PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) od septembra začína dva nové ochranárske projekty schválené Európskou Komisiou v rámci grantovej schémy LIFE, ktoré sú zamerané na ochranu ohrozených druhov a obnovu ich biotopov. Ochrana sysľa pasienkového je cieľom jedného z nich.

Projekt LIFE SYSEĽ – Ochrana sysľa pasienkového

Jedným z nových LIFE projektov je LIFE SYSEĽ zameraný na ochranu obľúbeného druhu – sysľa pasienkového. Syseľ bol kedysi na Slovensku bežný druh, avšak postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat, zarastaním lokalít, alebo naopak rozoraním trávnych porastov, sa jeho populácie zredukovali natoľko, že patrí medzi ohrozené druhy. Rovnako sú na tom syslie kolónie aj v Čechách a Poľsku, preto sú v projekte zapojení aj partneri z týchto krajín.

„Je to živočích žijúci v kolóniách, ktorému vyhovuje otvorená krajina s nízkou vegetáciou. Takýto typ biotopu najlepšie dosiahneme pastvou zvierat“ hovorí Katarína Tuhárska, manažérka projektu.

„V týchto troch krajinách sa zameriame na dvadsaťsedem lokalít. Na niektorých sa syslie kolónie stále vyskytujú, sú však v kritickom stave pred vyhynutím, takže úsilie bude zamerané na zlepšenie obhospodarovania týchto území. Na ďalších bol výskyt zaznamenaný ešte v nedávnej minulosti, ale aktuálne sa tam syseľ nevyskytuje a našim cieľom je ich sem prinavrátiť“, pokračuje ochranárka. Reštitúcie zvierat na pôvodné lokality bude vykonávať Štátna ochrana prírody SR a Národná ZOO Bojnice na pozemky vo vlastníctve štátu alebo ochranárov. Okrem nich spolupracuje na projekte aj Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. „Kľúčové  pre úspech projektu je však zapojenie majiteľov a užívateľov pozemkov v lokalitách, kde sa sysle ešte vyskytujú a tiež aj širokej verejnosti“ dodáva Tuhárska.

Hlavnými činnosťami BROZ bude obnova pastvy alebo zavedenie vhodného kosenia v územiach, kde pastva nie je možná. Sysle pre zmeny v poľnohospodárskej krajine trpia aj nedostatkom potravy, pretože sa živia semienkami rastlín, ovocím a hmyzom, ktoré majú v monokultúrnej krajine problém nájsť. Napriek rozšírenému mýtu, sysle nekradnú obilie z polí a nerobia si zásoby, pretože cez zimu hibernujú.  Preto sa v projekte budú vysádzať napríklad aj ovocné stromy a kvetnaté plochy, ktoré budú slúžiť ako potravná základňa pre syslie kolónie.

Viac informácií a noviniek nájdete na stránke projektu.

Zdieľať obsah na: