PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Krátke videa o pastve v NPR Šúr.