Ochrana sysľa pasienkového

Projekt je zameraný na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácii v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Čechách).

Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť jeho populáciu v lokalitách, kde sa vyskytuje, obnoviť vhodné biotopy a umožniť tak rozšírenie jeho výskytu. Ďalším cieľom je reštituovať (prinavrátiť) sysľa na lokality, z ktorých už vymizol a prispieť tak k ochrane tohto vzácneho druhu cicavca.

V októbri sme doručili 2 somáre na Salaš Šurice

Dva somáriky zo ZOO Bojnice minulý týždeň pricestovali na Salaš Šurice. Nachádza sa tam územie európskeho významu, vyhlásené pre sysľa pasienkového a niekoľko ďalších vzácnych a chránených živočíchov, s názvom Soví hrad.

Tučný syseľ = zdravý syseľ

Tučný syslík, zdravý syslík. Treba to zopakovať. Syslíky môžu dosiahnuť hmotnosť až viac ako 500 g. Na jar vážia okolo 200 g. Ak vidíte v tomto období chudého syslíka, vidíte ho posledný raz.

V Cerovej vrchovine sme postavili 1km oplôtku pre ovce

V auguste sme pripravili ďalší oplotok na pastvu oviec, aby sa sysľom lepšie darilo. Tentokrát sme postavili viac ako 1 km oplotenia v obci Jesenské v Cerovej vrchovine a pastva na 4,4 hektároch sysľoviska sa môže začať.

V Turni nad Bodvou sme ochránili sysle pred zaoraním

V Turni nad Bodvou na lokalite Skalistý potok sa nachádza druhé najväčšie sysľovisko na Slovensku. Syslíky sa tu udomácnili čiastočne aj na lucerkovom poli. To pole sa teraz oralo. Syslíky majú teraz malé mláďatá a preoranie by spôsobilo ich úhyn.

Syslia porada v teréne

Projektový tím trávi veľa času v teréne. Okrem stavania oplôtkov, dohadovania detailov s miestnymi hospodármi a riešenia rôznych ďalších aktivít pre samotné sysle, alebo biodiverzitu v okolí si niekedy dáme aj outdoorovú poradu vonku. V týchto dňoch v Tisovci a na Muránskej planine.

Svitá sysľom na lepšie časy?

V poslednej dobe nás kvária mnohé nedobré správy. Klesajú počty hmyzu, ale aj mnohých skupín stavovcov, historicky sú na minime výskytu obojživelníky či plazy. Rapídne klesli počty jarabíc v poľnohospodárskej krajine, pre ochranu dropa sa vyhlasujú osobitné územia ochrany, známy je problém poklesu počtu hlucháňa za veľmi krátku dobu.

Posilnenie populácie na Silickej planine

Syslím dámam zo Silickej planiny sme priniesli niekoľko potenciálnych partnerov, aby sme populáciu v tejto lokalite pomohli rozmnožiť a udržať.

Podporujeme biodiverzitu na syslích lokalitách

Na viacerých lokalitách s výskytom sysľov (v územiach európskeho významu Tisovský kras, Muránska planina a Chtelnica) zvyšujeme v týchto dňoch biodiverzitu vtákov a drobných cicavcov.

V Tisovskom krase pasieme pre sysľa

V spolupráci s miestnym družstvom sme začali pastvu na 18 hektároch v Tisovskom krase. Na lokalite sa nachádza niekoľko sysľov, ktorých kolónia sa stále zmenšovala práve v dôsledku nevhodného hospodárenia v minulosti.

O „našom“ sysľovi píše Denník N

O tom aký je stav populácií sysľa pasienkového na Slovensku, aké sú jeho potreby a čo ich sysle ohrozuje sa dozviete v článku Denníka N. Článok ilustrovala Monika Pascoe Mikyšková.

Projekt LIFE Syseľ sa môže začať

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) od septembra začína dva nové ochranárske projekty schválené Európskou Komisiou v rámci grantovej schémy LIFE, ktoré sú zamerané na ochranu ohrozených druhov a obnovu ich biotopov.

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE SYSEĽ
Kód projektu:
Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Celkový rozpočet projektu: 5 428 988 € (60 % je financovaných z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: BROZ, ALKA Wildlife o.p.s, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Národná zoologická záhrada Bojnice

Program LIFE
NATURA 2000

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového na vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Na Slovensku vo väčšine lokalít v alpskom aj panónskom regióne bola kvalita populácii sysľa pasienkového ako aj jeho biotopov vyhodnotená ako nevyhovujúca až zlá. Dôvodom je spravidla zánik biotopu spôsobený zmenou obhospodarovania lokality (najmä zanechaním pastvy hospodárskych zvierat v krajine). Obdobná situácia je v Čechách, v Poľsku syseľ vyhynul v 80-tych rokoch 20.storočia, úspešnou reintrodukciou jedincov zo Slovenska sa podarilo osídliť viacero lokalít, avšak celkový stav populácie je zlý.

Hlavné ciele projektu:

1. Obnova biotopov – vyčistenie lokalít od náletov, zavedenie pastvy

2. Posilnenie populácii sysľa – zabezpečenie potravnej základne (výsev vhodných rastlín, podpora druhov hmyzu, výsadba ovocných stromov), starostlivosť o jednotlivé kolónie, odklonenie predačného tlaku podporou iných živočíšnych druhov

3. Reintrodukcia sysľa na vhodné lokality, na ktorých v nedávnej minulosti vyhynul

4. Spolupráca s miestnymi záujmovými skupinami, vlastníkmi a užívateľmi pri ochrane cieľového druhu

5. Replikácia a prenos výsledkov projektu

6. Zvýšenie povedomia verejnosti o ochrane sysľa pasienkového.

Syseľ pasienkový

Je živočích žijúci v kolóniách, ktorý pre svoj život potrebuje otvorenú krajinu s nízkou vegetáciou. Vyhovuje mu, ak vegetáciu udržiavajú nízku pasúce sa zvieratá, od toho dostal aj svoje druhové meno – pasienkový.
K svojmu životu skrátka potrebuje rozhľad. Často hneď po vylezení z nory ustrnie a pozoruje svoje okolie alebo sa postaví na zadné nohy a „panáčkuje“, podobne ako surikata alebo svišť. Nebezpečie mu totiž hrozí hneď z viacerých strán. Je potravou líšok, lasíc, ale aj dravých vtákov – orlov, sokolov, a jastrabov.

Syseľ je hlodavec, ktorý žije pod zemnou, kde si buduje sústavu nôr, ktoré prepájajú chodby s viacerými otvormi. Živí sa semenami tráv, zelenými časťami rastlín, ovocím, rôznym hmyzom (svrčky, koníky, chrobáky) a nepohrdne ani malým hrabošom alebo jaštericou. V zime hibernuje v podzemných norách.

Z bežného druhu ohrozený

Syseľ pasienkový bol kedysi na Slovensku bežný druh, avšak postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat a zarastaním, prípadne rozorávaním vhodných lokalít, sa jeho populácie zredukovali. Až natoľko, že syseľ patrí aktuálne medzi ohrozené druhy. Sysle pre zmeny v poľnohospodárskej krajine trpia aj nedostatkom potravy, pretože sa živia semienkami rastlín, ovocím a hmyzom, ktoré majú v monokultúrnej krajine problém nájsť. Napriek rozšírenému mýtu, sysle nekradnú obilie z polí a nerobia si zásoby, pretože cez zimu hibernujú.

Projektové lokality na Slovensku:

Kečovské Škrapy – Národný park Slovenský Kras (SKUEV0345)
Soví hrad – CHKO Cerová vrchovina (SKUEV0358)

Horný vrch – Národný park Slovenský Kras (SKUEV0356)

Fabiánka – Národný park Slovenský kras (SKUEV0355)

Slovenský raj (SKUEV0112, SKUEV2112)

Mašianské sysľovisko – NP Slovenský raj (SKUEV0784)

Holubyho kopanice – CHKO Biele Karpaty (SKUEV0367, SKUEV2367)

Gavurky – CHA Gavurky (SKUEV0201)

Marcelovské piesky – PR Marcelovské piesky (SKUEV0065)

Bradlové pásmo (SKUEV0942)

SKUEV0360 Beležír

SKUEV0172 Bežnisko

SKUEV0948 Bolerázske sysľovisko

SKUEV0753 Chtelnické sysľovisko

SKUEV0366 Driečansky kras

SKUEB0158, SKUEV2158 Modrý vrch

SKUEV0225 Muránska planina

SKUEV0708 Primovské skaly

SKUEV0593 Sokolec

SKUEV0282 Tisovský kras

SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov

SKUEV0361 Vodokáš

SKUEV0030 Horešské lúky

SKUEV0105, SKUEV2105 Spišskopodhradské travertíny

SKUEV0065 Marcelovské piesky

SKUEV0066 Kamenínske slaniská

 

Konkrétne ochranárske aktivity

Obnova biotopov sysľa pasienkového na Slovensku

Na vybraných lokalitách, kde sa sysle doposiaľ prirodzene vyskytujú, zlepšíme existujúci manažment. V blízkosti týchto lokalít vytvoríme ďalšie vhodné miesta, kde sa môže kolónia rozšíriť (vyčistíme ich od náletových drevín, zavedieme pastvu, zmeníme pozemok na trávnatý porast a pod.)

Vďaka týmto opatreniam vytvoríme minimálne 190 hektárov nových biotopov pre sysľa pasienkového.

syseľ pasienkový

Posilnenie a zvýšenie stavu populácii sysľa pasienkového na Slovensku

Aktivita zahŕňa priamu starostlivosť o kolónie sysľov – prikrmovanie, výsevy rastlín, ktoré sú vhodné ako jeho potrava, výsadba ovocných stromov skorých letných odrôd, podporné opatrenia na živočíšne zložky potravy – najmä pre hmyz, ktorým sa syseľ živí.

V rámci aktivity budeme realizovať aj opatrenia na podporu populácii iných druhov na lokalitách tak, aby sme predátorom zabezpečili viac potravy a znížili tak v začiatkoch predačný tlak.

Reštitúcia sysľa pasienkového na lokality, kde sa v minulosti prirodzene vyskytoval

V mnohých územiach európskeho významu na Slovensku, v ktorých je syseľ pasienkový predmetom ochrany sa tento druh žiaľ už nenachádza alebo sa jeho výskyt obmedzil len na jednu až dve kolónie. Na 10 takýchto lokalitách, kde populácie zanikli alebo zanikajú, sa uskutoční prenos jedincov a opätovné založenie kolónie. Výberu lokalít bude predchádzať dlhodobá príprava a budú vyberané na základe možnej realizácie ďalších manažmentov na zlepšenie stavu populácií.

 

Obnova biotopov a posilnenie populácie v Poľsku 

Obnova biotopov a opatrenia na zvýšenie a zlepšenie stavu populácie sysľa pasienkového v Poľsku sa budú realizovať na celkovej rozlohe 22 ha.

Mgr. Katarína Tuhárska – projektová manažérka
tuharska@broz.sk
+421 915 767 762

 

Aktuálne neprebiehajú žiadne dobrovoľnícke aktivity na lokalitách kde chránime sysľa pasienkového.

O takýchto aktivitách budeme informovať.