiatok pastvy v Geologickom múzeu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s dobrovoľníkmi a členmi neziskovej organizácie Barbora a OZ Priestor a socha od jari 2015 začali s obnovou chátrajúceho areálu Geologického múzea v Devíne s hlavným cieľom zrevitalizovať toto územie, vybudovať jednoduchú infraštruktúru (altánok, lavičky) pre budúcich návštevníkov a taktiež vytvoriť zázemie pre následné potreby ochrany prírody v blízkom okolí. Geologické múzeum ako časť Národnej prírodnej rezervácie…

Čistenie Devínskeho ramena

V piatok 11.9. sa uskutočnila dobrovoľnícka akcia pri vyústení Devínskeho ramena, kde sa podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov a vypočuť si zaujímavú prednášku o chránenom území za účasti pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Ďakujeme za pomoc!

Dobrovoľnícka akcia v NPR Devínska Kobyla

Lokalita je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla, ktorá patrí do siete Natura 2000. Ako vysvetlila členka BROZ Michaela Bartíková, dobrovoľníci očistia múzeum od náletových a inváznych drevín a vyzbierajú odpadky. Vybuduje sa tiež jednoduchá návštevnícka infraštruktúra a vytvorí sa zázemie pre následné potreby ochrany prírody, priblížila ochranárka. NPR Devínska Kobyla sa vyznačuje mimoriadnymi…

Tlačová konferencia pri príležitosti sprietočnenia Devínskeho ramena

Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť,…

Revitalizácia Devínskeho ramena

Devínske rameno sa začína približne kilometer od sútoku riek Dunaja a Moravy a obmýva Slovanský ostrov v blízkosti hradu Devín. Voda však ostrov obteká len zriedka, keď je hladina Dunaja vysoká. Väčšinou je totiž v Devínskom ramene len stojatá voda alebo je koryto úplne suché. BROZ práve v týchto dňoch začína práce na jeho revitalizácii.…

Svetový deň mokradí 2015

Motto tohtoročného Svetového dňa mokradí zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú mokrade zohrávajú v životoch nás všetkých. Budúcnosť ľudstva závisí od mokradí. Mokrade zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ryby, ryžu a plodiny, ktoré živia milióny ľudí sveta. Mokrade fungujú ako prírodné špongie, zmierňujú klimatické extrémy, povodne i obdobia sucha. Prekypujú bohatstvom života rastlín a živočíchov a veľký…

Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú so symbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou. Od prvej myšlienky až po realizáciu 7 prvkov, ktorá bola možná vďaka finančnej…

Svetový deň biodiverzity v Bratislave

Oslávte Svetový deň biodiverzity v prírode s  ochranármi! 22.5.2014, Bratislava Vo štvrtok 22.mája si pripomíname Svetový deň biodiverzity a o dva dni neskôr Svetový deň migrácie rýb. Pri tejto príležitosti Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s ďalšími slovenskými a zahraničnými organizáciami pripravili informačný a poznávací deň pre verejnosť v prírode. Dozvedieť sa viac o význame zachovávania druhovej rozmanitosti, či už v našich riekach, alebo na cenných…

Svetový deň mokradí 2014

Každý rok si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí, biotopov, ktoré sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov – mnohé z nich sú dnes už kriticky ohrozené. V roku 2014 je nosnou témou aj vzťah mokradí a poľnohospodárstva a podpora partnerstva medzi ochranármi a hospodármi na ich ochrane a využívaní. Mokrade sú jedným z najprodukčnejších…

Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle…“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou človeka,…

Prednáška pre verejnosť – pastva v SKÚEV Šúr

Pozývame na prednášku pre verejnosť zameranú na predstavenie projektových aktivít – plánované manažmentové opatrenia v SKÚEV Šúr. 10.7.2013 o 17.30 v priestoroch AI NOVA, Svätý Jur.

Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín s dobrovoľníkmi

V sobotu 27.4. sme sa stretli, aby sme v lokalite európskeho významu Ostrovné lúčky pri Rusovciach strávili spolu s dobrovoľníkmi aktívne čas odstraňovaním nepôvodných druhov drevín a dodatočnou výsadbou stromčekov aj za pomoci komunity geocacherov.

Jarné upratovanie Karloveského ramena

Dnes prebehlo čistenie vzácnej lokality európskeho významu pozdĺž Karloveského ramena – aj vďaka hojnej účasti dobrovoľníkov zo Zelenej hliadky, Greenpeace, OZ Karloveská zátoka a mnohých iných, no najmä vďaka výraznej podpore a spolupráci BVS,a.s. sme povyťahovali od ramena niekoľko plných kontajnerov odpadkov a uľahčili život napríklad aj vtákom hniezdiacim v oblasti. Akciu si všimli aj…

Svetový deň mokradí 2013

Z pohľadu mokradí medzi najzávažnejšie zásahy patrilo odrezanie dunajských ramien od hlavného toku, čo spôsobilo ich postupné zazemňovanie a negatívnym spôsobom ovplyvnilo mnohé rastlinné a živočíšne druhy. Vďaka jednému z novších projektov – Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy (LIFE10 NAT/SK/080) sa BROZ podieľa na prípravách lepšieho napojenia na Dunaj a sprietočnenia troch dunajských ramien na území Bratislavy: Karloveského,…

Workshop o činnosti strážcov prírody

Cieľom workshopu bolo oboznámenie strážcov prírody s aktivitami projektu LIFE v rámci ich pôsobnosti, komunikácia ich činnosti (obyvatelia, média, polícia), prezentácia doterajšej činnosti strážcov a ich plánov pre ďalšie obdobia, vzájomné zoznámenie strážcov s projektovými partnermi, zhodnotenie možností ich spolupráce pri niektorých aktivitách, zdieľanie informácií a poznatkov. Podrobnejší článok o činnosti strážcov prírody bol odpublikovaný…

Výsadba pôvodných druhov drevín v Dunajských luhoch

Koncom roka BROZ opäť realizovala výsadbu pôvodných druhov drevín v lokalite Dunajských luhov. Do výsadby plánovanej už na jar tohto roku sa môžu zapojiť aj školské triedy a verejnosť, aktivita bude spojená s odbornou prednáškou a krátkou exkurziou na lokalite.    

Návšteva v CHKO České středohorí

Na základe predošlej návštevy kolegov z Českého středohoři, ktorí na jar navštívili spolu so starostami a úradníkmi Devínsku Kobylu, sme boli pozvaní k ním do CHKO s cieľom ukázať nám ich projektové územia a typy manažmentu stepných biotopov.  

Vyhlásenie chráneného areálu Sihoť

Od 15. mája je riečny ostrov s panensky čistou prírodou, lužnými lesmi, zdrojom pitnej vody, dynamicky tečúcim Karloveským ramenom, či napríklad najväčším európskym ďatľom tesárom čiernym chráneným areálom s druhým a tretím stupňom ochrany. Dnes ho za chránený areál slávnostne vyhlásili vo Vodárenskom múzeu.  

Vyhlásenie chráneného areálu Pečniansky les

V zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva na nábreží Dunaja s výhľadom na lesy nového Chráneného areálu Pečniansky les sa zišli zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Mestskej časti Petržalka, Štátnej ochrany prírody SR, rakúskeho Národného parku Donau-Auen, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia bratislavských…

Názov projektu: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: NATURA 2000 BA
Kód projektu: LIFE10 NAT/SK/080
Krajiny: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko
Kraje: SK010 Bratislavský kraj, SK021 Trnavský kraj, HU221Győri, NUTS2 Niederösterreich, NUTS3 Weinviertel
Trvanie: 01/01/201231/03/2017
Rozpočet: 3 490 059 € (50 % z Európskej komisie, 50 % z Ministerstva životného prostredia SR)

Vedúci partner                   

Zúčastnení partneri

     

Hlavný cieľ

Hlavným projektovým cieľom je vytvorenie funkčnej siete území NATURA 2000 v  regióne Bratislavy a zabezpečenie priaznivého ochranárskeho statusu biotopov európskeho významu obnovným manažmentom na 17 lokalitách v projektovom území.
Trilaterálne cezhraničné územie Slovenska s Rakúskom a Maďarskom so svojimi hodnotnými lokalitami siete NATURA 2000 predstavuje strategickú oblasť, ktorej prírodné dedičstvo by malo byť chránené na medzinárodnej úrovni. Spoločné ochranárske snahy vrátane vhodného obnovného manažmentu majú viesť k aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt regiónu.

Čiastkové ciele

1. Obnova a zavedenie vhodného manažmentu lesných a nelesných biotopov európskeho významu
2. Obnova vodného režimu riečnych ramien a mokradí
3. Prenájom pozemkov určených na následný vhodný obnovný manažment
4. Implementácia preventívnych opatrení na kontrolu návštevnosti a rušenia v cieľových územiach európskeho významu
5. Zvyšovanie povedomia verejnosti  a kľúčových subjektov

Územie Bratislavy a okolia predstavuje pestrú mozaiku prírodných prostredí lesných, lúčnych, skalných  či vodných a mokradných biotopov (vrátane veľtoku Dunaja a jeho prítoku Moravy). Na tomto území sa stretáva alpínsky a panónsky biogeografický celok. Nachádza sa tu množstvo chránených území národného aj európskeho významu.  Bratislava je však zároveň rýchlo sa rozrastajúce mesto, čo predstavuje hrozbu pre okolité prírodné hodnoty. Tradičné formy využívania krajiny postupne zanikajú a hodnotné územia naopak čelia nekontrolovanému tlaku návštevníkov. Preto Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s partnermi realizujú v období  rokov 2012-2017 projekt zameraný na ochranu a obnovu území NATURA 2000 v Bratislave.

mapa projektového územia

(autor mapy R. Michalka)

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Spracovanie programov starostlivosti pre vybrané Územia európskeho významu
Budú spracované 4 programy starostlivosti (pre ÚEV Horný les, Devínska jazero, Devínska Kobyla a Ostrovné lúčky), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vhodný obnovný a ochranársky manažment cieľových biotopov.

A.2: Spracovanie štúdie na ochranu trvaloudržateľného hospodárenia v lesných biotopoch

Štúdia má obsahovať návrhy najvhodnejších spôsobov obnovného manažmentu lesných biotopov (odstraňovanie inváznych druhov, výsadba pôvodných drevín a individuálna ochrana starých a vzácnych stromov pred ťažbou).

A.3: Spracovanie štúdie na obnovu lesostepís

Súčasťou štúdie je analýza historického vzniku a vývoja lesostepí v okolí Bratislavy, mapovanie lesostepí za účelom stanovenia stavu biotopov a výskytu indikačných druhov a návrh vhodného obnovného manažmentu lesostepí.

A.4: Spracovanie štúdie na obnovu pôvodných lúčnych biotopov
Obnovné štúdie (plány) budú vypracované pre lokality Abrod, Devínska Kobyla, Devínske alúvium Moravy a Devínske jazero a ich cieľom je zhodnotiť stav zachovania biotopov, stanoviť príčiny degradácie a navrhnúť najvhodnejšie spôsoby manažmentu.

A.5: Spracovanie štúdie na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat
Štúdia má obsahovať návrhy vhodných metód a modelov pasenia pre jednotlivé lokality, druhovú skladbu pasúcich sa zvierat a návrhy miest pre prechodné držanie zvierat.

A.6: Spracovanie štúdie na revitalizáciu vybraných vodných a mokradných biotopov
Štúdia má navrhnúť prioritné lokality a spôsoby obnovy vodného režimu bočných ramien Dunaja a mokradných biotopov.

A.7: Spracovanie štúdie na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň
Štúdia overí vhodnosť navrhovaných potenciálnych lokalít a spôsob realizácie obnovných a ochranných opatrení skalných biotopov a jaskýň.

 

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

B.1: Dlhodobý prenájom pozemkov
Spolu bude dlhodobo prenajatých 70 ha pozemkov na dobu 30 rokov s cieľom zavedenia plánovaných obnovných a ochranárskych opatrení.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov
Cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov na 420 ha, výsadba 45 000 stromov pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana 9 000 cenných stromov a modifikácia ťažby.

C.2: Obnova lesostepí

Obnovné aktivity budú zahŕňať odstraňovanie nežiaducich stromov a krov, lokálne aj mulčovanie a kosenie/odstraňovanie zarastenej vegetácie; 115 ha lesostepí bude obnovených a pripravených pre následný pravidelný manažment pasením.

C.3: Obnova tradičného manažmentu pôvodných lúčnych biotopov (DAPHNE)

Cieľom je praktická obnova 150 ha degradovaných biotopov suchomilných trávnatých porastov, bezkolencových a mokrých lúk a vytvorenie podmienok pre ich dlhodobé obhospodarovanie.

C.4: Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat

Pastva vhodne zostavenými stádami bude prebiehať na lokalitách Devínska Kobyla, Šúr, Ostrovné lúčky a Biskupické luhy za účelom obnovy zarastených nelesných biotopov, na tieto účely bude zakúpených 150 kôz, 100 oviec a 20 kráv, ktoré budú počas projektu spásať minimálne 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov.

C.5: Revitalizácia vybraných vodných a mokradných biotopov

Vhodnými hydrotechnickými opatreniami sa docieli zlepšenie vodného režimu mokradných a vodných biotopov na minimálne šiestich miestach, kľúčové je hlavne sprietočnenie bočných dunajských ramien (Devínske, Karloveské, Starohájske), odstránia sa tak migračné bariéry pre vodné

C.6: Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň

Opatrenia realizované na 1,67 ha majú zahŕňať lokálne odstraňovanie stromov a krov, vybudovanie bariér a prostriedkov na reguláciu pohybu turistov a  na najzraniteľnejších miestach bude prístup ľudí obmedzený úplne.

C.7: Regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvov na biotopy a druhy

Zlepší sa doterajší systém stráženia lokalít, rušenie druhov a negatívne vplyvy na cieľové biotopy budú zredukované po zavedení kontroly turizmu strážcami, súčasťou aktivity sú akcie zamerané na kontrolu a zamedzenie nelegálneho vjazdu vozidiel do chránených území, dobrovoľnícke akcie s verejnosťou zamerané na zber odpadkov, vyznačovanie hraníc chránených území a obnova turistickej infraštruktúry na Devínskej Kobyle.

 

D. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

D.1: Web stránka projektu
Široká verejnosť vrátane kľúčových ľudí získa prístup k informáciám o projektových aktivitách a výsledkoch prostredníctvom web stránky, ktorá bude sprístupnená v 4 jazykových verziách (SK, HU, DE, EN).

D.2: Komunikácia so stakeholdermi, organizovanie odborných workshopov a seminárov
Stretnutia s kľúčovými osobami vrátane workshopov a seminárov budú zorganizované so zámerom prediskutovať aktuálne ochranárske problémy, spojené s plánovanými projektovými aktivitami a zavádzaním vhodných foriem manažmentu.

D.3: Zvyšovania povedomia o ochrane prírody a sústave NATURA 2000

Na lokalitách bude nainštalovaných 10 informačných panelov, náučné prvky a mapy, ktoré prispejú k zvýšeniu povedomia verejnosti o sústave NATURA 2000, čo prispeje k zlepšeniu ochrany a stavu samotných biotopov.

D.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Za účelom zvýšenia povedomia rôznych cieľových skupín budú pripravené rôzne letáčiky, brožúry, mapy, nálepky, kalendáre, textilné tašky, trička a magnetky.

D.5: Vytvorenie komplexného výučbového programu pre školy (DAPHNE)

Budú vytvorené 4 vzdelávacie programy a viacero výučbových materiálov a pomôcok (pracovné zošity, náučné CD, mapy, pexeso…) pre vyučovanie v školách; zavedenie vzdelávacích programov podporí zvýšenie povedomia mladej generácie o ochrane prírody

D.6: Inštalácia pozorovacích veží
V projektovom území budú inštalované 3 pozorovacie veže za účelom vytvorenia možnosti pozorovať vtáctvo a iné živočíchy.

D.7: Propagačné a dokumentárne filmy

Budú natočené 2 filmy: vzdelávací prírodopisný film o sústave NATURA 2000 a film dokumentujúci priebeh projektu.

D.8: Školenia, tréningy a študijné výmenné pobyty pre projektový personál (NPDA)

Zorganizovaný bude tréning pre projektový personál zameraný na manažment turizmu v chránených územiach

D.9: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť, školenia učiteľov

Bude zorganizovaných 20 exkurzií a 10 prezentácií pre študentov, 7 exkurzií a 5 prezentácií pre verejnosť a 15 exkurzií ku Dňu Zeme

D.10 Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Projekt bude propagovaný na 5 konferenciách, uverejnených bude 7 tlačových správ, 35 printových a online článkov v médiách,    10 výstupov v rozhlase a 5 televíznych reportáži.

 

E.1 Manažment projektu

E.2 Účtovníctvo a finančný manažment projektu

E.3 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na cieľové biotopy (DAPHNE)
Monitoring vegetácie na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané rastlinné spoločenstvá.

E.4 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy živočíchov

Monitoring živočíchov na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané spoločenstvá živočíchov.

E.5 Networking s inými projektmi


Bude zorganizovaných 10 návštev zahraničných projektových tímov so zameraním na výmenu skúsenosti v oblasti vhodného manažmentu lesných, nelesných a vodných biotopov.

E.6 Audit

E.7 Plán ochrany po ukončení projektu

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov 

A.1: Spracovanie programov starostlivosti pre vybrané Územia európskeho významu

– vypracované a schválené (9/2018) 4 Programy starostlivosti pre projektové územia: SKUEV Horný les, SKUEV Devínske jazero, SKUEV Devínska Kobyla a SKEUV Ostrovné lúčky.

A.2: Spracovanie štúdie na ochranu trvaloudržateľného hospodárenia v lesných biotopoch

Štúdia je vypracovaná 3/2014.

A.3: Spracovanie štúdie na obnovu lesostepí

Štúdia je vypracovaná 12/2012.

A.4: Spracovanie štúdie na obnovu pôvodných lúčnych biotopov

Štúdia je vypracovaná 9/2014.

A.5: Spracovanie štúdie na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat

Štúdia je vypracovaná 12/2012.

A.6: Spracovanie štúdie na revitalizáciu vybraných vodných a mokraďných biotopov

Vypracované štúdie:

Štúdia na revitalizáciu Devínskeho ramena -12/2012

Štúdia na revitalizáciu Karloveského ramena -12/2012

Štúdia na revitalizáciu Starohájskeho ramena – 4/2014

Štúdia na revitalizáciu mokraďných biotopov – 9/2014

Štúdia na revitalizáciu potoka Porec -10/2014

Technická dokumentácia ku Devínskemu ramenu –  1/2013

Technická dokumentácia ku Karloveskému ramenu – 12/2015

Technická dokumentácia k potoku Porec –  12/2015

A.7: Spracovanie štúdie na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň

Štúdia je vypracovaná 12/2012.

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

Prvý prenájom pozemkov 4.2.2014.

Prenájom pozemkov v k.ú. Vojka : 35,0306 ha

Prenájom pozemkov v k.ú. Kyselica:  57,6330 ha

Prenájom pozemkov v k.ú. Dobrohošť:  57,4761 ha

Prenájom pozemkov v k.ú. Rohovce: 3,4973 ha

Prenájom pozemkov v k. ú. Bodíky: 2,4453 ha

SPOLU: 156,08 ha

Prenajaté pozemky slúžia pre realizáciu viacerých ochranárskych opatrení: obnova prirodzenej biodiverzity lužných lesov (výsadba domácich druhov drevín, odstraňovanie inváznych druhov drevín, ochrana hodnotných jedincov), obnova lesostepných biotopov, zavedenie tradičnej formy obhospodarovania lúčnych biotopov formou pastvy a obnova mokraďných biotopov.

 C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov

a) výsadba domácich druhov drevín:

Obdobie 2012 – 2014 – vysadených 36 000 domácich druhov drevín

Obdobie 2015 – 2016 – vysadených 25 000 domácich druhov drevín

Výsadba prebiehala najmä v území SKUEV Dunajské luhy. Vysádzané dreviny: Populus x canescensPopulus albaPopulus nigraQuercus roburFraxinus angustifoliusTilia cordata a Salix alba

b) odstraňovanie inváznych rastlín

Odstraňovanie inváznych drevín najmä Pajaseň žliazkatý v územiach SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Ostrovné lúčky, v troch etapách  na celkovej výmere 203,5 ha.

Odstraňovanie inváznych drevín v SKUEV Horný les na celkovej výmere 25 ha.

Odstraňovanie inváznych drevín pomocou projektovej techniky a personálu na celkovej výmere 228 ha.

c) Značenie a ochrana hodnotných stromov a modifikácia ťažby

Od začiatku projektu prebieha intenzívna komunikácia s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesných porastov. Od roku 2015 je BROZ zapojená do prípravy programu starostlivosti o les, ktoré sa bude týkať najbližších 10 rokov.

C.2: Obnova lesostepí

Práce prebiehali od júna 2013 a boli realizované na územiach SKUEV Šúr, SKUEV Ostrovné lúčky, SKUEV Biskupické luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Dunajské luhy.

Realizované opatrenia: odstraňovanie inváznych drevín a bylín, mulčovanie, kosenie, odstraňovanie nepôvodných drevín (Pinus nigra), pastva hospodárskych zvierat.

Opatrenia boli realizované na celkovej výmere 118 ha.

C.3: Obnova tradičného manažmentu pôvodných lúčnych biotopov (DAPHNE)

SKUEV Devínska Kobyla:

Odstraňovanie náletových kríkov, nepôvodných a inváznych drevín, kosenie :

SKUEV Abrod

Obnova zarastených lúk formou, frézovania, mulčovania a kosenia

SKUEV Devínske alúvium Moravy

Obnova zarastených lúk formou, frézovania, mulčovania a kosenia

SKUEV Devínske jazero

Obnova zarastených lúk formou, frézovania, mulčovania a kosenia

Práce boli realizované na celkovej ploche 158,25 ha

C.4: Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat

Pastva bola obnovená na 4 projektových lokalitách:

SKUEV Devínska kobyla – pastva kôz na územi NPR Devínska Kobyla

SKUEV Šúr – pastva kráv

SKUEV Dunajské luhy – na 2 lokalitách, v lokalite Dobrohošť prebieha pastva zmiešaného stáda oviec a kôz a v lokalite Bodíky pastva kráv

SKUEV Biskupické luhy – pastva oviec a kôz

Pastva sa ukázala ako veľmi efektívna pri udržiavaní výsledkov prvotného obnovného manažmentu ako aj pri potláčaní inváznych rastlín

Pastva prebieha na celkovej výmere 144 ha.

C.5: Revitalizácia vybraných vodných a mokraďných biotopov

Revitalizácia Devínskeho ramena – 2015

Revitalizácia Karloveského ramena – 2016

Revitalizácia potoka Porec v dĺžke 600 m – 2017

Obnova 4 mokraďných lokalít v SKUEV Dunajské luhy – 2016/2017

C.6: Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň

Začiatok prác február 2013 na lokalite SKUEV Devínska Kobyla, odstránenie náletových drevín.

Rekonštrukcia uzávery významnej lokality pre netopiere Veľké Prepadlé – SKUEV Homoľské karpaty – 2016.

Rekonštrukcia vstupnej časti lokality Slovinec v SKUEV Devínska Kobyla – 2017.

Revitalizácia skalných biotopov v SKUEV Devínska Kobyla formou spásania stádom kôz na výmere 1,8 ha.

C.7: Regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvov na biotopy a druhy

Permanentná činnosť dvoch profesionálnych strážcov prírody na projektových lokalitách.

Obnova značenia hraníc prírodných rezervácií.

Kontroly dodržiavania zákona so zástupcami policajného zboru.

Akcie zameraná na zber odpadkov v prírodných rezerváciách.

Zamedzenie vstupu áut na dvoch lokalitách SKUEV Ostrovné lúčky a SKUEV Devínska Kobyla.

Osadenie informačných tabúľ pre návštevníkov chránených území.

Osadenie nových altánkov a lavičiek v SKUEV Devínska Kobyla.

Obnova chodníka na Devínske Kobyle.

 

D. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

Webstránka spustená a pravidelne aktualizovaná.

D.2: Komunikácia so stakeholdermi, organizovanie odborných workshopov a seminárov

Pravidelná komunikácia s dotknutými subjektmi (vlastníci, užívatelia, odborníci, záujmové združenia, samospráva).

Zorganizovaných 10 metodických workshopov.

Zrealizované tri 2-dňové exkurzie pre stakeholderov v Národnom parku Donau-Auen, v Prírodnej rezervácií Moravské luhy so zameraním na ukážky pastvy a lesného hospodárenia v chránených územiach a v projektovom území SKUEV.

Dunajské luhy so zameraním na ukážky ochrany a obnovy lužných lesov v tomto území.

D.3: Zvyšovania povedomia o ochrane prírody a sústave NATURA 2000

Inštalovaných 7 edukačných prvkov v území SKUEV Devínska kobyla.

Inštalovaných 37veľkých informačných panelov v rámci projektových území.

Inštalovaných 20 malých informačných panelov.

Vytvorenie letáku – mapový sprievodca Devínskou Kobylou.

D.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Projektový leták – 2012

Nálepky – 2013

Kalendár – 2013 – 2017

Projektová brožúra – 2015

Textilné tašky – 2015

Tričká – 2015

Brožúra o projektovom území Szigetköz – 2015

Magnetky – 2017

Layman report – 2018

Brožúra pre stakeholderov – 2018

D.5: Vytvorenie komplexného výučbového programu pre školy (DAPHNE)

Vytvorenie 4 vzdelávacích programov pre školy a ich výuka v rámci 179 lekcií pre 5451 žiakov.

Tvorba rôznych výučbových materiálov:

Ponuka pre školy

Omaľovánky

Maľované plátna

Príručka pre ZŠ a SŠ – textová

Príručka pre ZŠ a SŠ – obrázková

CD pre stredné školy

Identifikačné kruhy

Letáky o územiach NATURA 2000

Leporelo – rastliny Devínskej Kobyly

Pracovné listy pre ZŠ

Pracovné listy pre SŠ

Pexeso NATURA2000

D.6: Inštalácia pozorovacích veží

Vytvorených 6 netradičných pozorovateľní v rámci projektového územia Szigetkoz (HU).

Inštalácia pozorovacej veže v SKUEV Hrušovská zdrž.

D.7: Propagačné a dokumentárne filmy

2016 – vytvorenie projektového filmu Bratislava – mesto uprostred prírody, 52 min.

  • Premietanie na filmových festivaloch: Hory a mesto, Ekotopfilm
  • Premiera v RTVS – 1.9.2018
  • Tvorba DVD filmu – 3 000 ks

V priebehu realizácie projektu bolo vytvorených viacero krátkych videí o priebehu projektových aktivít: pastva, vodné revitalizácie, výsadba domácich druhov drevín, ktoré boli následné publikované v rámci webstránky a sociálných médií.

D.8: Školenia, tréningy a študijné výmenné pobyty pre projektový personál (NPDA)

2013 – zrealizovaných študijný pobyt pre projektový personál v národnom parku Donau Auen.
2014 – zrealizovaný študijný pobyt pre projektový personál v území Szigetkôz a SKUEV Devínska Kobyla.

D.9: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť, školenia učiteľov

Zrealizované akcie:

14 prezentácií pre študentov,  362 účastníkov

33 exkurzií pre študentov, 758 účastníkov

46 prezentácií pre verejnosť, 1 323 účastníkov

54 exkurzií pre verejnosť, 1 002 účastníkov

15 exkurzií na loďkách,  347 účastníkov

8 exkurzií pre učiteľov

Tréning 12 sprievodcov prírody

11 exkurzií ku Dňu Zeme,  163 účastníkov

D.10: Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Projekt bol prezentovaný na 9 konferenciách

Zorganizovaných 6 tlačových konferencií.

16 tlačových správ

171 publikovaných článkov

11 prezentácií projektu v rádiách

42 prezentácií projektu v televíziách

E.3: Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na cieľové biotopy (DAPHNE)

Monitoring vegetácie zachytávajúci zmeny po realizovaných obnovných opatrení v 5 projektových územiach na 18 monitorovacích plochách.

Monitoring vybraných lokalít na Devínskej Kobyle po menežmentovom zásahu zameranom na likvidáciu nepôvodného druhu agát biely.

Monitoring živín na lokalite SKUEV Abrod

Hydrologický monitoring na lokalite SKUEV Abrod

E.4 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy živočíchov

Monitoring vybraných druhov živočíchov zachytávajúci stav pred a po vykonaní obnovných opatrení v rámci projektu:

Monitorovacia správy:

Monitoring motýľov

Monitoring rýb

Monitoring chrobákov

Hydrobiologický monitoring

Monitoring obojživelníkov

Monitoring mäkkýšov

E.5 Networking s inými projektmi

2012 – výmena skúsenosti a prezentácia projektu s CHKO České Středohoří.

2012 – návšteva projektu LIFE+ Stepi lounského středohoří.

2012 – výmena skúseností s pastevným manažmentom v hlavnom meste ČR, v Prahe.

2012 – návšteva a výmena skúsenosti s projektom LIFE+ „Pannon gyepek élőhelykezelése magyarországon“, Maďarsko.

2012 – výmena skúsenosti s pastvou v chránených územiach, OZ Manner, južná Morava.

2013 – výmena skúsenosti s projektom zameraným na riečne revitalizácie LIFE “Lower Morava Floodplains”.

2016 – networking s projektom LIFE11 NAT/SI/882.

2017 – networking s projektom LIFE14/SK/001306.

2017 – výmena skúsenosti s ViaDonau – vodné revitalizácie

2018 – networking s organizáciami vo Švajčiarsku venujúcim sa environmentálnemu vzdelávaniu


FINAL REPORT – stiahnuť

Obnova Karloveského ramena

Obnova Karloveského ramena

Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

Sprietočnenie Devínskeho ramena

Kozy ochranárky na Devínskej Kobyle

Kosačky na zlatobyľ

V týždenníku Život vyšiel článok o realizácii pastvy v našom projektovom území – v SKUEV Biskupické luhy. V článku je priblížený aj význam pastvy, ktorá sa realizuje na viacerých miestach v Bratislave.


Devínske rameno Dunaja sa po desaťročiach dočkalo revitalizácie

Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť, prinášať potrebné živiny a život sa tu začne postupne prebúdzať.

O projekte Obnovy Devínskeho ramena v Devíne na TA3


Plánovaný projekt obnovy Devínskeho ramena Dunaja

Televízny rozhovor a plánovanej revitalizácii Devínskeho ramena v televíznom rozhovore TV Bratislava.

Ing. Andrej Devečka – projektový manažér

devecka (at) broz.sk

 

Zdieľať obsah na: