PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Bratislavské regionálne ochranárske združenie v rámci projektu LIFE Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy / NATURA 2000 BA, v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. (BVS) a vodohospodármi úspešne zrevitalizovali už druhé bratislavské rameno Dunaja.

Karloveské rameno je jedným z mála čiastočne tečúcich dunajských ramien na celom slovenskom úseku Dunaja a obteká ostrov Sihoť – významný zdroj pitnej vody. V minulosti realizované vodohospodárske aktivity, mali za následok výrazné narušenie prepojenosti ramena s hlavným korytom Dunaja. Rameno pravidelne vysychalo a po vyšších vodných stavoch sa v ňom ukladali naplaveniny. Dôsledkom toho bola narušená prirodzená vodná dynamika ramena.

Na celom úseku ramena boli v rámci revitalizácie odstránené nánosy a umelé násypy, ktoré tvorili neprirodzené bariéry. Prietočnosť ramena by sa tak mala zvýšiť v priemere o 94 dní v roku.

V súvislosti s ukončením prác na revitalizácii Karloveského ramena sa dňa 3.6. 2016 konal krátky brífing za účasti ministra životného prostredia pána Lászlóa Sólymosa, ktorý vyzdvihol význam revitalizácie nielen v súvislosti s ochranou prírody, ale aj vodného zdroja Sihoť: „Môžem s potešením konštatovať, že vraciame do Karloveského ramena život. Lepšie zavodnenie územia a samotné prúdenie vody prispeje ešte k vyššej kvalite a výdatnosti Vodného zdroja Sihoť,“ uviedol na brífingu k ukončeniu prác na Karloveskom ramene.

Z hľadiska ochrany prírody má revitalizácia veľký význam najmä pri obnove fauny a flóry. Zlepší sa aj vodný režim v Karloveskom ramene, migrácia a rozmnožovanie rýb a vytvoria sa tu vhodné podmienky na hniezdenie vzácnych druhov vtákov.

Prítomní mali následne možnosť vidieť finálne odbagrovanie posledných prekážok v ramene, pozrieť si nový informačný panel o Karloveskom ramene a na záver viacerí zúčastnení využili možnosť obhliadky ramena priamo z lodiek.

 

Na stianutie:

Tlačová správa o sprietočnení Karloveského ramena

Zdieľať obsah na: