PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so  Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov. Boli odstraňované najmä hlohy, trnky, svíby, vtáčí zob,borovice lesné a v území umelo vysadené borovice čierne. Biomasa bola z väčšiny územia po zoštiepkovaní odvezená. Časť drevnej hmoty bola zadarmo poskytnutá obyvateľom z priľahlých domov na kúrenie, resp. vianočnú výzdobu. V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so  Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov. Boli odstraňované najmä hlohy, trnky, svíby, vtáčí zob, borovice lesné a v území umelo vysadené borovice čierne. Biomasa bola z väčšiny územia po zoštiepkovaní odvezená. Časť drevnej hmoty bola zadarmo poskytnutá obyvateľom z priľahlých domov na kúrenie, resp. vianočnú výzdobu. Lesní robotníci odpracovali v svahovitom teréne bez riadnych prístupových ciest viac ako 7,5 tisíca hodín. Práce boli realizované s maximálnou opatrnosťou s ohľadom na vzácne biotopy tak, aby sa minimalizovalo poškodenie chránených rastlín a živočíchov. V miestach, odkiaľ nebolo možné biomasu odviezť, bola ponechaná v priľahlom lese, resp. v zarastených stržiach. Po odstránení drevín dochádza k presvetleniu pôdy a bylinnej vrstvy a na vyčistených plochách lúk vyrastajú hlaváčiky, poniklece a kosatce. Vplyv obnovných prác na rastlinné  a živočíšne druhy je  monitorovaný. Najrozsiahlejší projekt obnovy stepných biotopov na Slovensku má za cieľ zachrániť prírodné bohatstvo Devínskej Kobyly. Práce budú pokračovať odstraňovaním výmladkov v auguste-septembri 2016.  Lesní robotníci odpracovali v svahovitom teréne bez riadnych prístupových ciest viac ako 7,5 tisíca hodín. Práce boli realizované s maximálnou opatrnosťou s ohľadom na vzácne biotopy tak, aby sa minimalizovalo poškodenie chránených rastlín  a živočíchov. V miestach, odkiaľ nebolo možné biomasu odviezť, bola ponechaná v priľahlom lese, resp. v zarastených stržiach. Po odstránení drevín dochádza k presvetleniu pôdy a bylinnej vrstvy a na vyčistených plochách lúk vyrastajú hlaváčiky, poniklece a kosatce. Vplyv obnovných prác na rastlinné a živočíšne druhy je  monitorovaný. Najrozsiahlejší projekt obnovy stepných biotopov na Slovensku má za cieľ zachrániť prírodné bohatstvo Devínskej Kobyly. Práce budú pokračovať odstraňovaním výmladkov v auguste-septembri 2016.  
Zdieľať obsah na: