„Panda strednej Európy“

Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi) je podobne ako panda veľká endemitom, teda živočíchom, ktorého celosvetová populácia sa prirodzene vyskytuje len na jednom území. Na rozdiel od pandy, ktorá žije v hornatých oblastiach strednej Číny, sa hraboš vyskytuje v severozápadnej časti Panónskej panvy, prevažne v blízkosti rieky Dunaj. Ide o vybrané lokality na Slovensku, v Rakúsku a v Maďarsku.

Projekt LIFE Microtus II, nadväzuje na úspešný projekt uskutočnený v rokoch 2010 až 2016 a je zameraný na ochranu tohto prioritného európsky významného druhu prostredníctvom obnovy jeho biotopov a vybudovania biokoridorov. Ide totiž o chránený druh živočícha, ktorý žije pri riekach, v mokradiach a vlhkých lúkach, a ktorého biotopy vplyvom zintenzívnenia poľnohospodárskej výroby, lesného hospodárstva a regulácie vodných tokov postupne zanikajú.

Návod na orez hlavových vŕb

Návod na orez hlavových vŕb Prečo a pre koho orezávať? Hlavová vŕba nie je druh vŕby, ale veľmi dômyselný spôsob hospodárenia. Hlavové vrbiny boli v minulosti v našej nížinnej podmáčanej krajine pomerne časté.

Mokrade a ich význam

Mokraď možno charakterizovať ako biotop, ktorého existencia je podmienená vodou. Toto územie môže byť nasiaknuté vodou trvalo alebo sezónne.

Monitoring hraboša severského panónskeho

Teriológovia* z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa štúdiu hraboša severského panónskeho venujú už viac ako desať rokov. Skúmajú ho v teréne ale aj molekulárnymi metódami v laboratóriu.

Čistenie lokalít pre hraboša

V marci 2020 sme na projektových lokalitách realizovali odstraňovanie náletových topoľov. Za účelom zachovania priaznivého stavu biotopu pre hraboša severského panónskeho.

Názov projektu: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi

Projektová schéma: Program LIFE, Podprogram Životné prostredie, prioritná oblasť Príroda a biodiverzita

Projektový akronym: LIFE Microtus II

Koordinujúci príjemca:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK)

Pridružení príjemcovia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva (SVK)

Univerzita Komenského v Bratislave (SVK)

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SVK)

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HUN) – Severodunajské vodné riaditeľstvo

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természejáró Egyesület (HUN) – Združenie Cyklus Pstruha

Nationalparkgesellschaft Neusiedler See – Seewinkel (AUT) – Správa národného parku Neusiedler See – Seewinkel

 

Hlavný cieľ projektu:

Projekt LIFE Microtus II je v prvom rade zameraný na obnovu biotopov pre hraboša severského panónskeho Microtus oeconomus mehelyi prostredníctvom jednorazových opatrení, ktorými sa obnovia alebo upravia mokraďové biotopy ako napr. močiare, slatiny, vlhké lúky, miesta s prírodnou tečúcou a aj stojatou vodou a nastaví sa vhodná trvalo udržateľná starostlivosť o ne. Projektové opatrenia vytvoria biotopy vhodné pre hraboša v rozsahu 580 hektárov.

Špecifické ciele:

  1. Obnova mokradí
  2. Obnova vlhkých lúk a nárazníkových zón medzi mokraďami a obhospodarovanou krajinou
  3. Budovanie biokoridorov a interakčných prvkov
  4. Získanie vedeckých údajov o cieľovom druhu a jeho ohrození inváznymi druhmi
  5. Zabezpečenie podmienok pre dosiahnutie priaznivého stavu mokraďových biotopov a trvalo udržateľného obhospodarovania lokálnymi stakeholder-mi
  6. Zvyšovanie povedomia verejnosti a relevantných stakeholder-ov o cieľovom druhu, ochranárskych opatreniach a dôležitosti mokraďových biotopov

Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi) je glaciálnym reliktom druhu hraboš severský (Microtus oeconomus). Hraboš severský má holarktické rozšírenie od Fínska na severe a východného Nemecka cez Poľsko, Bielorusko, Rusko až po východnú Aljašku. Izolované reliktné populácie boli nájdené v Holandsku, južnej Škandinávii, na fínskom pobreží a v západnej časti Panónskej nížiny.

 

Európska populácia pozostáva z niekoľkých poddruhov: Microtus oeconomus ratticeps na severe Ruska; Microtus oeconomus medius v Škandinávii; Microtus oeconomus stimmingi od Nemecka cez Poľsko až po Rusko; Microtus oeconomus finmorchicus v Nórsku a na Vesterålských ostrovoch; Microtus oeconomus arenicola v Holandsku a Microtus oeconomus mehelyi v západnej časti Panónskej panvy.

 

Výskyt poddruhu Microtus oeconomus mehelyi je obmedzený na lokality pri jazere Neusiedler a priľahlom Seewinkel v Rakúsku, ktoré sú priamo prepojené s maďarskými pri jazere Fertő. Ďalšia populácia obýva sústavu blízkych fragmentovaných mokradí oblasti Hanság východne od jazera. Izolovaná populácia sa nachádza v oblasti jazera Balaton, malé populácie sú aj na dunajskom ostrove Szigetköz. Odtiaľ areál rozšírenia pokračuje na Slovensko, kde bol výskyt hraboša severského zaznamenaný na Podunajskej nížine, v blízkosti Szigetköz a taktiež na niekoľkých iných mokraďových lokalitách podunajskej nížiny. Izolovaná lokalita výskytu bola objavená na Parížskych močiaroch Hronskej pahorkatiny, ktorá reprezentuje najvýchodnejšiu doteraz známu populáciu Microtus oeconomus mehelyi.

 

Hraboš severský panónsky je takmer výlučne rastlinožravý. Jeho potravu tvoria najmä ostrice (Carex), trste (Phragmites), pálky (Typha) a trávy (napr. Molinia). Obdobie rozmnožovania trvá od mája do septembra, počet vrhov do roka je 1-3 a veľkosť vrhu sa pohybuje medzi 5 až 11 mláďatami. Na jar samice privedú na svet svoj prvý vrh ešte na zimoviskách. Priestorová aktivita hraboša nie je veľká, je obmedzená charakterom biotopu a jeho celkovou rozlohou. Sezónne migrácie sú známe z rôznych lokalít výskytu tohto druhu. Počas neskorej jari hľadajú jedince vlhšie letné biotopy a v neskorom lete mladé jedince hľadajú suchšie biotopy na prezimovanie. Tieto sezónne migrácie môžu byť ovplyvnené lokálnymi podmienkami biotopu. Prepojenie pomocou biokoridorov je jedným z podstatných faktorov pre odvrátenie izolovanosti populácií.

Územia európskeho významu:

SKUEV0070 Martovská mokraď

SKUEV0073 Listové jazero

SKUEV0077 Dunajské trstiny

SKUEV0090 Dunajské luhy

SKUEV0093 Severný Bodícky kanál

SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry

SKUEV0182, SKUEV1182 Číčovské luhy

SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare

SKUEV0279 Šúr

SKUEV0295 Biskupické luhy

SKUEV0395 Pohrebište

SKUEV0552 Lohotský močiar

AT1110137 Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge

HUFH30004 Szigetköz

A.1 Vypracovanie databáz o využívaní a vlastníctve pôdy v projektovej oblasti

A.2 Vypracovanie návrhu siete biokoridorov a interakčných prvkov

A.3 Štúdia a technická dokumentácia o obnove mokradí

B.1 Kúpa pôdy a dlhodobý prenájom pôdy

C.1 Obnova biotopov hraboša severského panónskeho na Slovensku

C.2 Obnova biotopov hraboša severského panónskeho v Maďarsku

C.3 Obnova biotopov hraboša severského panónskeho v Rakúsku

C.4 Vytvorenie biokoridorov a interakčných prvkov

C.5 Regulácia negatívnych dopadov na biotopy hraboša severského panónskeho

D.1 Monitorovanie populácie a biotopov hraboša severského panónskeho

D.2 Monitorovanie priestorovej aktivity a využívania biotopov hraboša severského panónskeho

D.3 Hodnotenie socio-ekonomického vplyvu projektu

D.4 Hodnotenie ekosystémových služieb

D.5 Monitorovanie ukazovateľov výkonnosti LIFE

E.1 Zvyšovanie povedomia verejnosti

E.2 Vzdelávanie zamerané na školy a verejnosť

E.3 Vzdelávanie a odborná príprava zameraná na kľúčových stakeholder-ov a riadiace subjekty v projektovom území

E.4 Výmena a šírenie informácií, poznatkov a získaných ponaučení, spolupráca s inými projektmi, replikácia projektových aktivít

F.1 Projektový manažment

Mgr. Bc. Ján Jenčo – projektový manažér

jenco(at)broz.sk