PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
pastva syseľ Spiš

 Ochranári v spolupráci so samosprávou spúšťajú pastvu oviec v Spišskom Podhradí

Tlačová správa

Pastva oviec má na Spiši dlhotrvajúcu tradíciu a pre jej obnovu na lúkach v Spišskom Podhradí sa spojilo viacero subjektov – ochranárske združenie BROZ, Správa Národného parku Slovenský Raj, mesto Spišské Podhradie, aj Spišské biskupstvo so sídlom v Spišskom  Podhradí na Spišskej Kapitule.

Po viacročnej príprave tu v pondelok, 22.mája, na 18 hektároch lúk medzi Spišským Podhradím a Sivou Bradou spoločne spustia pastvu oviec. „Pastva oviec má na Spiši dlhodobú tradíciu a tešíme sa, že sa takáto spolupráca podarila a opäť tu budeme pásť. Ide o turisticky veľmi navštevovanú lokalitu a kultúrnu pamiatku. Z toho vyplývali obmedzenia pre chov zvierat a tak sme dlhšie nevedeli zohnať farmára, ktorý by na lokalite pásol. Preto sa mesto rozhodlo ísť do toho, mesto sa stalo registrovaným chovateľom oviec a zamestnáva mladého  pastiera oviec – juhasa , ktorý spolu so svojím otcom  budú ovečky na lúkach pásť“ hovorí primátor mesta Spišské Podhradie, Michal Kapusta.

Kým sa v Spišskom Podhradí v minulosti páslo, na lúkach žili tisícky sysľov pasienkových. Žiaľ, v súčasnosti sa tu nachádza posledná malá kolónia s približne 80 jedincami, na ktorej záchranu pastva oviec začína. Syseľ pasienkový totiž pre svoj život a prežitie potrebuje dobrý rozhľad a pasienok je tak preňho na život ideálny. Pastvou sa tiež zvýši druhová pestrosť rastlín a hmyzu, ktorými sa živí. Syseľ je kriticky ohrozený druh, ktorého početnosť klesla z miliónov jedincov na niekoľko tisíc.  „Vďaka projektu LIFE Ochrana sysľa pasienkového financovaného Európskou úniou, sme mohli zakúpiť stádo a postaviť pre ovce prístrešok na ustajnenie. Keďže sa jedná o lokalitu kultúrneho dedičstva UNESCO, stavba je v tradičnom štýle a zapadá do rázu krajiny. Zvolili sme aj národné slovenské plemeno oviec, pôvodná valaška.“ hovorí Katarína Tuhárska, manažérka projektu LIFE SYSEĽ.

Vlastníkom pozemkov je Spišské Biskupstvo v  Spišskom Podhradí, ktoré s pastvou súhlasilo a umožnilo tak ochranu tejto vzácnej lokality, ktorá je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000. Správa Národného Parku Slovenský Raj, ktorá obnovu pastvy iniciovala,  vysvetľuje, že takýto manažment územia je vhodný nielen pre sysľa pasienkového, ale aj rastliny a hmyz v ohrozených suchomilných travinnobylinných biotopoch, ktoré sú tu takisto predmetom ochrany.

„Veríme, že sa vďaka pastve podarí zachrániť populáciu sysľa na tejto lokalite a jeho kolónia sa bude postupne rozrastať. Preniesli sme sem aj niekoľko jedincov z iných lokalít na posilnenie genetiky miestnej populácie. Už sme takto obnovili viacero lokalít a vďaka projektu sa počet sysľov na Slovensku od roku 2020 zvýšil z 20-tisíc na 36-tisíc.“ dodáva Katarína Tuhárska z BROZ.

Aktivity projektu na ochranu sysľa sa uskutočňujú až na 25 lokalitách na Slovensku, 5 lokalitách v Česku a 2 lokalitách v Poľsku. Ochranári obnovujú lúky a pasienky, vysádzajú stromoradia ovocných drevín, čo krajine prinavracia taký ráz, ktorý sysľovi pasienkovému vyhovuje.  Taktiež vykonávajú aktivity na záchranu genofondu odchytmi jedincov z geneticky stabilných populácií a ich prenos do malých kolónií, ale aj prenosy sysľa na iné územia, kde sú pre neho vhodné podmienky  Vďaka projektu LIFE SYSEĽ je Slovensko aktuálne jedinou európskou krajinou, kde početnosť populácie sysľa nemá klesajúcu, ale rastúcu tendenciu.

Zdieľať obsah na: