PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Ako sme avizovali vo februári tohto roka, začali sme s postupným vytváraním biokoridorov, tzv. “diaľníc”, pre hraboše severské, ktoré im umožnia jednoduchší presun medzi lokalitami. Vytváranie koridorov je v dnešnej dobe kľúčovým bodom ochrany živočíchov, ktoré žijú v izolovaných populáciách. 

Koridory sú typické tým, že spájajú lokality obývané cieľovým druhom a zároveň predstavujú prijateľné prostredie pre tento druh, narozdiel od nehostinného prostredia v okolí koridoru. Pre hraboša severského panónskeho je nevhodným prostredím napríklad hustý les, v ktorom nerastie jeho obľúbená ostrica alebo trsť. 

V rámci spomínanej aktivity sme v oblasti Istragova na území Dunajských luhov vybagrovali prívodný kanál a vytvorili tak 550 m koridorov. Hraboš severský panónsky je známy ako výborný plavec, preto sú preňho práve kanály s vlhkomilnou brehovou vegetáciou vhodným typom koridoru. 

Mnoho kanálov bolo z hospodárskych dôvodov v minulosti zazemňovaných, čo však spôsobilo významné straty vody v mokradiach. Obnovou kanálov tak nevytvárame len koridory pre chránených hrabošov, ale pomáhame aj navrátiť vodu do krajiny a obnoviť vysušené mokrade. Vďaka tejto aktivite sa nám podarilo v oblasti Istragova obnoviť 2000 m2 mokrade.

Zdieľať obsah na: