PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

V septembri 2022 tím projektu Micortus II zorganizoval prvú študijnú cestu, ktorá bola kvôli pandémii dlho odložená. Spolu s predstaviteľmi subjektov zainteresovaných do projektu (stakeholderov) Microtus II sme navštívili národný park Balaton-felvidéki. Tento národný park netvoria len jazerá ale aj rozsiahle mokrade v ich okolí. Dôvodom na návštevu bolo najmä to, že na lokalitách v okolí Balatonu a Kis-Balatonu žije taktiež endemický poddruh hraboš severský panónsky, na ktorého obnovu habitatov sa projekt Microtus II sústreďuje. V tejto oblasti sa nachádzajú veľké plochy ostricovotrstinových porastov, ktoré sú pre hraboša severského panónského dôležitým habitatom.

Celú výpravu sprevádzali znalí zamestnanci národného parku – György Rozner, Péter Szinai, Hajnalka Kovács, Marianna Miklós a Erzsébet Sitku, za čo im patrí veľká vďaka. Prebehli diskusie o manažmente tamojších mokradí aj výzvach, ktorým predstavitelia národného parku pri ochrane prírody čelia. Rozdiely sú najmä v podmienenosti vodného režimu rôznym požiadavkám. Na juhu Slovenska je to potreba vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a na výrobu elektrickej energie vo vodnom diele Gabčíkovo. Vodný režim v biotopoch charakteristických pre hraboša severského panónskeho v národnom parku Balaton-felvidéki je menej závislý na poľnohospodárstve, keďže ide najmä o trávnaté porasty. Prioritou tu je najmä zadržiavanie vody v jazere Balaton a jej kvalita, čo je nepriamo spojené s turistickým ruchom.

 

Zásahy na zlepšenie stavu biotopov pre tento druh sa robili najmä v rámci projektov KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 – Obnova mokradí v oblastiach Somogy a Zala v národnom parku Balaton-felvidéki (Wetland reconstructions in Somogy and Zala counties of Balaton-felvidéki National Park Directorate) a LIFE-IP GRASSLAND-HU – Dlhodobá ochrana panónskych lúk a habitatov na ne nadväzujúcich implementáciou opatrení v rámci PAF (Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000) (LIFE17 IPE/HU/000018  – Long term conservation of Pannonian grasslands and related habitats through the implementation of PAF strategic measures). So stakeholdermi nášho projektu sme diskutovali o možnostiach implementácie podobných úprav aj na našom projektovom území.

Súčasťou študijnej cesty bola aj návšteva dvoch informačných centier v Kis-Balatone Bereku s veľkým množstvom interaktívnych inštalácií, ktorej účelom bolo zbierať inšpiráciu aj na tvorbu informačného centra v rámci projektu Microtus II. Študijná cesta do národného parku Balaton-felvidéki bola obohacujúcim zážitkom, kedy sme mohli prehĺbiť vzťahy so stakeholdermi projektu, bolo možné vidieť rôzne opatrenia na obnovu mokradí v praxi a načerpať inšpiráciu na nasledujúce aktivity projektu.

Zdieľať obsah na: