PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle…“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou človeka, niekoľko storočí boli udržiavané tradičnými hospodárskymi činnosťami – kosením, vypaľovaním a pasením. Z Devínskej Kobyly sa udáva pastva oviec, kôz a hovädzieho dobytka, pričom kozy sa pásli na lúkach Devínskej Novej Vsi a v oblasti Sandbergu, kravy pri Morave, ovce najmä pri Devíne a Morave. „Zánikom pastvy začalo územie zarastať a významné druhy rastlín a živočíchov sú vytláčané hustým zárastom kríkov. Cieľom začínajúcich projektových aktivít je obnova prirodzeného stepného charakteru územia. Vďaka pastve sa zlepšia podmienky pre ohrozené druhy motýľov a pre vzácne druhy rastlín ako sú kosatce, poniklece, hlaváčiky, či vzácne druhy orchideí“ hovorí projektový manažér Andrej Devečka. S obnovou tradičnej pastvy na lokalite začalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) koncom júla tohto roku. Na spodnej terase Weitovho lomu sa nachádza základné stádo pozostávajúce z 25 zvierat. V prvej fáze budú vypásať plochu cca 6ha, postupne by sa počet zvierat a plocha mala rozrastať. Stádo je pod dohľadom pastiera a je usmerňované elektrickými oplôtkami. Pastva prebieha v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Malé Karpaty a jej výsledky budú monitorované odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK a Inštitútu aplikovanej ekológie – Daphne. Pastva je podporovaná aj zo strany mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves „Vítame tieto aktivity a budeme ich podporovať“ hovorí starosta Milan Jambor. Od januára 2012 realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) päťročný projekt, zameraný na ochranu a obnovu území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy (LIFE10 NAT/SK/000080 NATURA 2000 BA). Okrem iných aktivít sa projekt zaoberá aj odstraňovaním náletových a inváznych rastlín, či kosením na lesostepiach. V nadväznosti na tieto aktivity je naplánované postupné zavádzanie pastvy zvierat (kôz, oviec a kráv) nielen na Devínskej Kobyle, ale aj na ďalších vybraných projektových lokalitách (Šúr, Ostrovné lúčky, či Biskupické luhy). S podobnými projektmi, úspešne fungujúcimi už niekoľko rokov, sa môžeme stretnúť aj na území viacerých európskych hlavných miest, ako je napríklad Praha alebo Viedeň, no aj na bližších zahraničných lokalitách, ktoré sú svojím terénom a charakterom vegetácie veľmi podobné lúkam a lesostepiam Devínskej Kobyly – napríklad na protiľahlých svahoch Hundsheimských kopcov, Braunsbergu či Schlossbergu.
Zdieľať obsah na: