PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
V septembri 2017 sa ukončila revitalizácia toku Porec v úseku medzi železnicou a diaľnicou v dĺžke cca 600m. Samotná úprava začína cca 150m od železnice a končí pri priepuste na poľnej ceste cca 80m od diaľnice, v dĺžke 496m. Trasa je v priestore parcely vo vlastníctve DAPHNE IAE navlnená tak, aby zhruba zodpovedala starému trasovaniu toku v minulosti. V rámci úpravy sa vyformoval otvorený V-profil so sklonom svahov 1:6 – ľavý breh a 1:15 pravý breh, na výšku 1m a ďalej so sklonom výkopov alebo násypov 1:6, resp 1:15 na súčasný terén. Svah v sklone 1:6 a 1:15 nebude opevnený, zostane ponechaný na prirodzenú vegetáciu, ktorá sa tam vytvorí. Celková šírka toku je navrhnutá 16-20 m v novej časti koryta (návrat do pôvodnej trasy) a 15-17m v terajšom koryte. Navrhované dno zostane neopevnené. Úprava zabezpečí dostatočnú prietočnosť a zároveň umožní vytvorenie vodných a mokraďových biotopov, ktoré si nevyžadujú pravidelnú údržbu toku.  
Zdieľať obsah na: