PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
Čiližský potok predstavuje významný biotop a migračný koridor pre druhy v poľnohospodárskej krajine a je zároveň jedným z posledných vodných tokov s prirodzeným charakterom v slovenskej časti Podunajskej nížiny. Od 17. storočia však tento potok utrpel viacero zásahov, kvôli ktorým sa postupne skracoval a jeho časti vysychali.

Protipovodňové opatrenia, napriamovanie toku Dunaja a odvodňovanie Podunajskej nížiny spôsobili, že až donedávna boli bez vody takmer dve tretiny Čiližského potoka. V rámci našich projektov na ochranu biodiverzity sme sa preto rozhodli tento potok obnoviť a využiť jeho potenciál na vytvorenie nových mokradí.

Práce na obnove Čiližského potoka sa začali už v roku 2011, kedy sme spolu s vodohospodármi prehĺbili viaceré zanesené úseky, rozšírili zúžené koryto, odstránil nefunkčný vodohospodársky objekt a vybudovali stavidlá na zadržiavanie vody v mokradiach. Najkomplikovanejšia časť obnovy potoka bola tá, kde bol potok prerušený dvomi odvodňovacími kanálmi, v ktorých sa potok „strácal“ a jeho spodná časť preto vysychala. Na týchto miestach sme vybudovali tzv. „zhybky“, ktorými sme podviedli jeho tok popod odvodňovací kanál, aby mohla voda ďalej pokračovať v koryte potoka.

V rámci projektu Obnova biotopov hraboša severského panónskeho takto upravíme zakončenie Čiližského potoka tak, aby sa voľne vylieval a vytvoril nové mokrade na ploche približne 40 hektárov. Týmto spôsobom sa zároveň prepoja dve mokrade, územia európskeho významu ÚEV Čiližské močiare a ÚEV Číčovské luhy.
Zdieľať obsah na: