PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Mokraď možno charakterizovať ako biotop, ktorého existencia je podmienená vodou. Toto územie môže byť nasiaknuté vodou trvalo alebo sezónne. Práve prítomnosť vody vytvára v krajine špecifický biotop s charakteristickými vlhkomilnými porastmi, ako sú trstinové zárasty a vlhkomilné druhy rastlín, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre rôzne druhy živočíchov od hmyzu až po cicavce. Pre človeka zvyšuje atraktívnosť mokradí možnosť pozorovať vzácne druhy vodného vtáctva. Na Slovensku máme viaceré typy mokradí: riečne nivy, močiare, rašeliniská a slatiny.

V priebehu uplynulého storočia sme boli svedkami zániku mnohých mokraďných biotopov v dôsledku antropogénnych zásahov. Dôvodom bola snaha transformovať mokrade na produkčnú, alebo inú úžitkovú pôdu. Zanikali však aj pri realizácii niektorých protipovodňových opatrení. Vedecké štúdie ukazujú, že od roku 1800 ubudlo takmer 64 % mokradí sveta. Ide o vážny negatívny trend vzhľadom na to, že mokrade plnia v krajine nenahraditeľnú úlohu. Patria k najproduktívnejším ekosystémom sveta: podieľajú sa na odstraňovaní chemických a organických odpadov z vody, čím sa stávajú nenahraditeľným zdrojom pitnej a úžitkovej vody, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, chránia pred povodňami a eróziami a uskladňujú oxid uhličitý. Z ekonomického hľadiska poskytujú celú škálu kultúrnych ekosystémových služieb v podobe turistického ruchu. Mokrade predstavujú centrá rekreačných a turistických aktivít, ktoré zvyšujú ekonomický status mnohých oblastí.

Tieto skutočnosti sme si začali naplno uvedomovať so zmenou klímy, ktorá ukazuje, že iba pestrá krajina dokáže účinne tlmiť dopady klimatických zmien a čoraz častejšie výkyvy počasia. Súčasný alarmujúci stav ale nie je nezvratný. Mnohé z minulých chýb sa dajú napraviť. Zmena k lepšiemu je však dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje zapojenie nás všetkých. Čím skôr začneme, tým stabilnejšiu krajinu zachováme pre naše ďalšie generácie.

V obrazovej prílohe môžete vidieť mokrade, v ktorých sa na Slovensku vyskytuje hraboš severský panónsky a ktoré sme preňho v minulosti obnovili. V obnove ďalších sa chystáme pokračovať.

Zdieľať obsah na: